Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442, Persoonlijk, Ramadan

Zijn barmhartigheid en genade – Juz’9

Assalammu alaikum wa rahmatulLahi wa barakatuhu – Vrede zij met jullie, zo ook de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.

Bismillahhirrahmanirrahim – In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

Mijn beste vriendin Asri Prasadani vroeg of ik voor WijBlijvenHier! een juz-reflectie wilde schrijven. Dit zag ik als de ultieme kans voor mij om mijn band met de Koran te verbeteren. Mijn band is namelijk aan verbetering toe. En hoe mooi is het dat wij door Allah subhanahu wa ta’aala – geprezen en verheven is Hij – zijn gezegend met de maand ramadan. AlhamdulilLah – alle lof zij Allah. De heilige maand waarin Zijn Woord is geopenbaard om ons te leiden tot het rechte pad. Zo zijn er voor ons zelfs nog meer redenen en nog meer zegeningen om te streven naar het verbeteren van onze band met de Koran. Onder andere door te reciteren, erop te reflecteren en te memoriseren. In sha Allah.

Al A’raf : tussen de hel en het paradijs


Aan mij de schone taak om te reflecteren op Juz 9: Surah Al-A’raf (7:88 t/m 7:206) en Surah Al Anfal (8:1 t/m 8:40). De eerste surah van deze Juz is geopenbaard in Mekka, de tweede in Medina. Volgens sommige exegeten betekent Al-A’raf: een hoogte, een aarden wal tussen de Hel en het Paradijs. Hier verblijven de mensen, die evenveel goede als slechte daden hebben begaan (De Levende Koran, eerste druk, 2015). Een vertaling die mij tot in de kern raakt. Wat betekent het nu werkelijk als je evenveel goede als slechte daden hebt begaan? Elke goede daad, hoe klein ook, is dan van zo’n immens belang voor jou om op de Dag des Oordeels, Zijn barmhartigheid te ontvangen, en alsnog het Paradijs te mogen binnentreden. Ik zie het daarom als een waarschuwing. Als een aanzet om geen seconde te twijfelen bij elke goede daad die ik kan verrichten. Zodat ik tot degenen mag behoren die met het Paradijs worden beloond. Allahumma Amien – Oh Allah, beantwoord mijn gebed.

Een bestraffende God

De surah gaat verder met een aantal vertellende voorbeelden van volkeren voor onze tijd. Ze kregen waarschuwing via een boodschapper van Allah swt. Zo worden de verhalen van de profeet Adam, profeet Nuh, profeet Hud, profeet Lut, profeet Salih en profeet Shu’aib radyAllahu anhoem – moge Allah tevreden met hen zijn – in het eerste deel van deze surah geopenbaard. Daarna volgde het verhaal van de Profeet Musa ‘alayhie as salaam – vrede zij met hem.

In elk van de profetische verhalen merk ik hoe snel Allah swt de mensen bestraft die Hem ongehoorzaam zijn. Door hun arrogantie weigeren ze Zijn Boodschappers te volgen.

‘En nimmer hebben Wij een profeet naar een stad gezonden, zonder dat Wij haar volk met tegenspoed en ellende hebben getroffen [vanwege hun arrogantie en hun weerstand tegenover deze profeten], opdat zij zich nederig zouden gedragen.’
[Surah Al-A’raf, 7:94]

Dit doet me denken aan hoe ik als jong kind over God dacht. Een God die snel bestraft. En die ik maar beter moet gehoorzamen om niet in de Hel te belanden.  Hoezeer we als gelovigen de waarschuwingen voor Zijn bestraffing ter harte moeten nemen, denk ik dat we onszelf tekort doen als we ons daar enkel op richten. Ik heb zelfs gemerkt hoe ik het idee van een ‘bestraffende God’ eigen had gemaakt. Hoe dit mij verder wegduwde van het omarmen van Zijn barmhartigheid en ontelbare zegeningen. Mijn focus op een bestraffende God leidde ook tot de gedachte dat ik Zijn barmhartigheid niet zou verdienen zoals ik nu ben: met de vele fouten en zondes die ik heb begaan.

Allahu’akbar

Op het moment dat die gedachte mij zo overrompelde, waardoor ik zelfs moeite had om de Koran open te slaan en mij tot Hem te richten in oprechte du’aa, – smeekbede – sprak een hele goede vriend mij moed toe:

‘Wat betekent Allahu’akbar?’, vroeg hij me.
‘Allah is de grootste’, zei ik.
‘Nee’, zei hij. In spanning wachtte ik op antwoord.

Allahu’akbar betekent Allah is groter dan. Allah is groter dan jouw zondes. Hij is groter dan jouw fouten.  Allah is groter dan jouw problemen. Allah’s barmhartigheid en genade zijn groter dan Zijn bestraffing.’

Na dit gesprek liet ik voor het eerst sinds lange tijd weer de tranen vloeien om Allah swt. Langzaam, maar zeker voelde ik hoe mijn hart verzachtte. Mijn hart stond weer open om Zijn barmhartigheid, genade en licht toe te laten.

‘En diegenen die kwaad doen en daarna berouw tonen en geloven, jouw Heer is dan Vergevensgezind, Genadevol. (Ghafur Rahim)’ [Surah Al-A’raf 7:153]

Zijn barmhartigheid en genade

Daarom heb ik mij deze ramadan ook voorgenomen om te reflecteren op de 99 namen van Allah swt. Hiervan zijn de eerste namen Ar-Rahman, Ar-Rahim – de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Van alle namen waaruit onze Schepper kon kiezen om Hemzelf aan ons te introduceren, koos Hij deze om als eerst te benoemen. Als wij Hem gedenken in onze gebeden, is dit het eerste wat wij zeggen. Het allereerste vers in de Koran bevat deze eigenschappen van onze Rabb, onze Heer. Dat zegt iets.

Bismillahirrahmanirrahim. Wat ik hieruit haal, is dat ik mijn relatie tot Allah swt moet definiëren op basis van Zijn barmhartigheid en Zijn genade. Zo kom ik dichter bij Hem.

Mogen we allen, die zich in gehoorzaamheid tot Hem wenden, op de Dag des Oordeels zegevieren met een plek in Zijn Jannah. Onze fouten en zondes vergeven. Dat het dan voelt als thuiskomen na een lange dag. En dat we elkaar met liefde begroeten, als onderdeel van elkaar. Moge alle tranen die dan vloeien enkel tranen zijn van vreugde. Amien ya Rabbal Alamien – Oh Heer van het heelal, hoor mijn gebed aan.

*Vertaling uit De Levende Koran, eerste druk, 2015.

Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442: