Voorpagina Algemeen

‘F*** You Nederland’ — De politiek van onverschilligheid

‘Fuck You Nederland’ – De politiek van onverschilligheid

Zeven voorbeelden u zegt het maar:

Islamitische internaten
Recent wist de NRC te melden dat in Nederland honderden moslimkinderen zouden wonen in internaten. Focus van het artikel: slecht onderhouden, een enkel internaat is illegaal, sommige zijn brandonveilig, er is geen toezicht, geen pedagogisch plan. In een enkel geval wordt er gesproken over een gevaarlijke situatie. Serieuze zaken. En het zou erger zijn denk ik als sommige mensen die dit soort zaken onderzoeken ook nog Turks konden lezen gezien één van de boekjes die op de foto-serie te vinden zijn.

Ik werd ook gevraagd om een reactie en heb die ook gegeven, maar omdat de journalist slechts een deel van mijn quote wilde gebruiken heb ik mijn medewerking terug getrokken. En de journalist heeft zich daar ook keurig aan gehouden. Het stuk zat me al niet lekker, niet zozeer vanwege wat de journalist wilde weten, maar vooral omdat ik vreesde dat het geheel zou worden getrokken in het integratie- en islamdebat met de bekende wij-zij stellingen. Ook al wordt in het artikel zelf niet echt daarop ingegaan. Er lijkt mij immers niet mis met het bestaan van dergelijke internaten op zich. Ze zijn wettelijk toegestaan (als aan voorwaarden voldaan wordt) en we kennen immers ook schippersinternaten.

En wat schetst mijn niet heel grote verbazing: in het antwoord van minister Ascher gaat het grotendeels om integratie: Asscher: moskee-internaten moeten worden aangepakt, situatie zorgelijk :: nrc.nl

Minister Asscher wil dat internaten die de integratie van kinderen in de Nederlandse samenleving belemmeren, worden aangepakt. In antwoord op Kamervragen van diverse politieke partijen noemde Asscher de huidige situatie in diverse religieuze internaten “zorgelijk”.

De minister wil dat lokale overheden in overleg gaan met internaten over het “pedagogische klimaat en het welzijn van kinderen.” Wel onderzoekt hij nog of gemeentes hiervoor over voldoende middelen beschikken. Voor het goed functioneren van burgers is integratie en participatie van groot belang, zegt de minister van Sociale Zaken. Asscher:

Het gaat daarbij om actieve deelname aan het arbeidsproces en het onderwijs, maar ook aan andere vormen van het maatschappelijk verkeer. Met het oog op dit laatste, acht het kabinet het onwenselijk wanneer personen of groepen zich afkeren van de bredere samenleving en als er op internaten les wordt gegeven waarbij ideeën naar voren worden gebracht die de integratie belemmeren.

Maar het stuk ging toch (ook?) om brandveiligheid en dergelijke? In het antwoord van de minister aan de diverse vragenstellers verwijst de minister naar onderzoeken e.d. van betrokken gemeentes en de GGD; de internaten voldoen aan de voorwaarden en de protocollen. Ja dat soort dingen hebben we eerder gezien of niet? In Volendam en Enschede om maar eens wat te noemen. En waar komen die indrukken uit het krantenartikel dan vandaan? En de klachten van ouders en van voormalige leerlingen? Maar nee, we gaan vooral kijken of het niet bedreigend is voor de integratie. De antwoorden gaan echt op geen enkele manier in op de reele klachten in het artikel van NRC; alleen over problemen die de overheid heeft met migranten, moslims en integratie.

Ok, Asscher concludeert wel dat de veiligheidssituatie van de internaten daadwerkelijk zorgelijk is. Maar dat kan hij dus niet staven op basis van de onderzoeken die zijn geweest; dat bewijs is flinterdun. Nou vooruit er wordt wel aandacht besteed aan sociale dwang als antwoord op de vragen van SP. Dat zou onwenselijk zijn. Maar welke sociale dwang? Toch niet die van integratie en onderwijs en opvoeding lijkt me; allemaal vormen van sociale dwang. Met andere woorden het antwoord slaat nergens op. Asscher ‘weet’ dat de veiligheid zorgelijk is, maar dat wordt niet gesteund door de onderzoeken. Hij praat vervolgens voornamelijk over de problemen die de ‘samenleving’ zou hebben met deze internaten en over de noodzaak tot integratie. En negeert daarbij zo ongeveer alles wat in die NRC reportage is gesteld.

Discriminatie
Het zoveelste discriminatie-onderzoek en voor de zoveelste keer blijkt dat werkgevers discrimineren. Opvallend genoeg lijkt dit minder te gelden voor Marokkaanse Nederlanders, hoewel daar een hoge werkeloosheid onder heerst. Dit zou te maken kunnen hebben, met specifieke effecten wanneer zij solliciteren (ontwijken van werkgevers waar ze denken geen kans te maken of werkgevers die een ‘nette’ Marokkaan als uitzondering op de regel zien). Marokkaanse Nederlanders staan ook hoog in de negatieve lijstjes van productieve factoren: leeftijd, carrière, opleiding, enzovoorts. Hier wordt geen link gelegd met discriminatie, maar dat zou wel degelijk een rol kunnen spelen. De conclusie is in ieder geval helder; je moet proberen niet op een ‘Antilliaan’ or “Marokkaan’ (zoals dat in de stereotypes verstaan wordt) te lijken.

In de kamervragen werd voor de zoveelste keer gesproken over het ‘namen and shamen’ van uitzendbureaus die discrimineren. Het ging ook om werkgevers die aan dergelijke eisen opleggen aan uitzendbureau’s maar volgens de staatssecretaris was uitzendbureaus aanpakken stap één en de opdrachtgevers stap twee. Maar dat is natuurlijk onzin; zoals de markt werkt moet je eerst die opdrachtgevers aanpakken. Zij bepalen immers wat de vraag is. Maar vergeet u het verder maar hoor. In dit dossier gaat niets gebeuren. Ten eerste heeft het SCP geen geld meer voor dit type onderzoek, maar meer nog, er is in al die jaren nooit, maar dan ook echt nooit een structurele maatregel ingevoerd die daadwerkelijk discriminatie tegengaat. De positieve discriminatie die opdrachtgevers en uitzendbureaus toepassen op autochtonen is taboe als het gaat om etnische minderheden en vrouwen. Meer nog uit een evaluatie-onderzoek van gemeentelijke discriminatie-aanpak blijkt dat meer aandacht voor discriminatie weliswaar leidt tot meer bewustzijn onder beleidsmakers, maar dat die beleidsmakers vervolgens niets kunnen doen omdat de politiek hier geen prioriteit aan geeft. Dat hebben we al eerder gezien. Want hoeveel succes had Tofik Dibi met zijn pleidooi om een kamerdebat te voeren over radicalisering onder extreem-rechts? Hoeveel aandacht is er geweest voor de, inmiddels, structurele aanvallen op moskeeen?

Somalië
Volgens staatssecretaris Teeven is Somalië weer veilig. Natuurlijk, er vindt geen brute oorlog plaats daar. Zou dit betekenen dat moslimjongeren die ‘op vakantie’ willen naar Somalië niet meer gevolgd worden in het kader van terrorisme-preventie? Ik denk het niet. Het betekent wel dat Somalische Nederlanders rustig terug gestuurd kunnen worden naar een land (staat kunnen we het niet noemen) dat zich kenmerkt door corruptie, armoede, terreur door gewapende milities (en reken het ‘leger’ daar ook maar onder), wetteloosheid en een ingestorte economie met dagelijks meerdere bomexplosies. Waar jonge meisjes besneden worden (‘we’ waren daar toch zo op tegen?) en dan hebben we het nog niet gehad over hoe verkrachting een oorlogswapen is in dit land. Nederland kan geen enkele bijstand verlenen aan Nederlanders aldaar en daarom geldt ook een negatief reisadvies en wordt mensen geadviseerd om Zuid-Centraal Somalië en Puntland direct te verlaten en is de veiligheidssituatie volgens dat reisadvies in Mogadishu zeer slecht en instabiel. Schijnbaar leggen we migranten andere normen op dan ‘onze eigen’ burgers.

‘Marokkanenprobleem’
Wat is een ‘Marokkanenprobleem’? Dat heeft niet betrekking op het feit dat verdachten met een ‘buitenlands‘ uiterlijk een hogere kans op celstraffen hebben dan anderen. Het heeft ook geen betrekking op het gegeven dat het erop lijkt dat ‘cultuur’ (van migranten natuurlijk) strafverzwarend lijkt te werken. En nee, het gaat ook niet over het gegeven dat bij sommige politiekorpsen Marokkaans-Nederlandse jongens vaker gecontroleerd worden dan bijvoorbeeld autochtone vrouwen of dat agenten deze jongens per definitie zien als ‘doelgroep‘ . Nee, Marokkanenprobleem gaat over de problemen die autochtonen zouden hebben met criminaliteit door Marokkaans-Nederlandse jongeren. Niet over bijvoorbeeld huiselijk geweld in gezinnen, maar over de problemen die de samenleving zou hebben met ‘hen’.

Wilde Marokkaanse mannen
Als een Marokkaans-Nederlandse organisatie een debatavond organiseert over ‘Liefde, seks en islam’ dan hebben we geen aandacht voor de worsteling met seksuele taboes onder Marokkaans-Nederlandse mannen en vrouwen. Nee, dat is een stap terug naar het verleden van voor de seksuele revolutie. Nee, dan gaan we er ook niet heen om verslag te doen van de hele avond met verschillende standpunten en worstelingen. Nou ja behalve dan die van een man die in de war is en meent één van de vrouwelijke organisatoren te moeten lastig vallen. Die vrouwen zijn dan ‘liberale meiden’ en de mannen ‘Marokkaans’ en ‘agressief’. Althans volgensDeJaap TV. Een hele avond bij een debat aanwezig zijn en alleen die paar minuten er uit halen. Wat een armoede. De Marokkaanse Nederlanders zijn goed om boosmakertjes op je site te zetten, maar inhoudelijk ergens aandacht aan besteden ho maar.

