Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436

Bismillah! – Juz’ 1

Dit is deel 1 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Een jury kiest vervolgens van iedere dag de beste reflectie, en de schrijver hiervan krijgt een presentje thuisgestuurd.

Voor het tweede jaar komt de dagelijkse dosis weer op je scherm en zullen verschillende schrijvers ons, in shaa Allah, weer mee op reis door de Koran nemen. Voor dit eerste deel dacht ik zoals ook in de Sound of Music klinkt: “Laten we bij ’t begin beginnen, dat is toch een goed begin…” Bij dezen dus een beetje over Soera 1 Vers 1: Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm.

Nou, degene die voor het eerst een Koran opent zal het opvallen dat alle behalve één soera’s van de Koran beginnen met de Arabische zin, Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm. Een Nederlandse vertaling van deze woorden is: In de naam van God, de Erbarmer, de meest Barmhartige. Maar, wat is het belang van deze Arabische zin, waaraan zoveel gewicht wordt gegeven in de Koran en de Soenna?

Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm is een gezegende uitspraak waarmee iedere moslim een daad van enig belang dient te beginnen om in aanmerking te komen voor het ontvangen van zegeningen van Allah voor deze daad. De Profeet ﷺ zei ooit: “Iedere goede daad die begaan wordt zonder de naam van Allah hierover uit te spreken is incompleet.” (Moslim en Boekhari). Wanneer deze woorden uitgesproken worden met de juiste intentie en volledig begrip, volgens Qadhi Aḥmad, zullen de volgende voordelen verkregen worden:

  • De persoon wordt bewust van het feit dat de daad die hij op het punt staat te verrichten niet in tegenspraak moet zijn met wat Allah van hem vraagt. Met andere woorden, het is een zin die je gebruikt als je iets goeds wilt gaan doen.
  • De persoon wordt aangemoedigd en raakt geïnspireerd door twee van Allah’s grootse deugden – Genade en Compassie. De persoon ontvangt zegeningen van Allah en is zijn verleiding de baas. Ma shaa Allah, dat is toch prachtig, als je echt nadenkt over wat je zegt, in de Naam van God, de Erbarmer, de meest Barmhartige, ontvang je dus niet alleen de zegeningen van Allah maar raak je in shaa Allah ook nog eens geïnspireerd om deze twee belangrijke eigenschappen van Allah, zelf toe te passen in je leven.

Beginnen met Bismillah – de Geschiedenis
De Koran vertelt dat Allah de mens al héél lang geleden leerde om deze smeekbede en aanroep te gebruiken. Op meerdere plaatsen in de Koran vinden we dit, in verschillende variaties, terug.

En hij (Noeh) zei: Ga aan boord en zeg, In de naam van Allah vaart zij haar koers en gaat zij voor anker. Voorwaar mijn Heer is zeker vergevingsgezind, barmhartig. (Hud, 11:41)

Voorwaar, hij komt van Soelaiman, en voorwaar hij luidt: In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. (An Naml, 27:30)

Lees voor! In de naam van jouw Heer, die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. ( Al Alaq, 96: 1-2)

Onder de wijze oude mannen en vrouwen binnen de Islamitische wetenschap zijn er twee stromingen ontstaan die met Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm te maken hebben. De geleerden van Mekka en Koefa zijn in de veronderstelling dat het een vers is van de verschillende soera’s, terwijl de geleerden van Basra en Syrië de positie innemen dat het voor de recitatie van de Koran gezegd dient te worden, maar niet perse een onderdeel is van de soera.

Hoe dan ook WOW, In het eerste vers van de Koran gelijk drie namen van Allah: Allāh, Rahmān en Rahīm

Allāh
Volgens ons, moslims, is Allah de Schepper van de hemelen en de aarde. Zelfs de heidense Arabieren zagen Hem als de Allerhoogste. Ze zagen andere goden en godinnen als de vertegenwoordigers van Allah waar ze zich tot konden wenden.

En als je hun vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen en wie de zon en de maan heeft onderworpen, dan zullen zij zeker zeggen: Allah. Hoe komt het dan dat zij zo bedrogen worden? Allah verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn dienaren, en Hij beperkt voor hen. Voorwaar, Allah is alwetend over alle dingen. En als jij hun vraagt wie uit de hemel water doet neerkomen en dan de aarde tot leven brengt na haar dood, dan zeggen zij zeker Allah. Zeg: Alle lof zij Allah. Maar de meesten van hen begrijpen het niet. (Al Ankaboet, 29: 61-63)

Als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft dan zullen zij zeker zeggen Allah. Waarom worden zij dan belogen? (Al Zukhruf, 43:87)

Het leven is niet altijd gemakkelijk en natuurlijk weet ook God dit. Daarom vertelt Hij ons ook dat het aanroepen van God van voordeel is voor ons allen.

O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig! En prijs Zijn glorie in de ochtend en in de avond. Hij is degene die jullie Barmhartigheid schenkt en Zijn engelen smeken om vergeving voor jullie opdat Hij jullie uit duisternissen naar het licht zal brengen, en Hij is voor de gelovigen meest barmhartig. (Al Ahzab, 33: 41-43)

In Kitaab al Tawhied staat beschreven dat de schoonzoon van de Profeet, Ali (ra), eens zei dat iedereen Allah aanroept en om hulp vraagt wanneer alle hoop vervlogen lijkt. Hoe mooi en hoopgevend is het dan ook dat God zegt in de Koran, roep Mij aan en Ik zal je antwoorden.

Rahmān en Rahī
Deze twee fijne eigenschappen van God komen zo vaak terug in de Koran dat het de moeite waard is er iets dieper op in te gaan. Ar-Raḥmān en Ar-Raḥīm komen van dezelfde stam in het Arabisch, namelijk Ra-ha-mah. Rahmah betekent genade en vriendelijkheid.

Raḥmān indiceert de spontane en intensieve welwillendheid van Allah, en de schepping is één van de manifestaties van Zijn genade.

Raḥīm daarentegen laat de tijdeloosheid zien van zijn genade die Hij over het universum heeft uitgestrooid. Deze eeuwigdurendheid valt terug te zien in de supervisie, controle en ondersteuning die tentoongespreid worden door Allah, en die onder de noemer van Zijn genade vallen.

De Koran, de leidraad van Allah: Ar-Raḥmān Ar-Raḥīm , is het resultaat van Zijn Zegeningen. En het begrijpen van de essentie van de boodschap en het in praktijk brengen van deze Koran door de gelovige moet worden toegekend aan Gods genade voor de persoon die in Hem en al Zijn eigenschappen gelooft.

De Erbarmer. Hij heeft de Koran onderwezen. Hij heeft de mens geschapen. Hij heeft hem de duidelijke verklaring onderwezen. (Ar Raḥmān, 55:1-4)

De bijnaam Ar-Raḥmān (de Erbarmer) is van enorm belang. Het laat de onvoorwaardelijke, allesomvattende kwaliteit en uitvoer van zegeningen en genade zien, die alleen toegekend kunnen worden aan Allah, ‘Degene die zichzelf zegeningen en genade verplicht heeft.’

Zeg: “Aan wie behoort wat er op de hemelen en op de aarde is?” Zeg: “ Aan Allah. Hij heeft Zichzelf de barmhartigheid voorgeschreven, Hij zal jullie zeker bijeenbrengen op de dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is. Degenen die zichzelf verloren hebben: Zij zijn het die niet geloven.” (Al An’aam, 6:12)

En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven tot jou komen zeg dan Salaamoen ‘Alaikoem. Jullie Heer heeft Zichzelf de barmhartigheid voorgeschreven. Indien een van jullie uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: Voorwaar dan is Hij vergevingsgezind meest barmhartig. (Al Anaam, 6:54)

Kataba ‘Alaa Nafsihie ar-Raḥmāh (Hij heeft Zichzelf barmhartigheid voorgeschreven) wordt hierboven twee maal genoemd in de Koran met betrekking tot Zijn genade (Rahmah). Geen van de andere eigenschappen van Allah zijn op dergelijke wijze beschreven.

Raḥmān, zoals dat hier in deze wereld en in het hier en nu, wordt ervaren omvat alle mensen, zelfs degenen die besluiten zich af te keren van Hem. Raḥīm, als voorbereiding voor het hiernamaals, is een specifieke beloning voor de gelovigen. Niet gelovigen worden door Hem op een zachtaardige manier naar de Islam geroepen, zodat zij van het hellevuur gered kunnen worden. 

Beste Dagelijkse Dosis matties, Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm is een krachtig stuk gereedschap en een bron van hoop voor alle Moslims en moet derhalve ook als zodanig gebruikt worden. Zolang Moslims zich realiseren dat zij zich tot Allah kunnen wenden tijdens momenten van immens verdriet, en Hem dienen te gedenken in tijden van voorspoed en zij de Islam op de best mogelijke manier proberen uit te dragen, dan hebben ze de geest en betekenis van deze magistrale zin begrepen.

Deze mooie maand van onthouding, reiniging, het werken aan je relatie met God en het vermeerderen van je Godsbewustzijn is het perfecte startpunt om de basmala eens flink in te passen in ons leven. Hoe mooi is het om al onze daden te beginnen met de naam van Allah, en al onze gebeden, dankbaarheid en dienstbaarheid aan Allah op te dragen, op de manier die Hij bepaald heeft. Hij is Allah, waarnaar Zijn dienaren zullen terugkeren. Hij is de Erbarmer, die voor zowel de gelovigen als ongelovigen genade kent, en hen provisie geeft in dit leven. Hij is de meest Genadevolle, Degene die Zijn speciale genade heeft bewaard voor de gelovigen: De genade die hun geluk in het Hiernamaals en de nabijheid van hun Heer zeker stelt.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436:

Ronald Abu Noor Jannah was net twee maanden oud toen het Nederlands elftal haar tweede WK finale op rij verloor. In 2000 bekeerde hij zich als student tot de Islam. Hij studeerde lang en met veel plezier. Hij bestudeerde de Islam (met name sharia/fiqh) bij verschillende shuyukh in Australië, Egypte en Nederland, waar hij een liefde voor het boek van Allah ontwikkelde die vele malen groter en oprechter is dan zijn affaires met Facebook en Twitter. Naast deze lessen, waar hij letterlijk uren op de grond mocht zitten en thee moest maken, heeft Ronald ook zijn MA in Islamic Studies gehaald aan de Islamitische Universiteit Europa. Niet alleen mag Ronald in het dagelijks leven super papa (proberen te) zijn voor drie schatten van dochters maar doceert en leert hij ook nog eens. Ronald Abu Noor Jannah is een van de khatiebs (vrijdagprekers) bij Moskee At taqwa van EuroMoslim in Amsterdam Osdorp, waar de vrijdagpreken (als hij imam is) in het Nederlands zijn. Kom gerust eens langs in de moskee of op Twitter @abunoorjannah

Lees andere stukken van Ronald