Voorpagina

Voorbeeldbrieven aangiftes Israëlgangers

Maak gebruik van onderstaande aangiftes opgesteld door advocaat Haroon Raza.  Het zijn twee verschillende aangiftes, de Nederlandse gaat naar het openbaar ministerie in Nederland, de Engelstalige gaat naar het Internationaal Gerechtshof, Den Haag (ICC). Het zou fijn zijn als je beide in zou vullen en versturen. Ze zijn kant en klaar, wel moet je ze nog even aanvullen met jouw eigen gegevens. Neem de aangiftes over en vul de lege velden in. Print ze uit, postzegel erop en zet er als je toch bezig bent ook #nietinmijnnaam op de enveloppen. De Nederlandstalige opsturen naar: Contact Landelijk Parket Locatie Rotterdam, postbus 395 3000 AJ Rotterdam, de Engelstalige opsturen naar: Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor, Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague
The Netherlands, klaar!

Hier kan je de aangiftes direct downloaden, mocht dat niet lukken hebben we ze voor de zekerheid ook even volledig onder dit bericht geplaatst.

Download aangifte voor Internationaal Gerechtshof Den Haag (ICC)
Download aangifte voor Openbaar Ministerie

 

 

— BEGIN AANGIFTE OPENBAAR MINISTERIE —

Landelijk Parket
De Hoofdofficier van Justitie
Fax +31 (010) 496 6012

Ondergetekende, [JOUW NAAM], geboren [JOUW GEBOORTEDATUM] doet hierbij aangifte en verzoekt vervolging in te stellen op grond van de navolgende strafbare feiten:

Commune delicten:

Voorbereidingshandelingen met betrekking tot moord/doodslag (Artikel 287/289 jo. 46 Sr);

Voorbereiding van opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is en/of levensgevaar voor een ander te duchten is (Artikel 157 jo. 46 Sr);

Deelneming aan een organisatie met het oogmerk op het plegen van (terroristische) misdrijven als bedoeld in art. 140(a) Sr;

Voorbereiding of bevordering van terroristische misdrijven (Artikel 96, lid 2, Sr);

Werven voor de gewapende strijd (Artikel 205 Sr);

Danwel medeplichtigheid bij de bovenvermelde strafbare feiten.

Internationale misdrijven

Medeplichtigheid aan de misdrijven genoemd in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 WIM en wel in de vorm van;

Medeplichtigheid aan Genocide ex Artikel. 3 WIM;

Medeplichtigheid aan het misdrijf tegen de menselijkheid van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval opzettelijk doden, uitroeiing en andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstiglichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt en deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking ex. Artikel 4 WIM;

Medeplichtigheid aan overtreding van de misdrijven zoals in omschreven in art. 5 WIM en wel door zich in een internationaal gewapend conflict schuldig te maken aan een van de ernstige inbreukenop de Verdragen van Genève, te weten de volgende feiten begaan tegen door genoemde verdragenbeschermde personen opzettelijk te doden, opzettelijk veroorzaken van ernstig lijden, zwaar lichamelijk letsel of ernstige schade aan de gezondheid, grootschalige opzettelijke en wederrechtelijke vernietiging en toe-eigening van goederen zonder militaire noodzaak en de dood of ernstig lichamelijk letsel met zich brengen dan wel de gezondheid in ernstige mate benadelen:

–       het doen van aanvallen op de burgerbevolking of individuele burgers;

–       het uitvoeren van een niet-onderscheidende aanval waardoor de burgerbevolking of burgerobjecten worden getroffen, in de wetenschap dat een zodanige aanval buitensporig verlies van mensenlevens, verwondingen van burgers of schade aan burgerobjecten zal veroorzaken;

–       het uitvoeren van een aanval tegen werken of installaties die gevaarlijke krachten bevatten, in de wetenschap dat een zodanige aanval buitensporig verlies van mensenlevens, verwondingen van burgers of schade aan burgerobjecten zal veroorzaken;

–       het doen van aanvallen op onverdedigde plaatsen of gedemilitariseerde zones;

–       het doen van aanvallen op een persoon in de wetenschap dat hij buiten gevecht verkeert;

–       het opzettelijk en in strijd met de Verdragen van Genève en het Aanvullende Protocol (I) begaan van praktijken van apartheid of andere onmenselijke en onterende praktijken die een aanslag op de menselijke waardigheid vormen en zijn gebaseerd op rassendiscriminatie;.