Integratie
Het Jaarrapport Integratie van het SCP schetst een zorgwekkend beeld van de integratie. Met name de werkeloosheid van migranten is een probleem. De minderhedenorganisaties pleiten er daarom voor dat er een beleid komt om werkeloosheid onder allochtonen aan te pakken. Dat komt er dus niet; men wil migranten niet als groep apart zetten en het algemene beleid komt ook ten goede aan hen (maar op basis van de cijfers toch niet voldoende maar goed). Dus als het om problemen van migranten zelf gaat, zouden we niet aan groepsdenken moeten doen en viert individuele verantwoordelijkheid hoogtij. Als het echter gaat om problemen die de ‘samenleving’ heeft met migranten dan gaan we het echter wel over groepen hebben. In antwoord op de volgende vraag in de Volkskrant, Als het gaat over euthanasie, abortus of homoseksualiteit, is er een cultuurkloof tussen autochtonen en allochtonen. Is dat zorgelijk?, stelt Asscher:

‘Integratie vergt van de mensen die hier naartoe komen dat zij zich verdiepen in het land van aankomst. Het land van aankomst moet expliciet maken wat het verwacht. Dat doen we met integratiecursussen. Maar we moeten verdergaan en pal staan achter de leraar die vertelt dat hij homo is. Door pal te staan voor onze verworvenheden, maken we het voor immigrantenkinderen makkelijker minder gelovig te zijn dan hun ouders. Het helpt migrantenmeisjes zich te ontplooien en het werkt tegen schijnhuwelijken en andere dwang.’

Bron: De Volkskrant, 21-12-12, pag. 13; niet online
Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij bedoelt hier moslims. Schijnbaar is een doel van het overheidsbeleid migrantenkinderen minder gelovig te maken? Een veel beter voorbeeld van secularistisch integratiebeleid ken ik niet. Problemen van migranten worden afgeschoven op het individu zelf. Problemen met migranten zijn hun schuld en die pakken we aan.

Loverboys
Enkele jaren geleden alweer ‘ontdekte’ een middelgrote stad in Nederland dat nogal wat Marokkaans-Nederlandse meiden ten prooi vielen aan loverboys. Er moest dringend actie ondernomen worden zeiden migrantenorganisaties. Wat denkt u dat er gebeurde? Een groot plan om overlast van Marokkaans-Nederlandse jongens aan te pakken. Niets, echt helemaal niets voor die meiden die in de problemen zaten.

Dus…

Enkele weken geleden kopte de Telegraaf: ‘Opgeruimd staat netjes‘. Dat sloeg op een kamp van uitgeprocedeerde en niet-uitzetbare asielzoekers in Den Haag en demonstranten die solidair met hen waren. Het kamp moest ‘ontruimd’ worden en nee, opgeruimd sloeg niet op mogelijk materiaal dat achter gebleven zou zijn. Het hele artikel maakt daar geen melding van; het ging alleen om de mensen. Ja, dat zouden we wel eens kunnen vergeten met al deze voorbeelden. Het gaat om mensen. Wat we echter uit de artikelen zien is een pre-occupatie met de problemen die veroorzaakt zouden worden door migranten en een complete kilte en onverschilligheid als het gaat om problemen van migranten. Vergeet u zaken als huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis, problemen van allochtone homo’s; er wordt wel over gepraat dat wel. Weet u nog enkele jaren geleden? Ene Ayaan Hirsi Ali maakte goede sier met haar punt over huiselijk geweld tegen moslimvrouwen. Om vervolgens doodleuk te stemmen voor bezuinigingen op de opvang van mishandelde vrouwen.

Het kan de heren en dames politici geen ene zak schelen. Net zomin als er straks een internaat in de fik gaat en er gaan mensen dood terwijl men beter had kunnen weten. Of een weggestuurde Somalische Nederlander die tegen een kogel oploopt in onveilig Moghadishu. Als de gemeente Stichtse Vecht schuldig kan worden bevonden aan de dood van twee motorrijdsters na een ongeval, zou je dat in deze gevallen ook kunnen zeggen als er iets gebeurt. Of wellicht zelfs aan moord met voorwaardelijk opzet.

Uitsluiting vindt in dit land niet alleen plaats door discriminerende maatregelen van de overheid of door werkgevers, maar ook via onverschilligheid en kilte naar mensen die schijnbaar ons ‘mededogen’ niet verdienen en er alleen zijn als ‘matter out of place’. Er zijn mensen die vinden dat migranten ‘dankbaar‘ moeten zijn. Nou ‘Fuck you, Nederland’ zou ik zeggen.

Oorspronkelijk verschenen op CLOSER