Voorpagina Ingezonden, Maatschappelijk, Politiek

In Arnhem staat een moskee….

Nogmaals voor degenen die niet begrijpen hoe wij in Nederland werken… Hieronder wat antwoorden op Kamervragen.

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de door het lid Fritsma (PVV) ingezonden schriftelijke vragen over ‘de komst van een moskee in de Arnhemse wijk Klarendal die minaretten van 25 meter hoog mag hebben’. De Kamervragen zijn op 11 mei ingezonden en hebben als kenmerk 2009Z08618.

Vraag 1
Hoe beoordeelt u het dat de bewoners van de Arnhemse wijk Klarendal dreigen te worden opgezadeld met een moskee die van het college van B en W van de gemeente Arnhem minaretten van 25 meter hoog mag hebben?

Antwoord:
Voor de bouw van moskeeën zijn geen andere regels van toepassing dan voor de bouw van andere gebedshuizen, of welke andere vergelijkbare bouwwerken dan ook. Voorts is de gemeente Arnhem – binnen de randvoorwaarden van wet- en regelgeving en van het bestemmingsplan – verantwoordelijk voor het al dan niet goedkeuren van de bouwplannen in de wijk Klarendal. Navraag bij de gemeente Arnhem wijst uit dat het college van B en W van de gemeente overigens nog geen standpunt heeft ingenomen inzake de randvoorwaarden voor de bouw van de moskee. Wel is een concept Nota van Randvoorwaarden (NvR) opgesteld. Dit concept is ook naar bewonersdelegaties toegestuurd. De bewoners krijgen de kans om te reageren op dit concept en deze reacties zullen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing over de randvoorwaarden. De bewoners van de wijk hebben dus wel degelijk een stem over de randvoorwaarden voor de bouw van de moskee. De uiteindelijke beslissing over de randvoorwaarden zal genomen worden door de Gemeenteraad.

Vraag 2

Deelt u de mening dat dit een schandalige schoffering van de bewoners van de wijk is, die de geliefde Sint Jansschool al kwijtraken door de komst van de moskee? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de mening dat dit een schandalige schoffering van de bewoners van de wijk is deel ik niet. In Nederlandse wijken dient plaats te zijn voor allerlei soorten gebouwen voor diverse uiteenlopende groepen, zoals gebedshuizen voor geloofsgemeenschappen. Als minister ga ik over de functiebestemming, noch over de bouwstijl van gebedshuizen. In het antwoord op vraag 1 is reeds ingegaan op de gehanteerde inspraakprocedure.

Vraag 3

Waarom wordt niet naar de bezwaren van de bewoners geluisterd en moet wel alles en iedereen wijken voor de wil van moslims?

Antwoord:
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: ‘Iedereen in Nederland is gelijk voor de wet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. Ik distantieer mij van uw suggestie dat alles en iedereen moet wijken voor de wil van moslims. Hiervan is in Nederland geen sprake. De bewoners van de wijk krijgen als gezegd wel degelijk de kans om hun mening te uiten. Met de bewonersvertegenwoordigers zijn afspraken gemaakt over de te volgen inspraakprocedure.

Vraag 4

Vindt u werkelijk dat een megamoskee met koepel en torenhoge minaretten bij de Nederlandse cultuur en bij het Nederlandse straatbeeld passen?

Antwoord:
Binnen de in Nederland geldende vrijheid van godsdienst hebben moslims recht op een gebedhuis of vergelijkbare locatie om hun geloof uit te oefenen, net als ieder ander in Nederland met een religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Dat sommige moskeeën een karakteristieke bouwstijl hebben acht ik geen probleem, zo lang dit valt binnen de randvoorwaarden van wet- en regelgeving en van het bestemmingsplan en de welstand. Ik wijs er tevens op dat de bevoegdheid tot het verlenen van een bouwvergunning berust bij de gemeente. De gemeente Arnhem meldt overigens dat de omvang van de moskee is afgestemd op de direct aanliggende wijken.

Vraag 5
Kunt u er zorg voor dragen dat de bewoners van Klarendal wel serieus worden genomen en dat de aangekondigde moskee met megaminaretten er niet komt?

Antwoord:
Het al dan niet afgeven van een bouwvergunning behoort tot de bevoegdheid van de lokale overheid.

Vraag 6
Kunt u er zorg voor dragen dat er niet één moskee meer bij komt in Nederland om de zorgwekkende islamisering van ons land een halt toe te roepen?

Antwoord:
Onder islamisering wordt verstaan: de maatschappij organiseren volgens islamitische principes. Hiervan is in Nederland geen sprake. In ons land gelden de basiswaarden en grondprincipes van de democratie en rechtsstatelijkheid. Alle religies, ook de islam, zijn in Nederland gelijk voor de wet. De overheid ontwikkelt geen beleid ten aanzien van aantallen moskeeën of andere religieuze gebedshuizen. Een dergelijk beleid past noch bij de grondwettelijk verankerde vrijheid van godsdienst, noch bij het beginsel van scheiding van kerk en staat.

Hoogachtend,
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!