–       het opzettelijk aanvallen richten op burgerobjecten, dat wil zeggen objecten die geen militair doel zijn;

–       het opzettelijk een aanval inzetten in de wetenschap dat een dergelijke aanval bijkomstige verliezen aan levens of letsel onder burgers zal veroorzaken of schade aan burgerobjecten of omvangrijke, langdurige en ernstige schade aan het milieu zal aanrichten, die duidelijk buitensporig zou zijn in verhouding tot het te verwachten concrete en directe algehele militaire voordeel;

–       het aanvallen of bombarderen, met wat voor middelen ook, van steden, dorpen, woningen of gebouwen die niet worden verdedigd en geen militair doelwit zijn;

–       het gebruik van kogels die in het menselijk lichaam gemakkelijk in omvang toenemen of platter en breder worden, zoals kogels met een harde mantel die de kern gedeeltelijk onbedekt laat of voorzien is van inkepingen;

–       het begaan van wandaden tegen de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandeling;

–       het gebruikmaken van de aanwezigheid van een burger of een andere beschermde persoon teneinde bepaalde punten, gebieden of strijdkrachten te vrijwaren van militaire operaties;

–       het opzettelijk gebruikmaken van uithongering van burgers als methode van oorlogvoering door hun voorwerpen te onthouden die onontbeerlijk zijn voor hun overleving, waaronder het opzettelijk belemmeren van de aanvoer van hulpgoederen zoals voorzien in de Verdragen van Genève;

–       het opzettelijk aanvallen richten op de burgerbevolking als zodanig of op individuele burgers die niet rechtstreeks aan vijandelijkheden deelnemen;

–       het opzettelijk aanvallen richten op gebouwen, bestemd voor godsdienst, onderwijs, kunst, wetenschap of charitatieve doeleinden, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden samengebracht, mits deze geen militair doelwit zijn;

–       het ontnemen van het recht van een persoon die door de Verdragen van Genève of artikel 85, tweede lid, van het Aanvullende Protocol (I) wordt beschermd om eerlijk en volgens de toepasselijke regels te worden berecht;

–       het overbrengen door de bezettende mogendheid van gedeelten van haar eigen burgerbevolking naar het door haar bezette gebied of de overbrenging van de gehele bevolking van het bezette gebied of van een deel daarvan binnen of buiten dat gebied in strijd met artikel 49 van het Vierde Verdrag van Genève;

en/of

Medeplichtigheid aan in een niet-internationaal gewapend conflict zich schuldig maken aan het opzettelijk aanvallen richten op de burgerbevolking als zodanig of op individuele burgers die niet rechtstreeks aan vijandelijkheden deelnemen en het opzettelijk aanvallen richten op gebouwen, bestemd voor godsdienst, onderwijs, kunst, wetenschap of charitatieve doeleinden, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden samengebracht, mits deze geen militair doelwit zijn ex Artikel 6 WIM

en/of

Medeplichtigheid aan in het geval van een internationaal of niet-internationaal gewapend conflict zich schuldig maken aan een schending van de wetten en gebruiken van de oorlog anders dan bedoeld in de artikelen 5 of 6, waarbij bij de schending de dood of zwaar lichamelijk letsel van een ander te duchten is en een of meer wandaden begaan tegen de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandeling ex. artikel 7 WIM.

Naar de mening van ondergetekende hebben de hieronder genoemde verdachten zich aan bovengenoemde strafbare feiten schuldig gemaakt:

 1. Diverse Nederlandse staatsburgers, wie vrijwillig deel hebben genomen en nog immer deelnemen aan de Gaza oorlog in 2014 als onderdeel van de Israeli Defence Force danwel andere onderdelen van de Israëlische strijdkrachten;
 1. Stichting Sar-El Nederland, gevestigd te Amsterdam:

Voorgenoemde stichting is sedert haar oprichting in 1988 verantwoordelijk voor het ronselen van vrijwilligers. De geronselde vrijwilligers worden gedurende minimaal drie weken door het IDF (ofwel: Israel Defense Forces) ingezet in de verzorgende sector of op de militaire bases door heel Israel. De Stichting Sar-El is aldus verantwoordelijk c.q. medeplichtig aan de bovengenoemde misdrijven, aangezien zij wist of mocht vermoeden dat haar werkzaamheden en het inzetten van vrijwilligers, middels IDF, op o.a. militaire bases door heel Israël zouden leiden tot het begaan van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven;

 1. Familie NN: Vader Ab, moeder Arja en hun kinderen Albert (23), Margreet (22), Bram (20) en Hanneke (18)

(http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3706019/2014/07/30/Nederlands-gezin-op-werkvakantie-in-leger-Israel.dhtml);

Uit het genoemde artikel blijkt dat deze personen zich vrijwillig via Stichting Sar-El hebben ingezet om de IDF te ondersteunen;

 1. Chamoetal Zeidler en Cathy Waiswaser aka Tiger Lily Waiswaser
  (zie Programma Knevel en Van den Brink d.d. 29 juli 2014 en een documentaire over deze personen, via ondermeer:

http://www.tvuitzendinggemist.nl/uitzending/32245/nederland-1/knevel-van-den-brink/jonge-nederlandse-vrouw-in-leger-israel-di-29-juli-2014-23-00.html

http://www.tvuitzendinggemist.nl/uitzending/32245/nederland-1/knevel-van-den-brink/jonge-nederlandse-vrouw-in-leger-israel-di-29-juli-2014-23-00.html

http://www.npo.nl/holland-doc/08-05-2013/EO_101200925)

Deze twee personen zijn naar Israël gereisd om zelf mee te vechten met de IDF in Gaza;

FEITEN:

De staat Israel is een notoire schender van mensenrechten. Dit blijkt onder andere uit vele rapporten van Amnesty International, Human Rights Watch, de United Nations High Commissioner for Human Rights, B’tselem, en vele andere mensenrechtenorganisaties. Het kan gezegd worden dat het al geruime tijd een feit van algemene bekendheid is dat Israel mensenrechten en het oorlogsrecht op grote schaal heeft geschonden en nog immer schendt.

Inmiddels is de IDF sinds 8 juli 2014 bezig met een luchtoffensief, welk offensief op 17 juli 2014 is voortgezet als grondoffensief.

De schending van het Nederlands strafrecht, mensenrechten en het oorlogsrecht bestaan, voorzover van belang in het kader van het commune strafrecht en de WIM, onder andere uit de volgende handelingen:

Het aanvallen van religieuze gebouwen, onder andere moskeeën;

 1. Het aanvallen van een speelplaats in Gaza;
 2. Het aanvallen van een markt;
 3. Het aanvallen van scholen, waarvan het bekend was dat daar burgers naartoe waren gevlucht;
 4. Het aanvallen van huizen/gebieden, waarvan de IDF eerst had gezegd dat die veilig waren en burgers juist daar naartoe moesten vluchten;
 5. Het bestoken van overige burgerdoelen, waaronder huizen van burgers waarvan er geen bewijs is dat deze voor militaire doelen worden gebruikt;
 6. Het voeren van een blokkade van Gaza, waardoor voedsel en medische- en andere noodzakelijke goederen en elektriciteit niet of in onvoldoende mate kunnen worden ingevoerd;
 7. Het martelen van burgers en anderen die gevangen worden genomen;
 8. Het opsluiten van burgers en anderen zonder enige vorm van proces;
 9. Het weerhouden van de Palestijnse bevolking om binnen Gaza en de Westelijke Jordaanoever en daarbuiten te reizen;
 10. Het opzettelijk doden van ambulancemedewerkers door deze dood te schieten danwel met bomben/raketten te bestoken;
 11. Het opzettelijk doden van VN-medewerkers door deze dood te schieten danwel met bomben/raketten te bestoken;
 12. Het opzettelijk doden van journalisten;
 13. Het vernietigen van woningen waarbij de bewoners nog binnen zijn, waardoor deze (waaronder vele kinderen) zijn gestorven;
 14. Het vernietigen van boomgaarden en andere goederen, waardoor de Palestijnse bevolking van iedere bron van inkomsten wordt verstoken;
 15. Het vernietigen van bedrijven en kantoren van Palestijnse burgers;
 16. Het gebruiken van de burgerbevolking als menselijk schild;
 17. Het zonder proces executeren/doden van personen met een beschermde status onder de Geneefse Conventies;
 18. Het doden van demonstranten op de Westelijke Jordaanoever;
 19. Het bewust vernietigen van de civiele infrastructuur van de bezette gebieden;

Dit is een niet-limitatieve opsomming van de vele schendingen van mensenrechten en misdaden van Israel en de IDF. Ingeval u een aanvulling hierop wenst, dan verneem ik zulks gaarne.

