Voorpagina Politiek

PVV onder de loep: De agenda van hoop en optimisme?

Op 9 juni hebben in Nederland 1,5 miljoen mensen gestemd op de Partij voor de Vrijheid. 8 miljoen mensen hebben op een echte democratische partij gestemd. 0,3 procent van de stemmen was blanco of ongeldig. Hoeveel van die 1,5 miljoen mensen hebben het verkiezingsprogramma van de PVV ook echt gelezen ? Of heeft de PVV-kiezer zich vooral laten leiden door zijn angst voor de islam, de televisieoptredens van Wilders en tot vervelends toe uitgesproken one-liners over de massa-immigratie.

Vandaag heb ik op mijn gemak eens het verkiezingsprogramma van de PVV doorgelezen. De agenda voor hoop en optimisme. Mijn eerste indruk is dat het er degelijk uitziet en redelijk goed is onderbouwd. Met een breed scala aan onderwerpen probeert Wilders de gedesoriënteerde Nederlandse kiezer te verenigen rond een aantal belangrijke maatschappelijke kwesties. Wie tussen de regels door leest, weet dat dit verkiezingsprogram Nederland geen hoop biedt maar nog meer angst zal inboezemen en het negativisme zal laten stijgen.

In het program staat dat de PVV bij uitstek kiest voor de mensen die het niet cadeau krijgen. Klinkt niet verkeerd toch? Wilders heeft geprobeerd twee hardwerkende Nederlanders uit de anonimiteit te halen en hen een sociaal gezicht te geven met succes zou je zeggen. Maar ik verzeker u: Ingrid is een alleenstaande bijstandsmoeder die binnenkort wordt gekort op haar uitkering. En Henk zit tot zijn 67e levensjaar in de bouw zijn knieen kapot te werken. Wat heeft de ontevreden ‘Henk en Ingrid’ toch bezield om op de PVV te stemmen? Het leest fraai die zin over de AOW:

“De Partij voor de Vrijheid vecht keihard voor behoud van de AOW op 65 jaar. Voor de PVV is de handhaving van deze oudedagsvoorziening het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet.”

En vooral het slotakkoord:

“de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later “.

Tja… en dat een dag na de verkiezingen, laat Wilders zijn breekpunt over de AOW als eerste varen. Nog voordat de onderhandelingen over regeringsdeelname zijn begonnen. Die arme Henk en Ingrid kunnen het nu wel schudden. Ik schreef al twee columns terug over Wilders’ valse verkiezingsbeloftes aan Henk en Ingrid, maar dat die zo snel zouden uitkomen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht.

Wilders is niet alleen een draaikont, maar ook een niet-ordinaire racist. Wilders weet altijd net buiten de definitie van het woord racist te manoeuvreren, maar heeft de simpele schijn tegen. We mogen hem alleen geen racist noemen, omdat Wilders geen kritiek heeft op een etnische groepering maar op een religie, wordt gezegd. Wilders is een racist met een gebruiksaanwijzing. Met een die zijn achterban kennelijk niet kan lezen. Een groot deel van zijn 1,5 miljoen stemmen tellende aanhang is hopeloos d.o.m. In dit geval staat d.o.m. niet voor weinig verstand maar Dis Oriented Minded.

Als Wilders niet racistisch is, hoe noem je dan iemand die op voorhand een etnische registratie wil invoeren voor ‘iedereen’? Dus nog voordat er sprake is van een strafbare feit. Afgezien van de vraag of dit überhaupt mogelijk is (bijvoorbeeld omdat dit in strijd is met een aantal wetten en verdragen). Denk bijvoorbeeld aan de Universele verklaring van de rechten van de mens. Nederland is een rechtsstaat, naar ik meen te weten, en wordt hopelijk geen politiestaat zoals Wilders’ grote voorbeeld Israel, die zich al jaren misdraagt in de bezette Palestijnse gebieden. In dit land is iedereen onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Wilders wil hierop een uitzondering maken voor vooral niet-Westerse allochtonen.

Maar er is nog een belangrijk partijpunt dat Henk en Ingrid, vermoed ik, niet hebben gelezen. De PVV pleit voor preventief fouilleren in het hele land. De kans dat alleen en Henk en Ingrid op straat preventief worden gefouilleerd, acht ik niet zo groot. Meer blauw op straat is geen probleem, maar als er een speciale straatterreureenheid wordt opgericht, hebben Henk en Ingrid weinig te vrezen. Er zijn meer partijpunten in het verkiezingsprogramma van Wilders die grote vraagtekens zouden moeten oproepen bij zijn achterban.

Nogmaals, maar dit keer met een ander voorbeeld, hoe noem je iemand die ernaar streeft dat Christelijke, Joodse en openbare scholen naast elkaar moeten kunnen blijven bestaan. Voor het behoud is van artikel 23 van de Grondwet, maar pleit dat alle islamitische scholen dichtmoeten? Artikel 23 van de Grondwet regelt de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging van de scholen. Wilders kan zoveel willen, maar zonder wijziging van de grondwet kan hij geen verbod op islamitische scholen afdwingen.

Maar we zijn er nog niet, Wilders pleegt veel meer kiezersbedrog in zijn program. Op pagina 41 van zijn ‘agenda’ maakt Wilders een statement dat ‘we’ voor Nederland moeten kiezen in ons buitenlandsbeleid. Prachtige zin maar dan komt het: Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Kan iemand mij uitleggen waarom een Nederlandse politicus deze passage heeft opgenomen in zijn partijprogramma? Wie intelligent genoeg is en voldoende kennis heeft van het Palestijns-Israelische conflict weet dat hier een oproep wordt gedaan aan het Nederlandse volk om Israel te verdedigen tegenover het internationale humanitaire recht. De belangrijkste norm in de Westerse beschaving wordt in de uitverkoop gedaan. Laat dit nu het grote verschil zijn tussen een vrije democratie en een dictatuur.

Voor de zoveelste keer herhaal ik mijzelf en zeg ik nog een keer: De belangen van Israel zijn niet dezelfde als die van Nederland en dat zijn ze ook nooit geweest. Het feit dat Wilders een stuk opneemt over Israel in zijn partijprogram is voldoende bewijs dat hier sprake is van een omstreden dubbele loyaliteit die goed onderzocht moet worden door onder andere de formateurs. Wie nog niet overtuigd is, verwijs ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid naar pagina 43 van het verkiezingsprogramma. Dit zijn de door de PVV voorgestelde pseudo- oplossingen als het gaat om de rol van Nederland in de internationale politiek:

  1. Schrap ‘handhaving internationale rechtsorde’ uit de Grondwet. Dit zou kunnen impliceren dat Wilders Israel een volmacht geeft om zich boven de internationale rechtsorde te plaatsen. Zonder meer een kwalijke zaak. Niet dat het nu niet gebeurt, maar het op papier zetten, gaat nog een stap verder.
  2. Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden. Wat voor belang heeft Nederland en de Nederlandse samenleving hierbij? Duidelijk is dat Israel hier meer belang bij heeft dan Nederland om de anti-islam sentimenten in de Westerse samenlevingen te zien groeien en zelf op te spelen. De enige strijd die ogenschijnlijk legitiem is, is de strijd tegen het internationale terrorisme en het moslimextremisme. Maar kan nooit gericht zijn tegen een religie.
  3. Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen. Oftewel onvoorwaardelijke steun aan de misdadige politiek van een land zoals dat van Israel dat onder vuur ligt. Israel, zo meent Wilders, is de voorpost van het Westen en is verwikkeld in een gevecht met de islamitische en Arabische wereld. Dit soort geesteszieke opvattingen zijn in mijn ogen zelfs mogelijk een aanleiding voor WOIII en betekenen de ondergang van de Westerse beschaving als de boodschapper van vrijheid en democratie in de wereld.
  4. Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’. Wilders ontkent de bezetting van de Palestijnse gebieden en negeert het leed van de Palestijnse bevolking. Indirect praat hij de aanval van Israel op het internationale hulpkonvooi hiermee goed.
  5. Herziening van Nederlandse deelname aan internationale verdragen. Verdragen die op gespannen voet staan met bijvoorbeeld de onvoorwaardelijke Nederlandse steun aan Israel worden terzijde geschoven. En er komt bijvoorbeeld een einde aan de gelijke behandeling van burgers in dit land. Dit zet de deur open naar apartheid en riekt dus niet alléén naar racisme.

Vandaag heb ik met verschillende voorbeelden uit het verkiezingsprogram getracht u duidelijk te maken dat Wilders, behalve zijn valse verkiezingsbeloftes aan Henk en Ingrid, zich ook nog eens schuldig maakt aan een systematische haatcampagne tegen moslims in dit land en aanzet tot het schenden van de internationale rechtsorde. Daar is het Wilders duidelijk om te doen, want zijn doel is heilig en hoger dan het in stand houden van de AOW op 65 jarige leeftijd. Wilders wil regeren en hoopt door de steun van Henk en Ingrid een machtsbasis te verwerven in de Nederlandse politiek. In de eerste plaats niet om Nederlandse belangen te dienen.

Tot slot wil ik u wijzen op een in mijn ogen zorgwekkende ontwikkeling: Mark Rutte heeft het niet zo best voor met de mensen die het al niet zo breed hebben en wil hen korten op hun uitkering. Wilders speelt mensen in dit land tegen elkaar uit langs etnische en religieuze scheidslijnen. Dit doet mij denken aan de vooroorlogse situatie.

Dit was voorlopig de laatste column die ik heb gewijd aan Wilders en zijn PVV. Geraadpleegde bron (pdf).

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata