Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Het recht als strijdmiddel tegen Wilders

Als het aan Wilders ligt, moeten verdachten en uitkeringsgerechtigden met een Marokkaanse afkomst hun biezen pakken. Zijn verlangde Utopia – met één leider, één volk en één kleur – komt steeds dichterbij. Afgelopen week was het weer zo ver. Wilders verscheen op het toneel om wat van zichzelf te laten horen. En hoe. Dit keer ging het niet om de islam of moslims, maar hij deed krasse uitspraken over een bevolkingsgroep, waarvan het overgrote deel de islam als geloof aanhangt.

Hoewel de uitspraken naadloos passen in zijn islamretoriek, is er in dit geval een fundamenteel juridisch verschil te ontwaren. Het gaat niet meer om islamkritiek, maar om het onderscheid dat hij maakt tussen mensen op grond van afkomst. Deze constatering heeft mijns inziens belangrijke implicaties voor de beantwoording van de vraag naar de strafbaarheid van zijn gedane uitingen, omdat de Hoge Raad een “kunstmatig” onderscheid maakt tussen islam en moslims. Kritiek op de islam betekent nog niet het beledigen van mensen die het geloof aanhangen, aldus het hoogste rechtscollege.

Dat een parlementariër binnen een democratische rechtstaat grote vrijheid toekomt om zijn standpunten te ventileren is duidelijk. Deze vrijheid is niet onbegrensd en is wel degelijk aan enkele restricties onderworpen. De vrijheid van meningsuiting eindigt daar waar uitlatingen een (intrinsiek)beledigend dan wel discriminerend karakter dragen. Het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie is daarom sterk ingebed in internationale verdragen.

Het verband dat Wilders legt tussen afkomst, criminaliteit, sociale klasse en geweld, kan zonder meer gekwalificeerd worden als aanzetten tot haat en discriminatie. Uitkeringsgerechtigden worden namelijk gelijkgesteld aan criminelen; en Marokkanen die zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan enig misdrijf, worden eveneens geacht het land te verlaten. Dit betreft een ongerechtvaardigd onderscheid dat louter en alleen ten doel heeft om de uitoefening van bepaalde rechten op het terrein van het maatschappelijk leven aan te tasten. Het discriminatoire karakter van zijn uitingen zit hem vooral in de dubbele maatstaf die Wilders in zijn discours hanteert. Wilders schermt er nadrukkelijk mee dat hij zijn uitlatingen doet in de context van het maatschappelijk debat. Met een beroep op deze context vervalt het discriminerende karakter van zijn strafbare uitingen.

Volgens vaste Straatsburgse rechtspraak mag een mening namelijk “kwetsen, choqueren en verontrusten”. In het verlengde hiervan zou Wilders met een beroep op deze uitzondering de strafrechtelijke dans kunnen ontspringen. Dit neemt echter niet weg dat het vraagstuk van conflicterende grondrechten – vrijheid van meningsuiting versus het non-discriminatiebeginsel – blijft nopen tot een afwegingsproces.

Dit afwegingsproces is in een democratische rechtsstaat niet voorbehouden aan Wilders, maar aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter. In het licht hiervan is het van belang om niet in zijn opgetrokken rookgordijnen en valkuilen te trappen, maar de geëigende juridische paden te bewandelen. Het is enorm van belang dat wij niet verslappen in het debat en elk abjecte voorstel dat hij doet op een goudschaal wegen en aan de justitiële autoriteiten ter beoordeling voorleggen.

Dit stuk is ingezonden door Chafik Haddouzi. Chafik is 28 jaar en woont in Amsterdam. Zijn juridische achtergrond probeert hij te gebruiken wanneer hij een poging doet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Door verschillende juridische invalshoeken te gebruiken, hoopt hij een bijdrage te leveren aan het ophelderen van verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie