Voorpagina Maatschappelijk, Palestina

Mail de Tweede Kamer deze brief en eis actie voor Palestina!

Duizenden mensen vermoord, waaronder honderden kinderen gedood en nog eens duizenden kinderen die als wees zullen opgroeien. Het geweld in Gaza is alweer langer dan een maand geleden opgelaaid. Ook is bekend dat er honderden Israëlgangers vanuit Nederland zijn afgereisd om te participeren in deze gruweldaden. Wat heeft de Nederlandse politiek gedaan om dit excessieve geweld een halt toe te roepen? De politiek blijft stil, doodstil.

Het wordt tijd om actie te eisen! Knallen met zijn allen. Dit kan door leden van de Eerste en  Tweede kamer plat te bombarderen met e-mail (e-mail mensen, alleen met e-mail), zodat ze hun ogen niet meer kunnen sluiten voor hetgeen in Gaza gebeurt. In demonstraties hebben we al meerdere keren gezien met hoeveel mensen wij de krachten kunnen bundelen, laten we dat nu weer doen!

De e-mail is al voor je opgesteld en staat onderaan dit artikel. Ook vind je daar alle e-mailadressen, deze kun je kopiëren en direct in het vakje ‘aan’ plakken in je email.

Download de brief in Word-formaat, of kopieer de onderstaande tekst; wat je zelf makkelijk vindt. Mail de Kamerleden en zorg ervoor dat ze de massale boodschap niet kunnen negeren. Zet hem op!

BEGIN BRIEF

 [Plaats], [.. .. 2014]

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Betreft: Uw verantwoordelijkheid jegens Mensenrechten

Geachte heer/mevrouw,

Verdoofd door de terreuraanslag op MH17, waarbij 298 onschuldigen om het leven kwamen, waarvan 193 landgenoten, wil ik juist nu uw aandacht vragen voor het volgende. Nederland speelt internationaal gezien een belangrijke rol als het gaat om mensenrechten, en de stem die bij die rol hoort wordt goed gehoord. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid als Nederland om vooral nu op te staan en die stem te laten gelden om terrorisme te stoppen. Momenteel lijden 1,8 miljoen Palestijnen in de Gazastrook onder terreurbombardementen, uitgevoerd door Israël. Er zijn al meer dan 2000 dodelijke slachtoffers en 10.000 gewonden aan Palestijnse zijde. Het overgrote deel hiervan is burgerslachtoffer, waarvan heel veel vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten. Aan Israëlische zijde, zijn er tot nu toe 2 burgerslachtoffers en 27  militairen omgekomen. Het zal helaas niet bij deze getallen blijven, want slechts enkele uren na de terroristische aanslag op vlucht MH17, heeft Israël besloten om een grondoffensief te starten waarbij aanvallen door de lucht, vanuit zee en vanaf land worden uitgevoerd.

Als Nederlandse burgers weigeren wij medeplichtig te zijn aan oorlogsmisdaden. De burgers van Gaza kunnen geen kant op en leven onder mensonterende omstandigheden. Het is van groot belang dat Nederland het internationale recht respecteert, en zich nu meer dan ooit sterk maakt voor de onderstaande resoluties:

  • De resolutie 242 (22nov.1967) verplicht Israël om zich terug te trekken uit de bezette gebieden ingepalmd in de oorlog van juni 1967.
  • De resolutie 252 (14  juli 1968) van de Veiligheidsraad van de VN verklaart de annexatie van Oost Jeruzalem onwettelijk.
  • De resolutie 338 van 22 okt. 1973 bevestigt resolutie 242.
  • De resolutie 3246 van de Algemene vergadering van de VN van 29 nov. 1974 herbevestigt het recht op gewapend verzet, bevestigt de legitimiteit van de strijd van volkeren voor de bevrijding van gewelddadige, koloniale overheersing en onderdrukking.
  • In de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 Juli 2004 concludeert ’s werelds hoogste rechter dat de bouw van de muur op bezet Palestijns gebied een ernstige en meervoudige schending is van het Internationaal Recht.
  • De resolutie ES-10/15 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004 bekrachtigt de uitspraak van het Hof. Alle EU-lidstaten, inclusief Nederland, stemden toen voor de bijbehorende resolutie.

Naast de structurele schending van de mensenrechten van de Palestijnen, het zwijgen van de ‘vrije’ westerse media en de Europese politieke leiders over de internationale onwettelijkheden die Israël begaat, willen wij hiernaast onze verontwaardiging met u delen over het VN rapport dat  recentelijk is uitgebracht betreffende de mishandeling van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. De Israëlische autoriteiten ondervragen minderjarige Palestijnse kinderen doorgaans onmiddellijk na arrestatie en zonder bijzijn van een advocaat of familielid. Dit is een schending van de Vierde Conventie van Genève en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Volgens Mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch en de Israëlische B’T selem schendt Israël hiermee rechten die een democratisch staat behoort te waarborgen en na te leven. Israël voert hiermee koloniale politiek en een apartheidsideologie uit, waarbij Palestijnse en Israëlische minderjarigen verschillend worden behandeld. Een concreet voorbeeld hiervan is het feit dat Israëlische jongeren voor een civiele rechtbank terechtstaan, terwijl Palestijnse jongeren voor een militaire rechtbank verschijnen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in de minimumleeftijd voor celstraf. Israëlische jongeren kunnen vanaf veertien jaar worden opgesloten, Palestijnen al vanaf twaalf jaar .

De Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden wordt nu al  reeds 47 jaar gehandhaafd, ondanks VN Veiligheidsraadresolutie 242 dd 1967. De nederzettingenbouw, die tot stand komt door grootschalige Palestijnse landonteigeningen, wordt gecontinueerd, ondanks dat deze volgens artikel 49, Vierde Conventie van Genève, in strijd is met het internationaal Recht. Zoals ongetwijfeld al bekend is, stelt deze wet dat het verboden is delen van de bevolking uit het bezettende land over te brengen naar bezet gebied [artikel 49, Vierde Conventie van Genève], alsmede Het Haags Vedrag dd 1907, dat stelt dat niets mag worden ondernomen om het geografische karakter van een bezet gebied definitief te veranderen.

Bovendien is de bouw van de Muur in bezet Palestijns gebied voortgezet, ondanks de op 21 oktober 2003 aangenomen resolutie [ES 10/13] door de Algemene Vergadering van de VN, waarbij de bouw van de muur in bezet Palestijns gebied werd veroordeeld als zijnde strijdig met het Internationaal Recht. Daarop volgende heeft  het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 verklaard dat de bouw van de Muur door Israël op bezet Palestijns gebied in strijd is met het humanitaire oorlogsrecht. Het Hof heeft uitgesproken dat Israël verplicht is deze schending van het recht te herroepen en onmiddellijk af te breken wat er op bezet gebied gebouwd is. Met de bouw van de Muur op de Groene Lijn wordt het duizenden Palestijnen, die in Israël werkzaam zijn, onmogelijk gemaakt in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien, hetgeen een schending is van het Internationaal Recht [Vierde Conventie van Genève] volgens welke Israël als bezettende macht hoofdverantwoordelijk is voor de veiligheid, de welvaart en het welzijn van de Palestijnse bevolking. Hiernaast heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat alle staten die partij zijn bij de Vierde Conventie van Genève ervoor moeten zorgen dat Israël de uitspraak naleeft. Aangezien ook Nederland verdragspartner is bij deze Conventie, is deze aanzegging door het Hof ook tot Nederland gericht.

Uit bovenstaande moge blijken dat Israël op grote schaal de mensenrechten van de Palestijnen schendt en het internationale recht minacht. Met behulp van de onvoorwaardelijke politieke steun van de VS aan de Israëlische bezettingspolitiek, onder andere door het uitspreken van talloze veto’s in de VN-Veiligheidsraad waarin werd getracht met name Israëlische oorlogsmisdaden veroordeeld te krijgen, heeft Israël tot nu toe geen enkele intentie getoond om zich te houden aan het internationale recht.

Wij, als Nederlandse burgers, vinden het hoog tijd dat er een ander beleid komt ten opzichte van Israël. Israël heeft meerdere malen geëxposeerd niet bereid te zijn om een einde te maken aan de koloniale politiek en de aanhoudende schendingen van het internationaal recht. Als Nederlandse burgers weigeren wij medeverantwoordelijk te zijn voor de Israëlisch bezetting en continuering van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Door het stilzwijgen omtrent het Israëlisch beleid schoffeert Nederland decennialang het internationaal recht, door geen politieke druk op Israël uit te oefenen. Het is de plicht van Nederland om deze politieke druk uit op Israël te oefenen, opdat deze zich houdt aan de resoluties van de Veiligheidsraad ten aanzien van ontmanteling en directe stopzetting van alle nederzettingenbouw in bezet gebied, het afbreken van de Israëlische Muur en het beschermen van mensen- en kinderrechten.

Wij willen er dan ook op aandringen dat Nederland en de EU zich per direct sterk maken voor de huidige situatie in Gaza en dat er van alle betrokken partijen een wapenstilstand wordt geëist. Daarnaast eisen wij  om via economische sancties consequenties te verbinden aan de eerdergenoemde schendingen die Israël begaat, en de relaties met Israël te bevriezen zolang de mensenrechtenschendingen continueren.

Graag willen wij u erop wijzen dat er veel onrust en onbegrip heerst onder de jonge generatie over de ontwikkelingen van afgelopen weken. Na de emotionele speech van minister Timmermans, die enorm veel indruk heeft gemaakt op de internationale gemeenschap en op iedere individu, zien wij graag dezelfde uiting van gerechtigheid over de huidige situatie in Gaza. Evenals dat wij de daders van MH17 veroordeeld willen zien, eisen wij dezelfde standvastigheid tegenover Internationale Schendingen voor gerechtigheid en menselijkheid.

Wanneer onderzoek vaststelt wie verantwoordelijk was voor het neerhalen van vlucht MH17, moet er recht worden gedaan. Wij zijn dat verschuldigd aan slachtoffers, aan gerechtigheid, aan menselijkheid.”
Timmermans, 2014, VN Veiligheidsraad

Graag eindigen we met deze woorden van rechtvaardigheid en menselijkheid.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

[Naam]

 EINDE BRIEF

De e-mailadressen:

m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, e.groot@tweedekamer.nl, s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucassmeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, b.vojik@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl, a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl, m.servaes@tweedekamer.nl, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl, g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, Secretariaat.Vanveen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, m.verheijen@tweedekamer.nl, k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, g.dvries-leggedoor@eerstekamer.nl, joris@jorisbacker.nl, brinkman.Elco@gmail.com,wbrocker@hotmail.com, Voorzitter@eerstekamer.nl, j.beuving@eerstekamer.nl, J.A.Bruijn@LUMC.nl, S.C.vBijsterveld@uvt.nl, anne-wil@duthler.nl, ahflierman@hetnet.nl, h.franken@eerstekamer.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, mariettefrijters@home.nl, info@ruardganzevoort.nl, P.H.J.Essers@UVT.nl,  info@ruardganzevoort.nl, agerkens@sp.nl, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, l.kneppers-heijnert@eerstekamer.nl, aobo78jq@kpnmail.nl, wopke_hoekstra@mckinsey.com,k.kok@eerstekamer.nl, anne.koning@eerstekamer.nl, g.thorst@eerstekamer.nl, koole@fsw.leidenuniv.nl, h.huijbregts-schiedon@eerstekamer.nl, koole@fsw.leidenuniv.nl, tkox@sp.nl,m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, e.groot@tweedekamer.nl, s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucassmeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, b.vojik@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl, a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl, m.servaes@tweedekamer.nl, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl, g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, m.verheijen@tweedekamer.nl, k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, g.dvries-leggedoor@eerstekamer.nl, joris@jorisbacker.nl, brinkman.Elco@gmail.com,wbrocker@hotmail.com ,Voorzitter@eerstekamer.nl, j.beuving@eerstekamer.nl, J.A.Bruijn@LUMC.nl, S.C.vBijsterveld@uvt.nl, anne-wil@duthler.nl, ahflierman@hetnet.nl, h.franken@eerstekamer.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, mariettefrijters@home.nl, info@ruardganzevoort.nl, P.H.J.Essers@UVT.nl,  info@ruardganzevoort.nl, agerkens@sp.nl, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, l.kneppers-heijnert@eerstekamer.nl, aobo78jq@kpnmail.nl, wopke_hoekstra@mckinsey.com,k.kok@eerstekamer.nl, anne.koning@eerstekamer.nl,  g.thorst@eerstekamer.nl,  koole@fsw.leidenuniv.nl,  h.huijbregts-schiedon@eerstekamer.nl,  koole@fsw.leidenuniv.nl,  tkox@sp.nl

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie