Voorpagina Spiritualiteit

Kennis van het Verborgene

De gelovigen onder ons zijn het unaniem eens dat God, de Schepper beschikt over absolute kennis van het Verborgene (Ilm-ul-Ghaib). Hij weet wat wij niet weten. De islamitische geleerden classificeren deze kennis ook wel als de Ulum-ul-Khamsah of Mughayyibat-ul-Khamsah (de vijf  verborgen kenniswetenschappen). Om het simpel te houden wordt deze classificatie gebaseerd op de laatste koranische vers van surah Al Luqman :

“God, bij Hem is de kennis van het uur (1), Hij laat de regen neerdalen (2) en Hij weet wat er in de moederschoten is (3). Niemand weet wat hij morgen ten uitvoer zal brengen (4) en niemand weet in welk land hij zal sterven (5).”

Er zijn vele debatten gevoerd of een uitzonderlijk schepsel van God (lees: de profeet s.a.w.) ook kan beschikken over deze verborgen kennis. Er is een groep binnen de Islam die  Ilm-ul-Ghaib in twee soorten verdeelt:

  1. Ilm-e-Zaati, deze kennis is slechts en specifiek bestemd voor God .Deze kennis is afhankelijk van Hem en niet andersom
  2. Ilm-e- Ata’i, deze kennis is geschonken door God aan Zijn bijzondere schepselen, m.a.w. de profeten.

Het feit dat de profeten ook beschikken over (een deel van) de Verbogen Kennis wordt gestaafd op basis van de vele verzen uit de Koran. Ik zal ze niet allemaal sommeren, maar hieronder volgt een tweetal daarvan.

  • “God is niet zo dat Hij jullie op de hoogte stelt van het Verborgene, maar God verkiest uit Zijn gezanten wie Hij wil. Gelooft dan in God en Zijn gezanten.”(Surah Al Imraan)
  • “..En jou is de Kennis overgedragen die jij niet wist..” (Surah An Nisaa)

De Islam onderwijst ons dat de profeten (ook Jezus, Mozes, David etc) beschikken over kennis van het Onzichtbare. Zelfs het Christendom kent een gebeurtenis waarin duidelijk naar voren komt dat Jezus de kennis van het Verborgene met zich meedroeg.

In het dertiende hoofdstuk van Mattheüs legt Jezus aan zijn discipelen de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen uit, Hij spreekt dan dingen uit die verborgen zijn geweest van de grondlegging der wereld af.