Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Oproep aan het OM tot overgaan vervolging van Wilders

Politicus Geert Wilders heeft met zijn uitspraken van de afgelopen twee weken voor veel opschudding gezorgd, in zowel ons land als daarbuiten. Het overgrote deel van de Nederlanders verwerpt de uitlatingen van Wilders over Marokkanen. Maar verwerping alleen is onvoldoende, het is van groot belang dat het OM overgaat tot vervolging van Wilders.

Wilders heeft in de afgelopen dagen duidelijk kenbaar gemaakt, dat hij zijn uitspraken niet terugneemt en geen reden ziet om zijn excuses aan te bieden. Dit terwijl zijn uitlatingen duidelijk neerkomen op discriminatie en aanzetten tot haat, zoals ongetwijfeld ook door de rechter zou worden bevestigd indien tot rechtsvervolging zou worden overgegaan. Feit is dat Wilders zijn stemmers vertegenwoordigt, maar dat hij in de hoedanigheid van volksvertegenwoordiger een gehele bevolkingsgroep wegzet, is niet aanvaardbaar.

Dat de Nederlandse burgers vertrouwen hebben in het rechtssysteem blijkt wel uit de vele aangiften die zijn gedaan tegen de PVV-leider, de afgelopen week. Het is nu de taak van het OM om de burgers te beschermen tegen ongelijke behandeling en uitsluiting. Wilders vormt een gevaar voor onze samenleving en voor de vrijheid en gelijkheid van iedere Nederlandse burger. Het feit dat hij onder geen enkel beding afstand neemt van zijn gedane uitspraken, betekent dat wij er rekening mee moeten houden dat Wilders verontrustende uitspraken zal blijven doen.

In de vorige rechtszaak tegen Wilders was het de rechtbank die het OM heeft gevraagd er een zaak van te maken. Het OM stelt zich al jaren laks op tegen vervolging in geval van discriminerende uitspraken terwijl in 2007 is vastgelegd, zo ook te lezen op de website dat het belang van discriminatiebestrijding groot is. Tevens zegt het OM dat iedere burger zich een volwaardig burger moet voelen en gevrijwaard moet blijven van uitlatingen en handelingen die hem als lid van een vermeend minderwaardige groep bestempelen.

Discriminatie kent vele verschijningsvormen. In de artikelen 137c tot en met 137g en artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Aldus het Openbaar Ministerie. Ik vraag het OM dan ook haar eigen beleid uit te voeren en minderheden te beschermen tegen bovenstaande strafbare feiten.

Mohamed Azahaf is Amsterdammer en moslim in hart en nieren, krijgt heimwee als hij even niet in Amsterdam is, is geen orthodoxe noch liberale of gematigde moslim, studeert Integrale Veiligheidskunde, droomt maar schrijft realistisch vanuit het hart, weigert te zwijgen over misstanden, kan niet tegen mensen die achterover liggen en denken dat het allemaal vanzelf uit de lucht komt vallen, gelooft in dialoog maar wel op basis van gelijkwaardigheid.

Lees andere stukken van Mohamed