De genoemde personen en de rechtspersoon Stichting Sar-El, zjjn als medepleger aan te merken, danwel zijn zij medeplichtig en wel door zelf deel te nemen aan de aanvallen door de IDF als onderdeel daarvan, danwel het handelen dan wel nalaten in strijd met de hierboven genoemde misdrijven, danwel het ondersteunen van de IDF bij de bovenvermelde misdrijven.

Daarbij is van belang dat het een en ander blijkt uit verschillende rapporten en stukken.

In het bijzonder wijzen wij u op de berichtgeving rondom de aanval op Gaza, alsmede op rapporten van Human Rights Watch, B’Tselem, Amnesty International en UNRWA.

(zie ondermeer :

http://www.hrw.org/news/2014/07/09/palestineisrael-indiscriminate-palestinian-rocket-attacks

www.btselem.org/gaza_strip/20140713_palestinians_killed_in_illegal_attacks_on_houses

http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-conflict-questions-and-answers-2014-07-25

http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-unrwa-commissioner-general-pierre-kr%C3%A4henb%C3%BChl

http://www.eajg.nl)

Wat vaststaat is dat de genoemde personen en de rechtspersoon een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de voornoemde misdrijven.

Daarmee zijn zij pleger, medepleger, danwel medeplichtig aan diverse commune misdrijven, alsook misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide aangezien zij wisten danwel konden weten dat door hun handelen en nalaten zij bijdroegen aan de eerder genoemde misdaden. Wat medeplichtigheid aan deze Internationale misdrijven betreft, dient aanknoping gezocht te worden in de in artikel 25 van het verdrag van Rome, in het bijzonder lid 3 sub c en d omschreven medeplichtigheid, dat luidt als volgt:

Artikel 25, lid 3 sub c:

 “For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;”

Artikel 25, lid 3 sub d:

“In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:


(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;”

Ik verzoek derhalve tegen voornoemde verdachten ter zake als hiervoor omschreven een opsporingsonderzoek en strafvervolging in te stellen.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het heeft de ondertekenaars van deze aangifte/verzoek tot vervolging oprecht verbaasd dat de Minister, danwel een ander overheidsorgaan, geen gebruik heeft gemaakt van artikel 23 van de Paspoortwet ten aanzien van personen waarvan op voorhand via de media bekend was, dat zij ofwel rechtstreeks deel zouden nemen aan de hierboven omschreven strafbare feiten, danwel deze zouden ondersteunen.

Het lijkt er helaas op dat er in dit kader met twee maten wordt gemeten. Wij wijzen u ondermeer op de toepassing van artikel 23 van de Paspoortwet met betrekking tot zogenaamde Jihadstrijders en mogelijk komende wetswijziging specifiek voor Syriegangers.

[PLAATS], [DATUM]

[JOUW NAAM]

 –EINDE AANGIFTE OPENBAAR MINISTERIE —

— BEGIN AANGIFTE INTERNATIONAAL GERECHTSHOF TE DEN HAAG —

 Information and Evidence Unit

Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
Fax: 070 515 8555.

Dear Sir/Madam,

I hereby request you to initiate an investigation on the basis of article 15 section 1 of the Rome Statute of the International Criminal Court, on behalf of myself , [JOUW NAAM]., date of birth [JOUW GEBOORTEDATUM]. I request you to send all and any correspondence regarding this case to the following address:

Raza Strafrechtadvocaat
H. Raza LL.M.
Boompjes 404
3011 XZ Rotterdam
Tel: 003110 4763017
Fax: 0031104136006
Email: raza@debestestrafpleiter.nl

The investigation should be based on the following articles of the Rome Statute:

Committing the following crimes and/or as per article 25 section 3 sub c, d i and ii, e and f and following of the Statute:

For the purpose of facilitating the commission of such a crime. aiding, abetting and/or assisting in the commission of a crime or its attempted commission, including providing the means for its commission,

In any other way contributing to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:

(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;

(e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;

(f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person’s intentions;

The crimes being:

Article 6 (a)Genocide by killing

Article 6 (b) Genocide by causing serious bodily or mental harm

Article 6 (c) Genocide by deliberately inflicting conditions of life calculated to bring

about physical destruction

Article 7 (1) (a) Crime against humanity of murder

Article 7 (1) (b) Crime against humanity of extermination

Article 7 (1) (e) Crime against humanity of imprisonment or other severe deprivation of

physical liberty

Article 7 (1) (f) Crime against humanity of torture, Article 7 (1) (h) Crime against humanity of persecution, Article 7 (1) (k) Crime against humanity of other inhumane acts, Article 8 (2) (a) (i)

War crime of willful killing,  Article 8 (2) (a) (ii)-1War crime of torture

Article 8 (2) (a) (ii)-2 War crime of inhuman treatment

Article 8 (2) (a) (iii) War crime of willfully causing great suffering

Article 8 (2) (a) (iv) War crime of destruction and appropriation of property

Article 8 (2) (a) (vii)-2 War crime of unlawful confinement

Article 8 (2) (b) (i) War crime of attacking civilians

Article 8 (2) (b) (ii) War crime of attacking civilian objects

Article 8 (2) (b) (iv) War crime of excessive incidental death, injury, or damage

Article 8 (2) (b) (v) War crime of attacking undefended places38

Article 8 (2) (b) (ix) War crime of attacking protected objects45

Article 8 (2) (b) (xxi) War crime of outrages upon personal dignity

Article 8 (2) (c) (i)-1 War crime of murder

Article 8 (2) (c) (i)-3 War crime of cruel treatment

Article 8 (2) (c) (i)-4 War crime of torture

Article 8 (2) (c) (ii) War crime of outrages upon personal dignity

Article 8 (2) (c) (iv) War crime of sentencing or execution without due process

Article 8 (2) (e) (i) War crime of attacking civilians

Article 8 (2) (e) (iv)War crime of attacking protected objects60

The Court has jurisdiction according to article 12 section 2 sub b, as the accused are all nationals of the Netherlands.

Also, as for the question of admissibility according to article17 of the Statute, I would like to point out that the definition of aiding and abetting are terms which are more narrowly defined by Dutch national law than by the Rome Statute, making a prosecution on the following grounds extremely difficult if not impossible in the Dutch National Courts.

Dutch courts have been reluctant in the past to widen the scope of the terms to aid, to abet and to assist.

Also, because of internal politics it seems extremely unlikely that, although the existence of these crimes are crystal clear, the Dutch authorities would commence an investigation or even prosecution of the suspects. This would result in political repercussions, which the Dutch government would like to avoid.

All of the aforementioned reasons are grounds for the Court to conclude that the Dutch Authorities will not be able or will not be willing to prosecute the crimes mentioned.

If your office is not sure on this point, I would request you to delay taking a decision until the Dutch Authorities have taken a definitive decision on prosecution, as today I have also reported this same matter to the Chief Prosecutor at the Public Prosecutor’s Office .

The investigation should be conducted into the acts of the following persons:

 1. Thousands of Dutch Citizens, who have voluntarily joined the Israeli Defence Force and are fighting in Gaza during this war (2014), or are part of other departments of the Israeli Armed Forces.
 1. The Foundation “Stichting Sar-El Nederland” , with it’s headquarters in Amsterdam, The Netherlands.

This foundation was founded in 1988 and has been responsible for promoting voluntary work by Dutch nationals to support the IDF.

These so-called volunteers serve a minimum of three weeks and are put to work on military bases throughout Israel. They therefore give material support to the IDF so they can continue their crimes in Gaza.

 1. A Dutch family which was featured in the “AD” newspaper (http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3706019/2014/07/30/Nederlands-gezin-op-werkvakantie-in-leger-Israel.dhtml);

This family is one of the many families which the abovementioned Foundation “Stichting Sar-El” has sent to Israel to aid and abet with their various crimes.

 1. Chamoetal Zeidler and Cathy Waiswaser aka Tiger Lily Waiswaser
  (Please follow the hyperlinks below to the Dutch television programme “Knevel en Van den Brink “ d.d. 29 juli 2014 and a documentary about these individuals, via:

http://www.tvuitzendinggemist.nl/uitzending/32245/nederland-1/knevel-van-den-brink/jonge-nederlandse-vrouw-in-leger-israel-di-29-juli-2014-23-00.html

http://www.tvuitzendinggemist.nl/uitzending/32245/nederland-1/knevel-van-den-brink/jonge-nederlandse-vrouw-in-leger-israel-di-29-juli-2014-23-00.html

http://www.npo.nl/holland-doc/08-05-2013/EO_101200925)

These two individuals have gone to Israel and joined the IDF to fight in Gaza and therefore commit aid and abet the crimes which I shall mention hereunder;

FACTS:

The State of Israel is a notorious perpetrator of Crimes against humanity, war crimes and genocide.

This is illustrated by various reports and documents from Amnesty International, Human Rights Watch, the United Nations High Commissioner for Human Rights, B’tselem, and many other Human Rights organizations. It is a well known fact for some time now that Israel violates Human Rights on a massive scale and is in fact a major perpetrator of crimes against humanity as well as war crimes.

Since the 8th of July 2014 the IDF initiated an air offensive against the people of Gaza, This air offensive was furthered by a ground offensive which started on the 17th of July 2014.

During this campaign, various Human Rights organizations and media reports are evidence of Israel’s crimes. Human Rights Watch, B’Tselem, Amnesty International and UNRWA have recently released reports on this topic.

I refer to the following reports on the net:

http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/israel-palestine

http://www.btselem.org/gaza_strip/20140713_palestinians_killed_in_illegal_attacks_on_houses

http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-conflict-questions-and-answers-2014-07-25

http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-unrwa-commissioner-general-pierre-kr%C3%A4henb%C3%BChl

http://www.eajg.nl

The commission of crimes against humanity and war crimes during the Gaza war of 2014 which started on the 8th of July 2014 and is still ongoing (this is not a limitative list) consists of the following crimes:

 1. Attacking religious buildings, including many mosques;
 2. Attacking a children’s playground;
 3. Attacking a market;
 4. Attacking schools where the IDF knew civilians had taken shelter;
 5. Attacking houses/area’s, of which the IDF had previously claimed that they were safe and had told civilians to go to;
 6. Attacking other civilian targets, including houses inhabited by civilians, against whom there was no evidence that they had been used for military purposes;
 7. Enforcing a blockade of Gaza, which has caused the death of civilians, due to a shortage of medicine and other daily necessities such as running water, electricity and other basic commodities;
 8. Killing civilians, especially children;
 9. Torturing civilians who are captured;
 10. The detention of civilians without any legal procedure;
 11. Blocking Palestinians from travelling within Gaza and the West Bank;
 12. The willful killing of ambulance personnel by sniper fire, bombing or firing missiles;
 13. The willful killing of United Nations aid workers by sniper fire, bombing or firing missiles;
 14. The willful killing of journalists;
 15. The destruction of houses while it’s inhabitants were still inside, which caused them to die or seriously injured them, including many children;
 16. The destruction of orchards and other commodities, because of which the Palestinian people have no means of income;
 17. The destruction of shops and offices of Palestinian civilians;
 18. Using the civilian population as human shields;
 19. The extra judicial killing of individuals with a protected status under the Geneva Conventions;
 20. The killing of civilian protestors in the West Bank;
 21. The willful destruction of civilian infrastructure in Gaza;

This is a non-limitative list and can and will be extended if and when your office makes such a request.

The abovementioned persons have personally committed the aforementioned crimes and/or are complicit in the commission of aforementioned crimes, as their actions have made the commission of the crimes possible.

I therefore request you to initiate an investigation into the aforementioned persons.

If any further information is needed, I will be more than willing to be of service.

[PLACE], [DATE]

[NAME]

 

— EIND AANGIFTE INTERNATIONAAL GERECHTSHOF TE DEN HAAG —

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!