Voorpagina Wetenschap

Gaan Logica en Geloof samen?

Zoals jullie in mijn intro hebben gelezen, bevind ik mij wel eens in een vaag filosofisch bui. Het doet me goed, omdat het mijn creativiteitsgehalte vergroot en mijn verstand bevredigt. Diepdenken is een hobby, die ik graag met passie beoefen. Ik vind het dan ook jammer dat er op Nederlandse scholen geen vakken als filosofie en logica worden gegeven. Ik kreeg ooit een module ‘Leren leren’, dat vond ik wel een nuttig vak omdat het ondersteunde in de overige vakken. Filosofie en logica kunnen het denkvermogen aanzienlijk vergroten en dus de student (of scholier) alleen maar positief stimuleren in zijn of haar studie.

Afijn, waar ik eigenlijk naar toe wil gaan is een vakgebied dat helaas zwaar onderbelicht is; De Islamitische Filosofie. De geschiedeniskenners onder ons weten dat de bloeitijd van de Islam in de 9e, 10e, 11e, 12e eeuw mede tot stand is gekomen door grote wetenschappers als Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroes) , Al Kindi en ga zo maar door. De enorme bijdrage die zij leverden in de geneeskunde, astronomie, biologie, natuurkunde kan door niemand ontkend worden. Naast het feit dat zij de exacte vakken vol met passie bestudeerden, koesterden zij ook een enorme liefde voor meta-fysische onderwerpen. En dan betreed je het grensgebied van de wijsgeren, de Aristoteliaanse filosofie. En wie Aristoteles kent, kent de Logica!

Ibn Rusd. Deze islamitische filosoof drong de moslim aan om de heilige teksten wetenschappelijk te benaderen, in tegenstelling tot de traditionalisten die letterlijk alle interpretaties van hun voorouders overnamen. Ibn Rushd, kon hier niet tegen. De Koran, zo betoogt Ibn Rushd, spoort er uitdrukkelijk toe om zich met filosofische wetenschappen bezig te houden. En een belangrijk instrument daarbij was de door Aristoteles ontwikkelde techniek van logische bewijsvoering. Volgens hem maakt het niet uit dat het instrument is ontwikkeld door een niet-moslim, zolang het maar wordt aangewend voor bezigheden die door de Koran, en de islam in het algemeen, worden aangemoedigd of zelfs verplicht gesteld.

Dat de heilige tekst ertoe oproept om rationeel na te denken over alles wat bestaat en te proberen er iets van te begrijpen, blijkt duidelijk uit verschillende verzen van de Koran:

1) " Hebben zij dan niet gezien naar de koningsmacht van de hemelen en de aarde, en wat al God heeft geschapen?" (S7:185)

2) " Zien zij dan niet naar de kamelen, en hoe zij geschapen zijn? En naar de hemel hoe hij opgeheven is? " (S88:17)

3) "….en die nadenken over de schepping der hemelen en aarde." (S3:191)

Dit zijn teksten die aansporen tot het bestuderen van alles wat bestaat (wetenschap is dus verplicht!) Averroes ging zelfs zo ver dat hij d.m.v. logische bewijsvoering wilde aantonen dat God gewoon moet bestaan. God’s afwezigheid is een onmogelijkheid en Zijn aanwezigheid is een noodzaak (wajibul wajud). Ik ga dit niet uitvoerig beschrijven, omdat het zware materie is, daarnaast ben ik zelf niet zo opgeleid om zijn stukken goed te kunnen uitleggen. Maar het is echt de moeite waard om naast de traditionele vakken als Fiqh (islamitische jurisprudentie), Hadeeth (profetische overleveringen), Tafseer (exegese) ook een bijvak als Mantiq (logica) te bestuderen….het zal je echt aardig op weg helpen. Want welk sceptische agnost wilt er nou niet 100% overtuigd zijn dat de Overheersende AlMacht gewoon bestaat?