Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Juz’ 4 – Bouwen aan het fundament

Dit is deel 4 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Deze juz’ bestaat uit twee (delen van) soera’s. Het eerste gedeelte is een voortzetting van soera Āl ʿImrān, waarvan tweeënnegentig verzen reeds in de vorige juz’ zijn behandeld, en de resterende honderdacht verzen hier aan de orde komen. Hierna begint soera al-Nisāʾ (‘De Vrouwen’), in totaal bestaande uit honderdzesenzeventig verzen. Drieëntwintig verzen komen in deze juz’ aan de orde, en de rest wordt in de volgende juz’ behandeld.

Eén van de centrale onderwerpen in soera Āl ʿImrān draait om de (op dat moment) nieuwe generatie moslims een eenheid te laten vormen, een umma. Dat wordt op veel verschillende manieren gedaan, onder andere door in herinnering te roepen welke immense zegening er rust op deze groep. Vers 103 verwoordt dit als volgt:

“En houd stevig vast aan het touw van Allah, en creëer geen verdeeldheid en facties. En breng in herinnering de zegening van Allah op jullie, toen jullie (elkaars) vijanden waren. Toen creëerde Hij een band van liefde tussen jullie harten, en door Zijn zegening werden jullie elkaars broeders.”

De Qur’an brengt het besef van deze zegening op verschillende manieren bij. Er wordt onder meer stil gestaan bij de kracht van deze eenheid en saamhorigheid op momenten van fysieke strijd. In dit verband wordt onder meer verwezen naar de slag om Badr en Uhud. Ook worden voorbeelden gegeven van Profeten van weleer en hun volkeren waar deze saamhorigheid werd verbroken en welke effecten dit uiteindelijk had op hun overleving als volk.

Verder wordt het besef bijgebracht dat het fysieke heengaan van de Profeet ﷺ geen gevolgen dient te hebben voor de groep als umma. Het is tenslotte in je eigen voordeel om deze eenheid in stand te houden:

“…. en als hij (de Profeet ﷺ) komt te overlijden of een martelaarsdood treft, zullen jullie dan op jullie schreden weer terugkeren? En degene die op zijn schreden terugkeert, zal Allah op geen enkele manier schade berokkenen.”

Ayah 159 geeft de kern weer van hoe een umma ontstaat. Daarmee herbergt het een belangrijke les voor iedereen die zich in een leiderschapspositie bevindt en snakt naar inspiratie om een groep mensen te vormen tot een eenheid. Allah zegt:

“(O Profeet ﷺ), Wat een zegening van Allah is het dat u mild bent tegen hen! Was u (daarentegen) streng en hardvochtig geweest, dan hadden de mensen u in de steek gelaten, uiteenvallend om u heen. Verleen hen dus gratie, en bid voor hun vergiffenis, en vraag hun advies in (belangrijke) zaken.”

Dit milde en zachtaardige karakter van de Profeet ﷺ is de basis geweest van de sterke verspreiding van de Islam. Ook in deze uitdagende tijden voor de umma is dit de enige karakteruiting die de Islam weer zijn glorie kan doen herleven als inspiratiebron voor de mensheid. Moslims zijn tenslotte het belangrijkste visitekaartje van de Islam!

Het laatste gedeelte van deze Juz’ bestaat uit drieëntwintig verzen van soera al-Nisāʾ. In deze verzen worden met name aspecten rondom het familieleven behandeld: omgang met wezen en hun rechten; de status van de vrouw, haar vrijheid en recht op bezit; nalatenschap en hoe deze te verdelen onder de verschillende familieleden.

Vers achttien handelt, als intermezzo op al deze onderwerpen, over tawba (berouw):

“Berouw is niet (geaccepteerd) van mensen die blijven volharden in zondigheid totdat de dood één van hen overvalt, en hij (pas dan) zegt ‘ik toon berouw’.”

Aangezien dit een maand van bezinning is, is dit een inspiratievolle vermaning van de Almachtige. Koppel dit met de woorden van de Profeet ﷺ, overgeleverd door o.a. Ṭabarāni in zijn Muʿjam al-Awsaṭ (#7/323) waarin de Profeet ﷺ zegt:

“Vervloekt is hij die de Ramadan treft, maar zich niet kan laten vergeven. Als hij zich daarin (die maand) niet kan laten vergeven, wanneer dan wel?”

En je hebt een krachtige inspiratie om je dagen en nachten naar een hoger niveau te tillen!

Foto: Lif

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van