Voorpagina Politiek

Weer naar de rechter!

Abdoulmouthalib Bouzerda (voorzitter AEL) schrijft over de rechtzaken tegen de Holocaust-cartoon die de AEL maakte en publiceerde. Vandaag om 14.10 uur is er wederom een rechtzaak.

Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter op 22 april j.l. inzake de Holocaust-cartoon, die de AEL publiceerde gedurende de Deense cartoon-affaire, waarbij zij de dubbele moraal in het publieke debat wilden illustreren. In deze uitspraak sprak de rechter mijn organisatie, de AEL, en mij als voorzitter en tekenaar van de omstreden cartoon vrij van belediging van Joden.


De AEL heeft altijd al aangegeven dat de cartoon-campagne in het kader van het publieke debat werd gevoerd.


Een belangrijk argument in deze uitspraak waarom de rechter in eerste aanleg ons heeft vrijgesproken is als volgt uitgedrukt in de volgende zinsneden uit het vonnis:

"De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of anders moet worden geoordeeld vanwege het feit dat het hier gaat om belediging van een groep die zelf niet in de discussie over de Mohammed-cartoon betrokken was. Dat is niet het geval. De cartoon gaat niet alleen over Joden, maar ook over een historisch trauma dat in de Joodse gemeenschap en in de samenleving als geheel zulke wonden heeft geslagen dat respect voor de slachtoffers breed leeft en gedragen wordt. Verdachte heeft met de cartoon willen aantonen dat de dubbele moraal die volgens haar in het publieke debat bestaat, maakt dat een cartoon over de profeet Mohammed, die in haar opvatting onnodig grievend is voor Moslims, is toegestaan, terwijl een reactie in dezelfde vorm, te weten een cartoon over dit historische trauma, die Joden én vele anderen grieft, dit niet zou zijn. ”

De rechter achtte de cartoon op zichzelf wel strafbaar conform artikel 137c Sr, maar liet  in haar overwegingen blijken dat de cartoon en de hierop betrekking hebbende uitlatingen van verdachte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Daarmee gaf de rechter aan dat het consequent uitdragen van het doel van de AEL om zich te mengen in het publieke debat ten einde de dubbele moraal aan te kaarten niet losgezien kon worden van de cartoon-campagne waar de omstreden tekening een onderdeel van was.  De rechtbank verwoordde het als volgt:

"De AEL heeft haar bedoelingen met de cartoon vanaf het begin toegelicht in een persbericht en heeft ook via haar woordvoerder in de media steeds uitgedragen wat haar bedoeling was met het plaatsen van deze cartoon(s). ”

Het was dan ook deze overweging die de rechter deed besluiten de AEL vrij te spreken. Halverwege de uistpraak gaf de volgende zin dan ook de verlossing:

"De context waarin de cartoon is geplaatst ontneemt naar het oordeel van de rechtbank het beledigende karakter daaraan."

Deze argumenten zullen morgen wederom beoordeeld moeten worden door een hogere rechter. De argumentatie van het OM om deze zaak door te zetten, verbaast ons. De AEL heeft altijd al aangegeven dat de cartoon-campagne in het kader van het publieke debat werd gevoerd. Voor een ieder was het duidelijk bij de verschillende mediaoptredens van mij en onze voormalige voorzitter Dyab Abou Jahjah dat de cartoon-campagne in een bepaalde context plaatsvond. Zelfs de aangever Naftaniël, voorman van het CIDI, heeft in zijn aangifte een persbericht bijgesloten waarin staat waarom de AEL deze cartoon plaatste. En dit is het belangrijkste argument waarom de AEL vrijgesproken is en vrijgesproken dient te worden in hoger beroep. De tekening kon niet losgezien worden van de rol en doelstelingen van de AEL. Een recht dat gewaarborgd is in het Europees Verdrag van de Rechten Mens.

Een belangrijke kanttekening die ik verder wil maken, is het gemak waarmee de vaderlandse pers zich bedient bij het verslag doen van deze zaak. Het is te simplistisch om te stellen dat de vrijheid van meningsuiting heeft geprevaleerd boven het recht om niet beledigd te worden. Ook is het een foute conclusie om te stellen dat deze uitspraak een vrijbrief vormt voor belediging van bevolkingsgroepen. Het is belangrijk te begrijpen dat de AEL niet heeft willen beledigen en ook niet heeft beledigd. Vrijspraak is het meest logische gevolg van het op een rij zetten van alle argumenten. Het was dan ook de AEL zelf die een gang naar de rechter forceerde om te bewijzen dat vrijspraak hier diende te volgen. Dit gebeurde in augustus 2009 door de tekening te herpubliceren met een uitgebreide persverklaring waarin de AEL verantwoordelijkheid aflegde voor haar handelen. We hebben toen het voorwaardelijk sepot van het OM geweigerd waarin vermeld stond dat we strafbaar hadden gehandeld.

Vandaag zullen we weer ferm en standvastig onze standpunten uiteenzetten voor de rechter. We zijn ervan overtuigd dat slechts assertieve burgers, die zich mondig en daadkrachtig opstellen, recht kunnen doen aan het gelijkheidsprincipe. Tegelijker wijzen we erop dat juist nu met de komst van een minderheidskabinet, waarbij de PVV gevrijwaard wordt van regeringsverantwoordelijkheid en Nederland verder verrechtst, meer dan ooit de stem van zelfbewuste activisten gehoord dient te worden. En als dat bij de rechter moet, dan gaan we naar de rechter.

Abdoulmouthalib Bouzerda
Voorzitter AEL