Voorpagina Politiek

WRR: Er zijn aanknopingspunten met Islam

Ho, kan niet… spoeddebat! Geen woord over het feit dat de Islamitische wereld en de Islam anders is dan onze ingespoten angstbeelden.

Volgens het WRR moet Nederland haar houding ten opzichte van de Islamitische wereld veranderen. De huidige manier werkt averechts.

Het WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) publiceerde vandaag haar rapport ‘Dynamiek in Islamitische activisme, aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten’.

"Met dit rapport beoogt de raad een beleidsperspectief te formuleren dat bijdraagt aan het verminderen van de spanningen met en binnen de moslimwereld rondom vraagstukken van islamitisch activisme."

Het rapport gaat tegen het huidige beleid van NL en de EU in. Het spreekt tegen dat de Islam haaks staat op acceptatie van democratie en mensenrechten.

Er zijn inderdaad groepen die met Islamitische principes bijvoorbeeld de democratie en de rechsstaat verwerpen.

"Maar naast deze beeldbepalende opvattingen manifesteren zich ook steeds meer denkers die deze principes op juist islamitische gronden nastreven. Zij keren zich tegen dogmatische benaderingen die stellen dat de voorschriften van de heilige bronnen naar de letter moeten worden nageleefd. Eerder gaat het hun om de geest en de zeggingskracht van deze bronnen voor de huidige omstandigheden."

Het is erg belangrijk dat de EU zich niet gaat afzonderen en naar binnenkeert, maar deze groepen juist weet te vinden en te ondersteunen.

"De lidstaten van de EU kunnen zich een afzijdige houding niet permitteren. Een in zichzelf gekeerde Unie die afziet van externe ambities creëert slechts een illusie van veiligheid die de bestaande kwetsbaarheid niet wegneemt. Bovendien betekent afzijdigheid dat Europa kansen onbenut laat die er wel degelijk zijn voor het ondersteunen van veelbelovende ontwikkelingen in de moslimwereld. De WRR pleit dan ook voor een actieve, en waar mogelijk constructieve opstelling van EU-lidstaten."

Het is jammer om te zien dat bepaalde ontwikkelingen per definitie worden stilgelegd door de EU omdat het gaat om een religieuze instelling. Bijvoorbeeld Hamas die democratisch aan de macht komt, wordt afgesloten van internationale participatie. De EU communiceerde nog wel met Fatah (vertegenwoordiging van een minderheid) en probeerde op die manier de eigen agenda er doorheen te drammen.

Dit soort activiteiten moeten ophouden en bepaalde wensen en ontwikkelingen moet je juist zien te steunen via de grotere groepen. Het is ook duidelijk te zien dat het standpunt van Hamas de afgelopen jaren veel milder is geworden. Door dit soort groepen te verklaren tot terroristische organisaties en ongeschikt voor internationale gesprekken, kweek je voor dat soort groepen een grond om die ongewilde activiteiten te legitimeren.

Er moet ingezien worden dat de wil om te veranderen aanwezig is en dat die veranderingen wel degelijk de ruimte krijgen binnen de Islam.

"Dit vereist echter wel een cultuuromslag. Tot dusver getuigt het politieke en publieke debat in Nederland van onvoldoende kennis van de islam en de vele islamitisch-politieke denkstromingen en bewegingen. Overheden dienen actief en vooral structureel initiatieven te ondersteunen die voorzien in verbreding van de informatievoorziening over deze thema’s bij zowel moslims als niet-moslims."

WRR concludeert

"Een klimaat van confrontatie en sjabloondenken schept geen bestendige voorwaarden voor veiligheid, democratisering en toenemend respect voor mensenrechten. Het enig wenselijke alternatief is in te spelen op aanknopingspunten voor democratie en mensenrechten in het islamitisch activisme zelf. De in dit rapport gepresenteerde analyses laten zien dat die aanknopingspunten er wel degelijk zijn."

Ben ik een orakel? Dit zeg ik al jaaaaaaren.

Ontvangst van het rapport

Erg grappig om te zien hoe sommigen reageren op dit rapport. Mevrouw Hirsi Ali noemt dit ‘lariekoek… kwakzalverij …studeerkamerpolitiek’ en Wilders ‘naïef en gevaarlijk’. In plaats van te erkennen dat er wordt gedaan aan uitsluitingspolitiek, in plaats van het aanmoedigen tot en het zoeken naar aanknopingspunten (die gevonden zijn door WRR) in het overgrote gedeelte niet-extreme moslims, etc… gewoon alles ontkennen, het tot lariekoek verklaren en hopen dat het angstbeeld in stand blijft. Anders heb je geen stemmen meer he?

Nee, laten we vooral de Islam en de moslim zo ongrijpbaar mogelijk houden… SPOEDDEBAT!

U kunt het rapport hier lezen. Als ruim 200 pagina’s niet te verwerken zijn op een woensdagmiddag kunt u kiezen voor een samenvatting van minder dan 10 pagina’s.