Voorpagina Ingezonden, Maatschappelijk

Turkse jongeren voor IS?

Er ontstond veel ophef over het onderzoek van Forum/Motivaction, waarbij onder andere gekeken werd naar wat de Turkse jongeren van IS en jihadstrijders vonden. Één van de verontrustende bevindingen uit dat onderzoek was dat 80% van de Turks Nederlandse jongeren “het niet afkeurt dat uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen mensen met een ander geloof.” Hoewel dit een beangstigend gegeven is, was er vrijwel direct veel ophef onder Turks-Nederlandse jongeren vanwege deze radicale bevindingen aangezien, zij zich absoluut niet hierin konden vinden. Of zoals een Turks Nederlandse jongere het verwoordde: “Ik heb nog nooit een Turkse Nederlander ontmoet die IS steunt. En vergis je niet, dit is hét gespreksonderwerp binnen deze doelgroep.”

Motivaction had online maar heel weinig mensen gesproken, ik besloot middels een kort onderzoekje hierop in te haken.

Analfabete jongvolwassenen?
Motivaction schreef: “Het onderzoek in 2014 is uitgevoerd onder 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme en digibetisme onder deze groep is het niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren.

Aangezien het de leeftijdsgroep van 18-34 jaar betreft, gaat het dus om de generatie die tussen 1980-1996 is geboren. Omdat deze leeftijdscategorie onderworpen is geweest aan de leerplicht, leek mij de claim van analfabetisme onwaarschijnlijk. Uit eerdere gegevens van het CBS volgt namelijk dat van de 2e generatie allochtonen met een Turkse afkomst in 2011 maar 1% moeite had met lezen en zelfs 0% moeite had met schrijven.Daarbij komt dat de meeste social media gebruikers binnen deze leeftijdscategorie valt.

Ook zijn de 300 geënquêteerde Turkse jongeren uit de agglomeraties geworven waar de meeste Turkse en/of Marokkaanse Nederlanders wonen, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Twente. Velen vroegen zich af of dit onderzoek wel representatief kon zijn voor ‘de Turkse jongeren’, aangezien Nederland daar ongeveer 200.000 van telt. Hoewel het aantal ondervraagden niet per definitie het onderzoek van Motivaction in geding hoeft te brengen zijn er indicaties dat het geen representatief steekproef betreft.

Het tegengeluid van Turks-Nederlandse jongeren die zich absoluut niet konden vinden in deze bevindingen waren erg sterk. Gecombineerd met enkele methodologische vraagtekens leidde dat ertoe dat ik besloot om zelf een mini onderzoek uit te gaan voeren.

De mini-enquête
Methodologisch gezien zijn er te veel factoren waarop gelet moeten worden willen we een wetenschappelijk verantwoord en representatief onderzoek kunnen uitvoeren. Echter, middels een mini-enquête beoogde ik geen van beide te bereiken, maar wenste ik eerder te peilen hoe de Turkse jongeren die op het internet dit mini-onderzoek tegenkwamen aankeken tegen de stelling “Het geweld dat de strijdgroepen zoals IS gebruiken tegen niet gelovigen of anders gelovigen vind ik verkeerd”.

Hierop heb ik drie korte vragen gesteld, twee vragen om na te gaan of het (1) Turkse en (2) jongeren tussen de 18-34 jaar betreft. Waarna de stelling volgde, die bijna letterlijk overgenomen is van Motivaction, te weten: “Het geweld dat de strijdgroepen zoals IS gebruiken tegen niet gelovigen of anders gelovigen vind ik verkeerd.”

Op deze oproep reageerden 479 mensen. Na selectie op afkomst en leeftijd, bleven er 379 jongeren van Turkse afkomst over.

89,71% van de ondervraagden gaf aan het verkeerd te vinden dat er geweld tegen niet gelovigen of anders gelovigen gebruikt werd. 8,18% was het (zeer) oneens met deze stelling, 1,58% was het “niet eens, niet oneens” en 0,53% gaf aan het niet te weten.

Turks Nederlandse jongeren op het internet over geweld tegen anders gelovigen

Tegenstrijdige resultaten
Tachtig procent van de Turkse jongeren die Motivaction had gesproken gaven aan voorstander van geweld te zijn tegen niet of anders gelovigen. Uit deze korte surveyonderzoek blijkt het tegenovergestelde waar te zijn, 89,7% van de Turkse Nederlanders die online hebben gereageerd geven aan tegen geweld tegen niet gelovigen of anders gelovigen te zijn.

Hoewel deze bevindingen niet uit zuiver wetenschappelijk onderzoek voortkomen, indiceren de resultaten op zijn minst dat er ook een hele grote groep Turkse jongeren is die tégen geweld aan niet of anders gelovigen is. Alsmede is gevoeligheid een must, en dient men zich te weerhouden om voorbarig te spreken over “de enorme steun onder Turks Nederlandse jongeren voor IS en voor het gebruik van geweld tegen andersgelovigen”.

Ahmet Kaya doet als buitenpromovendus onderzoek naar ‘meervoudige identiteiten en loyaliteiten van Turks Nederlandse moslimstudenten’ aan de Radboud Universiteit.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie