Voorpagina Buitenland, Cultuur, Ervaringen, Maatschappelijk, Media, Opinie, Politiek, Racisme, Samenleving

Onze verkrachtingscultuur is ‘beschaafder’ dan die van jullie!

Egyptische Taferelen in Keulen? Wat de ‘Taharrush’-link Verhult Over de Bestrijding van Seksueel Geweld

Na drie weken verhit debat rondom het seksuele geweld in Keulen, staat niet langer alleen de afkomst van de daders centraal (waren het vluchtelingen, asielzoekers of een gemengde groep? – het officiële politieonderzoek bevat nog altijd veel lacunes), maar ook steeds meer de vorm van de gepleegde misdaden – en dan vooral de vraag of die vorm bestempeld kan worden als een nieuw en geïmporteerd fenomeen.

Al snel na de gebeurtenissen op oudejaarsnacht vergeleken Duitse en internationale media deze “tot nu toe onbekende vorm van geweld” met politiek gemotiveerde groepsverkrachtingen op het Tahrirplein in Cairo, die in 2013 regelmatig in het nieuws kwamen.

De suggestie dat er in Keulen sprake zou zijn geweest van een typisch Arabische vorm van door migranten geïmporteerd geweld werd explicieter na 10 januari. Op die dag introduceerde de voorman van de Duitse federale recherche in een interview met Die Welt de Arabische uitdrukking taharrush gama’i, en legde uit dat dit “in de Arabische wereld een bekend fenomeen is, waarbij vrouwen in de openbare ruimte slachtoffer worden van collectieve seksuele aanvallen.”

“Taharrush”: Vertalen of Verdonkeremanen (Voordonkeremannen)?

Dit schijnbaar vanuit het niets opgeduikelde leenwoord sloot moeiteloos aan bij het inmiddels dominante frame waarmee de gebeurtenissen van links tot rechts worden geduid: de oorzaak, toedracht en potentiële oplossingen moeten vooral gezocht worden in de Arabische cultuur, het immigratiebeleid en de Islam.

Razendsnel werd de enigmatische formulering in een nog altijd groeiend aantal publicaties voorgesteld als de sleutel tot de duiding van Keulen. De Britse Daily Mail vertaalde taharrush als “het Arabische groepsverkrachtingfenomeen” en “het taharrush spel;” de Elsevier voegde voor extra effect ook het Arabische lidwoord “El” toe en sprak van het “overwaaien van dit Egyptische fenomeen naar Duitsland,” en één van de talloze blogs die het verhaal napapegaaiden verhief het maar meteen tot “het woord van het jaar.”

Wilders, altijd creatief met uit de context gerukt Arabisch vocabulaire en politiek inzetbare vrouwenrechten, schreef er meteen een heel artikel over, want “een cultuur die voor groepsaanrandingen van vrouwen een eigen woord heeft, is een gevaar voor alle vrouwen. Want het bestaan van het woord duidt er op dat het fenomeen wijdverspreid is.”

Hij had het zo mooi niet kunnen bedenken: de exotische klinkercombinatie, de wellustig rollende “r” – als een dzjin uit de fles tovert taharrush het alles verklarende beeld van de wellustige Arabische man tevoorschijn…

Ware het niet dat eenieder die bekend is met de politieke context in Egypte weet dat taharrush in de spreektaal gewoon een letterlijk equivalent is van ‘seksuele intimidatie’ (sexual harassment). Sterker nog, Egyptische vrouwenrechtenorganisaties hebben de term sinds 2005 bewust ingezet op een manier die aansluit bij de gestandaardiseerde definities van seksueel geweld in het internationale mensenrechtenlexicon van de VN.

Hetzelfde geldt ook voor de door Wilders aangehaalde term taharrush gama’i. Dit betekent niet ‘verkrachtingsspel,’ zoals hij en vele anderen het nu vertalen, maar is het Egyptische equivalent voor het ‘authentiek’ Nederlandse ‘groepsverkrachting’ of ‘groepsaanranding’ – termen die niet zeldzaam voorkomen in berichtgeving over testosteronbommen in alle kleuren.

De ironie wil dus dat de huidige betekenis van de term taharrush in het Egyptisch Arabisch sterk door debatten over seksueel geweld in Europa en de VS is gevormd. Het is namelijk een universeel fenomeen.

Seksueel Geweld in Europees Perspectief

Het opzichtig schermen met Arabisch vocabulaire dient vooral om de waan te scheppen dat achter het geweld in Keulen precies dezelfde oorzaken, intenties en eenvormige Arabische barbarij schuilgaan als achter het geweld op het Tahrirplein in Cairo tijdens de politieke chaos van 2013, enkel en alleen omdat een aantal of alle daders mogelijk uit een Arabischtalig land afkomstig zijn (er zijn overigens geen Egyptenaren onder de verdachten).

Het is een simplistische maar aantrekkelijke analyse, want het vrijwaart ons van de noodzaak om introspectief te zijn, om te vragen in hoeverre het wanstaltig gedrag van de daders in Keulen, en het feit dat het zo moeilijk blijkt om hen op te pakken en justitieel te vervolgen, wellicht te maken hebben met factoren die inherent zijn aan de Duitse en Europese context.

Vanuit de marges van de crisis, deden een paar roependen in de woestijn er de afgelopen twee weken alles aan om de feiten rondom seksueel geweld in Europa niet te laten ondersneeuwen door de polemiek op links en rechts. Ze schreven blogs en opiniekaternen vol over de aanrandingen op feesten en festivals , over de bagatelliserende en ronduit seksistische reacties op de #zeghet, #WijOverdrijvenNiet, en #aufschrei twittercampagnes die Duitse, Nederlandse en Belgische vrouwen introduceerden om ervaringen met seksueel geweld te delen, en over de wetenschappelijke rapporten die aantonen dat seksueel geweld, ook vóórdat vluchtelingen onze feministische inborst activeerden, een structureel doch nauwelijks erkend probleem was in Europa.

Slachtoffers van seksueel geweld klommen in de pen om traumatische en vaak niet eerder vertelde ervaringen te delen. Zij maakten daarin geen onderscheid tussen geweld in de publieke- of privésfeer, afkomstig van vreemden of bekenden, van gekleurde of van witte mannen. Dat soort afbakeningen zijn politiek dienstbaar, maar voor slachtoffers volledig arbitrair.

Onderzoek in Engeland, Frankrijk en Nederland [pdf] toonde vorig jaar aan dat fysieke aanvallen op moslimvrouwen na de aanslagen in Parijs schrikbarend zijn toegenomen. Meld Islamofobie, een Nederlands burgerinitiatief waar ik medeoprichter van ben, sloeg na publicatie van hun eerste rapport alarm over het gebrek aan aandacht voor deze vorm van geweld, waarin racisme en seksisme op een giftige manier samenkomen. De media negeerde het rapport, en een aantal kranten kopten, zonder raadpleging van ons rapport, dat islamofobie niet toeneemt. Geweld tegen vrouwen is normaal gesproken al nauwelijks nieuwswaardig, laat staan als de daders wit zijn en de slachtoffers vnl. gekleurde (moslim)vrouwen.

Taharrush als verklaring voor Keulen maakt wit geweld tegen gekleurde vrouwen onzichtbaar. Het verhult ook de scheve machtsverhouding tussen man en vrouw die in seksueel geweld tot uiting komt en er door wordt bevestigd en gereproduceerd – ongelijkheden die door feministische organisaties in ‘Oost’ en ‘West’ al decennialang worden aangekaart.

De Lessen van Tahrir

Dit wil niet zeggen dat er geen overeenkomsten zijn tussen Keulen en Caïro, maar die hebben niks te maken met de etnische of religieuze achtergrond van de daders, maar alles met de politisering van seksueel geweld in een sterk gepolariseerde maatschappij en een ‘gedoogcultuur’ die vervolging bemoeilijkt.

Zowel in Keulen als in het Egypte van 2013 (toen een aantal politiek gemotiveerde groepsverkrachtingen plaatsvonden tijdens demonstraties in Tahrir) vond geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte plaats in een al sterk gepolariseerd politiek klimaat. Het gevolg was, in beide gevallen, dat praktische overwegingen m.b.t. de bescherming van (toekomstige) slachtoffers en het analyseren van oorzaken in het maatschappelijke debat ondergeschikt raakten aan de politieke manipulatie van de feiten.

In Egypte speelden elementen binnen de staat zelf een centrale rol in het sponsoren en inzetten van georganiseerde criminele bendes om vrouwelijke demonstranten te vernederen en te terroriseren. Het doel was om vrouwelijke activisten van de straat te jagen en de mannen verdacht te maken. Contrarevolutionaire groepen buitten de aanvallen vervolgens uit door slachtoffers te beschuldigen van losbandigheid, onkuise kleding of onnodig ronddwalen op straat en om zo de revolutionaire beweging als geheel te ondermijnen.

In Duitsland werd het geweld in Keulen – lang voordat de feiten bekend waren – koren op de molen van rechts-radicale anti-immigratie groeperingen. De morele paniek rondom vluchtelingen beheerste snel het hele continent en genereerde in Duitsland een scala aan spontane acties, van straatprotest en haastig geïmproviseerde wetsvoorstellen rondom asielbeleid, tot spontane wraakacties tegen ‘buitenlanders’.

De inzet van ‘onze vrouwen’ als troef in een politieke machtsstrijd maakte het in beide situaties moeilijk voor vrouwenorganisaties om de aandacht te richten op de soort juridische en maatschappelijke hervormingen die nodig zijn voor de praktische aanpak van seksueel geweld.

Maar, net als in Egypte, ging een minderheid aan dissidente feministen niet mee in de massahysterie.

De Duitse feministische actiegroep Ausnahmlos (“geen smoesjes”) wees op de afwezigheid van expliciete Duitse wetgeving tegen seksuele intimidatie, waardoor het moeilijk is om seksueel geweld in de openbare ruimte zoals in Keulen, effectief te monitoren of strafrechtelijk te vervolgen. Dat tot nu toe slechts één van de daders van de aanrandingen in Keulen is opgepakt op verdenking van seksueel geweld – ondanks het grote aantal aangiften – zegt veel over het Duitse beleid jegens seksueel geweld in het algemeen, zeggen de activisten. Lacunes in de wetgeving en de nadruk op ‘instemming’ van het slachtoffer zorgen dat maar een heel klein percentage van alle zedenzaken eindigt in een veroordeling.

Grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen bevestigt inderdaad dat de meldingsbereidheid van slachtoffers schrikbarend laag ligt. Tenzij – zo stelt Stefanie Lohaus van Ausnahmlos – er al een sociale consensus bestaat dat de dader schuldig is, zoals gebeurde in Keulen. Wanneer het gaat om daders wiens schuld geen politiek discours dient, is een dergelijke sociale ondersteuning van slachtoffers vaak niet zo vanzelfsprekend.

Vrouwenrechtenactivisten in ‘Oost’ en ‘West’ erkennen dat het bestrijden van seksueel geweld via wetgeving en beleid van bovenaf op zichzelf niet volstaat. Zoals Ausnahmlos aangeeft draagt de maatschappij als geheel verantwoordelijkheid voor het tolereren en dus ook voor het bestrijden van de stiltes, attitudes en ongelijkheden die seksueel geweld de ruimte bieden.

Een grassroots benadering is nu juist de kracht van een aantal Egyptische NGO’s en burgerinitiatieven tegen seksueel geweld die in de afgelopen jaren zijn opgericht. De organisatie Harassmap, bijvoorbeeld, traint vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking om in de eigen omgeving gesprekken aan te gaan over seksueel geweld. Deze ‘interruptors’ leren interventietechnieken en creëren ‘vluchtzones’ in openbare ruimtes waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp. Deze benadering maakt bewust geen onderscheid tussen potentiële daders op basis van etniciteit of sociale klasse – juist omdat niet alleen individuele daders, maar vooral de reactie van de sociale omgeving het zo moeilijk maakt om seksueel geweld aan te pakken.

In 2014 leidde het Europees Agentschap voor Grondrechten (FRA) het eerste grootschalige onderzoek naar seksueel geweld onder vrouwen in Europa. De resultaten waren zeer verontrustend. Het rapport stelde dat 33% van de vrouwen in Europa wel eens slachtoffer is geweest van fysiek en/of seksueel geweld. In Nederland ligt dit aantal zelfs op 45%. De percentages voor seksuele intimidatie (sexual harassment) en stalken liggen nog veel hoger: gemiddeld 55% van de vrouwen in Europa, en 73% van de vrouwen in Nederland heeft hier wel eens mee te maken gehad. De onderzoekers benadrukten de ernst van de bevindingen: “Dit is geen niche issue meer. Hier moeten we dringend wat aan doen.”

Het nieuws haalde nauwelijks de voorpagina’s en resulteerde niet in een grootschalig maatschappelijk debat – de oproep van de onderzoekers daartoe ten spijt. In de Nederlandse media werden de hoge cijfers vooral gebagatelliseerd: Nederlandse vrouwen zouden relatief assertief zijn en geweld dus sneller melden, en er is goede nazorg.

Hoe we seksueel geweld effectiever kunnen voorkomen kwam nauwelijks ter sprake. Met mannelijke asielzoekers preventief opsluiten of ‘verzetsspray’ uitdelen op straat komen we er in elk geval niet. Door vrouwen zelf verantwoordelijk te houden voor preventie – zoals ook de burgemeester van Keulen dat deed – verzaken zowel de staat en de straat hun verantwoordelijkheid.

Het Egyptische Harassmap biedt een constructievere strategie: het bestraffen van daders is alleen effectief als, naast de wet en de politie, ook omstanders hen niet langer hun gang laten gaan. Dat vereist een maatschappelijk bewustwordingsproces waar iedereen – man en vrouw, vluchtelingen en Henk en Ingrid – bij betrokken moeten worden.

Met dank aan de antropologe Angie Abdulmonem voor vele stimulerende gesprekken. Mijn bespiegelingen over Egypte zijn deels gebaseerd op haar uitstekende, maar helaas door veel journalisten verkeerd geciteerde, onderzoek naar activisme tegen seksuele intimidatie in Egypte.

Foto via Pixabay.com

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

49 Reacties op Onze verkrachtingscultuur is ‘beschaafder’ dan die van jullie!

 1. avatar Arjan Korevaar says:

  Bij groepsverkrachtingen in Nederland zijn de daders vaak allochtoon. Door de toename van allochtonen is in Nederland ook het seksueel geweld tegen vrouwen toegenomen Kijk maar eens in het rapport uit 2008: Zedendelinquentie en etniciteit Een exploratief onderzoek op basis van politiegegevens van Anton van Wijk en Arjan Blokland . Hierin valt te lezen dat seksueel geweld vaker wordt gepleegd door allochtonen. Wat vaak wordt vergeten is dat bij seksueel geweld het slachtoffer vaak uit een andere etnische groep afkomstig is zodat er ook nog eens sprake is van racisme. Hoe vaak zijn meisjes in zwembaden geen slachtoffer geworden van heel vaak Marokkaanse jongens.

 2. avatar Saïda says:

  @Arjen Korevaar

  Dus je bent het met de schrijfster eens? Jullie verjrachtingscultuur is beschaafder?

 3. avatar Anoniem says:

  Vind het een heel interessant stuk, mis alleen nog iets meer belichting, en bij gebrek aan antwoorden, op zijn minst meer vragen naar de motivatie van de daders in Keulen.Wie waren dat en waarom deden ze dat? Dus inderdaad voorbij de simpele discriminerende veronderstelling dat het moslim mannen waren en daarom natuurlijk zulke dingen doen. Maar waarom deden ze het dan wel? Je stipt het wel kort aan maar vind het toch jammer dat die essentiele vraah naar motivatie zelfs in jouw diepgravende stuk een beetje ondergesneeuwd blijft. Ben benieuwd hoe je daar verder over denkt.

 4. avatar meliha says:

  De islam is de sleutel voor vrede vrijheid en gelijkheid.

 5. avatar Abdelmajid says:

  @Loek

  De zogenaamde ex-moslims zijn weer neer gestreken op WBH. Beste zusters volgens deze gast worden jullie onderdrukt. Ik vraag mij af of het nuttig is om hier nog op in te gaan aangezien die discussies doelloos zijn. Dat hebben we keer op keer gezien.

  Ik zou zeggen laat de zusters er maar op ingaan aangezien de man wordt gezien als een onderdrukkend persoon. Dus zijn mening zou wel tot biased zijn.

  Een advies loek hou die amateur websites maar voor je, je preekt voor eigen parochie. Die zogenaamde ex moslims trucjes die kennen we nu wel. Waarheid verdraaiing daar zijn jullie zeer goed in en laten we niet beginnen over het gescheld op jullie ex moslim websites. Jullie propaganda zal en gaat nooit wat bereiken. Een fijen avond.

 6. avatar Saskia van Rooy says:

  Wereldwijd weerspiegelt de wetgeving de verkrachtingscultuur in civiele en religieuze wetten. Ook in Nederland is er een wettelijke financiele ongelijkheid van de man en de vrouw in hun samenwerkingsverband van het huwelijk of ander koppelverband. Dit komt vooral tot uiting in de term meerverdiener. Een koppel bestaat altijd uit een meerverdiener en minder- of nietverdiener. Gelijkverdiener is wettelijk onmogelijk gemaakt. De wet suggereert dus een meerwaarde van de man, die in werkelijkheid natuurlijk op gebakken lucht is gebaseerd. Die valselijke meerwaarde moet dus worden waargemaakt op valse oneigenlijke gronden en dat leidt tot vreemd gedrag. De geest van de wet ademt een bezittersrecht uit van mannen ten opzichte van vrouwen. Een loslopende vrouw is in die gedachtengang van alle mannen, dus publiek bezit. Zij behoort hem toe, die er het eerst de hand oplegt. Foute boel natuurlijk en duidelijk misbruik van macht, die de wet aan de man heeft toegekend. Deze machtstoedeling aan de man vindt plaats in het huwelijksrecht en geldt binnen alle koppels en zelfs ex-koppels via het echtscheidings- en alimentatierecht. De wet maakt het onmogelijk om gelijkverdiener te zijn in het koppel. Toch is dit de sleutel tot financiele en psychologische gelijkheid. De verkrachtingscultuur wordt dus ruimhartig gedragen door wetten. Wetten zijn menselijke afspraken, die veranderd kunnen worden. Het wordt de hoogste tijd.

 7. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Arjan Korevaar,

  Jouw interesseert seksueel ongewenst gedrag en seksueel geweld tegen vrouwen geen zier. Net zomin als het bovenstaande stuk jouw geen zier interesseert.

  Wat jouw interesseert is het uitdragen van je islamofobie en xenofobie en je grijpt elke gelegenheid aan om daar hier van te getuigen.

  Maar zoals de meeste islamofoobjes en xenofoobjes – De verkleinwoorden zijn hier op hun plaats want je doet niets anders dan nakakelen wat anderen zeggen, want zelf denken kun je niet. Zelfs begrijpend lezen is te moeilijk voor je.

  Hiermee eindigt het rapport waar je naar verwijst maar waar je geen link van geeft:

  “Op basis van politie-informatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over motieven en beweegredenen van de plegers van zedenmisdrijven. Bovendien is elke verdachte een uniek persoon. Uitspraken op groepsniveau moeten dus met alle voorzichtigheid worden gedaan. Op basis van de hier gepresenteerde resultaten lijken vooral Antilliaanse en Marokkaanse verdachten zedenmisdrijven te plegen vanuit een bredere antisociale criminele levensstijl. Zedendelicten – verkrachting en aanranding – vormen bij hen een klein deel van het totale criminele repertoire. Bij autochtone Nederlanders draait het naar verhouding meer om verdachten van ‘overige zedenmisdrijven’, veelal kindermisbruik. Het aandeel eenmalige plegers in deze groep is groot en het aandeel zedencriminaliteit in het totale criminaliteitspatroon van de autochtone zedenverdachten is navenant groot. Het zedendelict lijkt voor een deel van de verdachten in deze groep niet zozeer een uiting te zijn van een criminele levensstijl, maar eerder een uiting van seksueel deviante opvattingen en voorkeuren die pas op latere leeftijd manifest worden. Nader onderzoek zal moeten aantonen of er inderdaad een verband bestaat tussen de seksuele moraal zoals ingebed in de Nederlandse cultuur en het voorkomen van seksuele deviantie, specifiek waar het seksuele handelingen met kinderen betreft.”

  Heel wat anders dan wat jij er met je van haat verwrongen kijk op moslims van maakt!

  http://nl.aup.nl/wosmedia/296/vol_83_no_2_-_zedendelinquentie_en_etniciteit.pdf

 8. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Anoniem,

  Wat in alle commotie is ondergesneeuwd over de afkomst en religie van de daders is dat het seksueel onwenselijk gedrag/geweld in Keulen geen doel was maar een middel om vrouwen te kunnen beroven.

  Rondom het centraal station in Keulen schijnt dat een veel voorkomende beroving/zakenrollen tactiek te zijn die door twee of meerdere personen gezamenlijk wordt gepleegd.

  Een vrouw wordt onzedelijk betast of aangesproken terwijl de vrouw zich te weer stelt tegen de belager grijpt de mededader de kans om haar te beroven. Soms is er zelfs een derde of vierde persoon bij betrokken. Waardoor de buit snel doorgegeven kan worden en in no time verdwijnt. Bij arrestatie van de eerste en tweede persoon kan dan niets bewezen worden.

  In Keulen heeft een georganiseerde bende van bestaande uit enkele tientallen personen deze tactiek massaal toegepast op oudejaarsnacht.

  Toen dat bekend werd en ook de afkomst van de daders bekend werd ( geen vluchtelingen maar gewoon in meerderheid crimineeltjes van Noord-Afrikaanse komaf) is men met het verhaal aan de haal gegaan. Met name de media en diegene die daarvoor al een hetze voerde tegen de komst van vluchtelingen uit Syrië.

  Opeens waren het 1000 mannen uit Syrië die doelbewust naar het feest op het stationsplein gingen om aldaar vrouwen onzedelijk te betasten of zelfs te verkrachten.

  Wanneer het op moslims/nieuwkomers/vluchtelingen aankomt mag alles bij elkaar gelogen worden en doen feiten er geen zier toe.

 9. avatar Bram Hengeveld says:

  Ik werd gewezen op een verschil tussen de gerapporteerde cijfers uit het FRA rapport en wat hier gepresenteerd wordt. Uit het rapport: “Characteristics of sexual violence
  In total, 11 % of women have experienced some form of sexual violence since they were 15 years old, either by a partner or some other person.”

  Hier wordt gesproken over 33% en zelfs 45% voor NL vrouwen. Waar komen deze cijfers vandaan? Het zou jammer zijn als dit verkeerd wordt weergegeven; de cijfers blijven verschrikkelijk, maar dergelijke verschillen is iets waar mensen (terecht) een artikel op afwijzen.

 10. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Loek,

  Antisemieten hebben er ook een handje van om links en rechts joden aan te halen die afgeven op joden en het joodse geloof.

  Het zegt weinig over joden of het joodse geloof des te meer over de antisemieten. Zoals het aanhalen van ex-moslims meer zegt over jou dan over de islam of moslims.

 11. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Saskia van Rooy,

  Marokko is volgens de grondwet een democratie waar burgers alle rechten hebben. In de praktijk is dat verre van waar.

  Wetgeving is gewoon bedrukt papier zolang dat niet doorwerkt in de maatschappij en zowel de staat als de mensen er zich naar gaan gedragen.

  Echter dat is maar een deel van het verhaal. Net zomin als je moorden of berovingen kunt uitbannen met goede wetgeving, politie en justitie kun je ook niet seksueel geweld en ander geweld tegen vrouwen geheel uitbannen.

  Verminderen en adequaat ingrijpen wanneer het gebeurd kan maar geheel uitbannen dat zal altijd een wensdroom blijven.

  Er zullen altijd mannen zijn wier handen los zitten en het ontbreekt aan fatsoen en beheersing.

 12. avatar Abdelhadi says:

  Assalaam alykoem. Rahma, jou stuk is van een niveau dat ook hout snijdt en ja dat past niet in het plaatje van schreeuwend, tokkie volk welk hun … heil zoekt bij Wilders

 13. avatar Rahma Bavelaar says:

  @Saskia, bedankt voor de interessante toelichting!

  @Bram, ik heb het nog een keer opgezocht en het gaat inderdaad om fysiek en/of seksueel geweld. Bedankt dat je mij hierop wees. Hier zijn de volledige onderzoeksresultaten te zien: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey
  Het FRA onderzoek gaat overigens alleen om ervaringen met seksueel geweld van vrouwen boven de 15 jaar oud. Een ander onderzoek in Nederland in 2014 toonde aan dat maarliefst een op de drie kinderen slachtoffer is van seksueel geweld in Nederland. Er valt dus helaas weinig af te dingen op de ernst van een spectrum aan seksuele misdaden in ons land: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/27/een-op-drie-nederlandse-kinderen-maakt-seksueel-geweld-mee

 14. avatar Rahma Bavelaar says:

  Bedankt voor de positieve feedback @Anoniem. Ik ben bewust niet ingegaan op het waarom van de misdaden in Keulen, omdat er te weinig bekend is over de daders om daar stellige uitspraken over te doen. Bovendien benadrukken vrouwenrechtenactivisten in Duitsland en Egypte – zoals ik in mij stuk aangeef – dat seksueel geweld alleen effectief bestreden kan worden door de gedoogcultuur aan te pakken: m.a.w. de structurele juridische, politieke en sociale factoren die het moeilijk maken dit soort geweld te voorkomen. De motieven achter individuele daden zijn meestal complex en moeilijk te achterhalen. Grootschaligere analyses en beleid hebben meer zin. Zie ook deze expert m.b.t. internationale vrouwenrechten over dit onderwerp: https://www.opendemocracy.net/5050/deniz-kandiyoti/fateful-marriage-political-violence-and-violence-against-women

 15. avatar Rahma Bavelaar says:

  @Bram, de percentages voor seksuele intimidatie (sexual harassment) liggen trouwens in het FRA rapport veel hoger dan de cijfers voor seksueel geweld: 55% van de vrouwen in Europa, en 73% in Nederland zeggen te maken hebben gehad met seksuele intimidatie.

 16. avatar ccc says:

  De schuld ligt bij Henk en Ingrid, zij doen niets aan het geweld dat – kennelijk willoze – mannen begaan. Ik denk dat de roep om een reconquista door de manier waarop jullie de schuld van dit soort voorvallen terugleggen alleen maar groter wordt. Het is gewoon te veel en te vaak.

 17. avatar Anoniem says:

  …waarom zo ver weg. In hartje Rotterdam zijn vrouwen uit eretria verkracht in een kerk! Gedrogeerd, verkracht en nu lopen zij rond met een fotus in de baarmoeder…duz zwanger geraakt zonder dat de vrouwen erom hebben gevraagd noch ervan bewust zijn geworden. Wie zijn de daders? Blanken. In een godshuis notabebe. Anno nu.

 18. avatar Saïda says:

  @Anoniem

  De Eritriaanse meisjes zijn in een Eritriaanse kerk verkracht

 19. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Maarten,

  Inderdaad in Egypte, de gehele Arabische en de islamitische wereld is nog heel veel werk te verrichten in dat opzicht.

  Maar vertel eens hoe kan het dat zoveel westerse vrouwen in het Westen te lijden hebben van seksueel ongewenst gedrag en geweld door westerse mannen?

  Men zou denken dat, dat in jouw “superieure” beschaving toch niet zou voorkomen na bijna 3 eeuwen verlichting, twee eeuwen secularisatie en 1 eeuw emancipatiestrijd?

  Waar is het misgegaan? Zou je dat ons dat willen uitleggen?

 20. avatar Maarten says:

  @Mohammed Boubkari,

  Waar heb ik het hier over mijn “superieure beschaving”? Het is wel zo dat verkrachting in Nederland gewoon een misdrijf is en geen enkele hooggeplaatste persoon het in zijn hoofd haalt te zeggen dat het de schuld van de vrouwen is als ze verkracht worden.

 21. avatar Abdelmajid says:

  @Maarten

  Geef ons de Islamitische bewijs uit de Quran en de Soennah van de Profeet vzmh (overleveringen) dat als een vrouw verkracht wordt dat zei de schuld moet krijgen.

  Die onzinnigheid van jouw en die kortzichtige persoontjes van niveau geen stijl want die zeggen dat heel vaak. Maar geven geen bewijs om die onzinnigheid die ze uitten ook te bevestigen doormiddel van Islamitische bronnen.

  Graag hier de islamitische bewijs waar wordt aangegeven in duidelijke bewoordingen dat:

  ”een vrouw de schuld heeft als ze word verkracht”

  Ik ben jouw emanier van reageren meer dan zat. Ik ben onderhand wel bekend met die retoriek van geen stijl, stormfront en nu.nl. Die gaat als volgt:

  ” Moslims preken dat je homos van een gebouw moet gooien, moslims preken dat je vrouwen de schuld moet geven als ze wordt verkracht etc etc.”

  Dus nu graag je bewijs voor deze domme uitspraken van jouw. Waar je duidelijk aangeeft. Waar in de Quran of de Soennah (overleveringen van de profeet vmzh) wordt gezegd dat vrouwen automatisch de schuld krijgen.

  Ik wacht! Laat ik je het volgende vertellen. Ik ben geen domme moslim en weet heel goed wat mijn geloof is en wat voor inhoud het heeft. laten we kijken of jij meer kennis hebt op dit gebied. En bespaar mij bronnen zoals wiki islam en answering islam.

  Ik negeerde je maar nu heb je mij wakker gemaakt met je domme opmerkingen. Kom maar op met je bewijs of zwijg. Als je iets roept omdat je het hebt gehoord, WBH is geen borrelpraat of thee kransje website waar je je onderbuik gevoelens kwijt kunt. Kom met je bewijs we wachten.

 22. avatar Maarten says:

  @Abdelmajid,

  In navolging van Mohammed Boubkari ga ook jij mij beschuldigen van beweringen die ik nooit gedaan heb. Ik verwees naar de link die ik eerder plaatste waarin een hoge Egyptische functionaris stelde dat de vrouwen die werden verkracht tijdens de demonstraties op het Tahrirplein, dat aan zichzelf te danken zouden hebben.
  Nergens zeg ik dat dat in de Koran staat, ik zeg zelfs niet eens dat het gerelateerd is aan welke religie ook.
  Het enige wat ik stelde was, dat er in Nederland in ieder geval geen enkele hooggeplaatste persoon het in zijn hoofd zal halen een dergelijke uitspraak te doen.
  Ik haal dus een politiek verschil in opinie aan tussen Nederland en Egypte, inzake verkrachting van vrouwen.
  Ik heb het woord religie, Islam, Koran of Moslim niet eens genoemd.
  Waarom jij het dus nodig vindt om als een dolle stier een tirade tegen mij te gaan afsteken is mij een raadsel.
  Misschien verwar je mij met een andere Maarten, dit is namelijk de eerste keer dat ik (nu dus met 3 reacties) reageer op dit forum.

 23. avatar Anoniem says:

  @ saida Dus je bent het met de schrijfster eens? Jullie verjrachtingscultuur is beschaafder?

  Je praat nonsens – ga toch is inhoudelijk in op de vragen van die beste man, wetende dat het bijzonder moeilijk is om dat te doen. Waarom zeg je niet? “Hetgeen is verschrikkelijk, laten we namens een Marokkaanse stichting (de daders waren voornamelijk Marokkanen) iets doen voor de slachtoffers”. In plaats van een repliek te kennen te geven die kant noch wal slaat. Beetje dom hé.

  Daarnaast ten behoeve van betreffende stuk die is geschreven; inhoudelijk ingaan op je onderwerp zou wellicht een idee zijn.
  Tenslotte het volgende: Disclaimer
  De standpunten en meningen in dit opiniestuk komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.

 24. avatar meliha says:

  Anoniem@

  ‘Een Marokkaanse stichting moet iets doen omdat de daders Marokkanen waren??’
  Het zijn allemaal individuen. Als iemand besluit om aan te randen dan is dat zijn besluit.
  Als jij vandaag mensen in zijn hun gezicht gaat slaan, welke stichting gaat dan namens jou iets doen voor de slachtoffers.

  Welke sociaal culturele of religieuze stichting gaat namens deze man iets doen voor de slachtoffers. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4233133/2016/01/27/10-jaar-geeist-tegen-misbruikopa-uit-Zoetermeer.dhtml

  De Nederlandse Kastelenstichting?
  Stichting de Hollandse Cirkel?
  De Partij van de Arbeid?

  Het is toch een Nederlander?

 25. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Maarten,

  Je hoeft iets niet te uitten om het te zeggen of in dit geval te schrijven. Jouw reactie spreekt in dit opzicht boekdelen.

  Wat je zegt is eigenlijk: “Kijk hoe achterlijk ze zijn in Egypte”

  Hierboven staat een heel stuk. Je kunt het er mee eens zijn of niet maar als je reageert doe dat dan wel inhoudelijk. Maar dat kun je niet want je hebt het niet eens gelezen.

  Anders had je dit gelezen:

  “In Egypte speelden elementen binnen de staat zelf een centrale rol in het sponsoren en inzetten van georganiseerde criminele bendes om vrouwelijke demonstranten te vernederen en te terroriseren. Het doel was om vrouwelijke activisten van de straat te jagen en de mannen verdacht te maken. Contrarevolutionaire groepen buitten de aanvallen vervolgens uit door slachtoffers te beschuldigen van losbandigheid, onkuise kleding of onnodig ronddwalen op straat en om zo de revolutionaire beweging als geheel te ondermijnen.”

  Ergo dit is een correct omschrijving van de link die jij postte: Een dictatoriaal regime – en een trouwe bondgenoot van Nederland en andere westerse landen – gebruikt tuig om vrouwen lastig te vallen tijdens demonstraties tot aan verkrachtingen toe waarna aanhangers van dat regime de vrouwen nog eens na trappen door hen te verwijten dat zij het zijn die dat tuig hebben uitgelokt hen lastig te vallen en te verkrachten.

  Boodschap: Blijf thuis en ga niet demonstreren. Waarmee men gelijk 50 % van de bevolking heeft uitgeschakeld als potentiële demonstranten.

  Begrijp je nu waarom “hooggeplaatste” Egyptenaren dit soort kul bezigen? Niet omdat ze echt denken dat het de schuld is van die vrouwen maar omdat ze gewoon beleid uitvoeren van een dictatoriaal regime. Een regime waar Nederland hele warme banden mee onderhoudt!!!!!

 26. avatar Maarten says:

  @Mohammed Boubkari,

  Ik heb nooit gezegd: “kijk eens hoe achterlijk ze zijn in Egypte”, maar jij bent blijkbaar niet in staat om onbevooroordeeld een reactie van iemand te lezen en te interpreteren.
  Dat is verder jouw probleem, maar ik vraag me wel af waarom.
  Maar dat hoef je me verder niet te gaan uitleggen, want dat zal ook wel weer bol staan van vooroordelen en aannames.

 27. avatar Anoniem says:

  @Meliha,

  Ja, inderdaad – jezelf distantiëren – als gemeenschap ten behoeve van dit soort praktijken (want de meerderheid was Noord – Afrikaans). Weet je hoe zoiets heet: ‘een maatschappelijke verantwoording dragen, dan wel een beeldvorming te voorkomen’!
  ‘Vanuit je eigen gemeenschap’ dit soort problemen oplossen in plaats van ‘dit is niet mijn probleem, want kan het mij nou schelen, want de wereld draait om mij – en intussen rustig doortikken op je toetsenbord en doen alsof er niets aan de hand is’.

  Neem is een voorbeeld aan de vele broeders en zusters die zichzelf afzetten tegen praktijken die vanuit ‘genetische barbaarse individuen’ worden gepleegd. Om maar is een voorbeeld te noemen: een dialoog aan te gaan, media te contacteren etc.,

 28. avatar meliha says:

  @Anoniem

  Ga jij eens gauw even je best doen om die pedo beeldvorming van die Hollandse mannen te voorkomen!
  Want echt ik ben als de dood voor die vieze blanke mannen die kinderen misbruiken.
  Misschien is die zwemleraar.. En laatst is er bij de overburen ingebroken door twee blanke mannen. Ga jij eens gauw even je “maatschappelijke verantwoording dragen” .
  Waarom jij iets moet doen? Omdat dat hij een blanke Nederlander is en jij ook, daarom moet je mij gerust stellen. Jij bent verantwoordelijk voor zijn daden. Ja jij?
  Al die kaaskoppen lijken ook op elkaar.
  Jij moet het ‘vanuit je eigen gemeenschap’ oplossen. Je moet samen met andere zorgen dat er geen blanke dieven en vieze Hollandse mannen zijn. Ja, het is misschien een dag taak, maar het is jouw gemeenschap jongen, dus jij moet je hele leven proberen de criminaliteit onder blanke mannen te verminderen.
  De politie? De overheid? De politiek? Sociale werkers? Nee, het zijn jouw mensen dus jij moet het doen. Nu niet je verantwoordelijkheid afschuiven op anderen. Dus wat ga je vandaag doen? Jij, ja jij. Je kent die pedo opa niet? Nooit gezien of gesproken? Maakt niet uit jullie zijn allebei twee blanke Hollanders.

  Wanneer komen jullie naar een Marokkaanse stichting om je als blanke Hollandse gemeenschap en als kaaskop ten behoeve van dit soort praktijken te distantiëren?

 29. avatar meliha says:

  @Anoniem

  Je kan ook naar een moskee komen en uitleggen dat niet alle blanke mannen pedofielen zijn. Je moet ons een beetje geruststellen. Veel moeders durven hun kinderen niet naar de opvang te sturen. De dialoog aangaan, je weet wel. Of de media te contacteren en op de Marokkaanse tv uitleggen dat vieze blanke mannen met hun tengels van kleine Marokkaanse kinderen zullen afblijven. Doe een beetje moeite. Doe je best en probeer ons te overtuigen dat je niet bent als die andere mannen. Dat je anders bent. Dat je deugd.

