Voorpagina

PvdA ook tegen eenzijdig uitroepen Palestijnse staat

Jahaaa… door alle heisa in het Midden-Oosten heeft u dit natuurlijk niet gevolgd. Maar ondertussen – let wel, gedateerd 4 februari! -is er een motie tegen het eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat. Een van de partijen die dit ondersteunt…. PvdA!

Hieronder het meest boeiende gedeelte uit het debat.

—————–

Debat en stemming over Motie-Van der Staaij c.s. (21501-20, nr. 502).

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. (…) Zelf dien ik een motie in die betrekking heeft op het eenzijdig willen uitroepen van een Palestijnse staat, waarover ik in mijn eerste termijn al iets heb gezegd

Minister Rosenthal:

Wij beschouwen de motie van de heer Van der Staaij c.s. op stuk nr. 502 over het eventueel unilateraal uitroepen van een Palestijnse staat in grote trekken als een ondersteuning van het beleid van de regering. Wij hechten er wel aan om de in het dictum vervatte formulering over de erkenning van een democratische Joodse staat aldus te lezen, dat het vooral gaat om de erkenning van de staat Israël. De kwestie van het Joodse karakter is volop in discussie. Ik neem aan dat de heer Van der Staaij dat ook onderkent en dat hij de uitleg die de regering aan deze motie geeft tot de zijne maakt. Ik neem aan dat ik ervan mag uitgaan dat, voor zover het hier zaken betreft die de Israëlische kant aangaan, ik de desbetreffende onderdelen van de motie ook kan zien als een oproep aan de Israëlische regering. Als de motie zo gelezen mag worden, wil de regering haar wel als ondersteuning van haar beleid zien.

De voorzitter:

Mijnheer Van der Staaij, kunt u instemmen met deze interpretatie van uw motie?

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik ben het met de minister eens dat er ook verplichtingen aan de kant van de Israëliërs liggen en dat je het altijd in het kader van een totaalbeleid moet zien. Deze motie is echter een reactie op het mogelijk eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat door de Palestijnse autoriteiten. Het was niet mijn bedoeling om diep te treden in allerlei disputen over het Joodse karakter van de staat Israël. Ik weet dat daar aparte discussies over lopen, maar het gaat hier wel om de erkenning van de staat Israël.

De voorzitter:

De minister laat het oordeel aan de Kamer over.

De heer Van Bommel (SP):

Voorzitter. Ik vind de reactie van de minister nogal eigenaardig, omdat er in het internationaal recht duidelijk afspraken gemaakt zijn over volken die hun onafhankelijkheid uitroepen. Hier wordt de regering gevraagd, te bevorderen dat de Europese Unie zich verzet tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat. Stemt de minister daarmee in? Is het overeenkomstig het internationaal recht dat het Palestijnse volk zich niet mag uitroepen tot Palestijnse staat?

Minister Rosenthal:

Ik vind het in overeenstemming met de pogingen die wij met zijn allen doen om het vredesproces in het Midden-Oosten verder te brengen, dat wij het hier hebben over een negatief effect van het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat op het vredesproces. Ik vind dat de Europese Unie zich daartegen moet verzetten. Ik wijs er overigens op dat dit precies is wat in de conclusies van de Raad van de ministers van Buitenlandse Zaken en de Europese Raad is gesteld. Dus het is niets nieuws. Het is geen volkenrechtelijke mededeling; het is een mededeling over de politieke realiteit van dit moment en van de komende tijden.

De heer Van Bommel (SP):

Er is een verschil tussen een inschatting maken van de politieke gevolgen van het handelen van een volk en het je daar bij voorbaat tegen verzetten. Deze motie gaat in een situatie dat daar nog geen sprake van is, uit van het verzet daartegen. Dat lijkt mij toch in strijd met volkenrechtelijke bepalingen.

Minister Rosenthal:

Ik heb het nu niet over volkenrechtelijke bepalingen. Ik heb het over de vraag of een bepaald voorstel meehelpt aan en ondersteunend is voor het Midden-Oostenvredesproces of niet.

De heer De Roon (PVV):

Bij de motie-Van der Staaij op stuk nr. 502 kunnen we ons niet goed vinden in het deel van het dictum dat dwingende onderhandelingen als een oplossing ziet voor het vraagstuk in het Midden-Oosten. Die zoeken wij voor de Palestijnen aan de oostzijde van de Jordaan, onder het motto: Jordanië is Palestina. Andere onderdelen van het dictum vinden wij wel erg sympathiek. Het verzet tegen het eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat is een belangrijk aspect en ook de expliciete erkenning van Israël als een democratische en joodse staat. Dat geeft voor ons de doorslag om wel voor deze motie te stemmen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (21501-20, nr. 502).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!