  Ga de dialoog aan met ons en bewijs je onschuld. Praat veel, praat de longen uit je lijf. Totdat je voor mij neervalt van uitputting en dat ik naast je kniel en in je oor fluister ..”dat ik je niet geloof.”

 30. avatar Anoniem says:

  Meliha,

  Je bent emotioneel; dus ik ga niet verder schrijven – het heeft niet veel zin.

 31. avatar Christa says:

  Het woord “verkrachtingscultuur” verbinden met het woord “beschaafd”?? Als er ergens een verkrachtingscultuur is lijkt mij dat het toppunt van barbarij.

 32. Pingback: [Wij blijven hier]/Onze verkrachtingscultuur is ”beschaafder” dan die van jullie | Astrid Essed

 33. avatar meliha says:

  De waarheid is hard.

  Ik heb jouw verhaal omgedraaid. Zo sta ik ook in het leven.
  Als een Nederlander als jij naar mij toe komt met een belerend vingertje van je moet dit nog doen, dat nog doen dan pas ben je goed genoeg, dan pas mag je mee spelen.. dan breek ik het vingertje.
  Niemand staat boven mij. Ook geen kaaskop.
  Ik laat mij niet vertellen wat ik moet doen. Ga dat maar eens eerst accepteren.
  En kom dan je excuus aanbieden.

 34. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Christa,

  Kenmerk van mensen die niets zinnigs te melden hebben is dat ze een punt van iets gaan maken waar geen punt over te maken valt. Aangezien zowel de schrijfster van het stuk noch de lezers ook maar in de verste verte verkrachting zien als iets beschaafdst.

 35. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Maarten,

  Ik kan er ook niets aan doen dat jouw reactie niet inhoudelijk iwas en dat jij het stuk hierboven niet gelezen had toen je reageerde. Beide beweringen zijn overigens geen aannames maar gewoon feit!

 36. avatar Christa says:

  respect, respect, respect…..

 37. avatar Ibo says:

  In de verdediging. Slachtofferrol. Met de vinger naar de ander wijzen. Niet erkennen dat er problemen zijn.
  Dit is wat er aan de hand is met de mensen die zich tegenwoordig moslim noemen. Getuige de vele reacties op dit forum.

 38. avatar Abdelmajid says:

  @Aan die zogenaamde moslims die denken te weten wat er in de moslimgemeenschap speelt

  Het probleem zijn moslims die de andere moslims demoniseren wanneer ze de kans krijgen. Voor jullie informatie moslims zijn ook mensen en net zoals alle mensen hebben sommigen een leven en trekken zich niets aan van de kul discussies en gaan hun leven verder leiden en je hebt moslims die juist wel erop reageren. WBH is niet de website waar alle moslims op komen.

  De comment boven mij doet mij denken aan die Izz ad Din Ruhulesin en Dennis Honing, zei trappen veel tegen de moslim gemeenschap en doen net alsof zij elke moslim hebben gesproken en bestudeerd. De manier hoe hun altijd denegerend praten over moslims en net doen alsof hun het voorbeeld en redder zijn voor de moslim gemeenschap zegt genoeg over hun walgelijke aard. Het feit dat zei ISIS teekjes hadden in het verleden is een logisch stap dat ze nu een andere extremisme hebben omarmt dat is het extremisme van demoniseren van moslims. Ze doen net alsof ze door hun extremistische verleden exact weten wat islam is en dus weten wat de oplossingen zijn.

  Ik zou zeggen spreek voor jezelf en laat de meerderheid van de moslims met rust immers zij geven geen ene moer over wat een ander over hun denkt, ze leven hun leven en dragen bij aan de maatschappij iets dat moeilijk voor Dennis en Izz ad te bevatten is. Uiteraard kan ik hun reacties wel begrijpen want ze proberen op de rug van een ander faam te krijgen.

  Als er een ziekte is dat deze ummah ontwricht en de moslims juist elke keer in een positie wordt gebracht van wantrouwen dan zijn het die nieuwe verlichte huichelaars van Facebook en andere social media die voorheen ISIS fanboys waren.

  Een geleerde zei eens de gasten van ISIS die zitten op het punt dat ze de islam gaan verlaten of juist verlaten hebben de acties van velen die zogenaamd genezen zijn van ISIS hebben na hun ISIS avontuur duidelijk trekjes van iemand die het geloof bijna verlaten heeft. Ik heb geenstijl artikel gezien van Dennis Honing deze was om van te walgen van de onzin die hij uitsprak. En dan zijn er sommigen die hem zogenaamd in eerdere artikels op WBH probeerden neer te zetten alsof die verlicht is.

 39. avatar ibo says:

  @abdelmajid, knap dat je uit die paar woorden die ik schreef, zulke verbanden kunt leggen en conclusies kunt trekken. Ik kan hieruit enkel concluderen dat je een levendige fantasie hebt.

 40. avatar Mohammed Boubkari says:

  @ibo,

  Het is niet de eerste keer dat jij met deze insteek hier regeert dus het is dan ook niet verbazingwekkend dat iemand dan daaruit conclusies trekt.

  Het is niet wij die in een verdedigingsrol zitten noch in een slachtofferrol maar diegenen die naar ons wijzen. Wij kaatsen slechts de bal terug.

  Kennelijk vindt jij dat geen goede houding maar verwacht je van ons dat wij ja en amen zeggen op alles. Wel dan ben je hier aan het verkeerde adres!

 41. avatar ibo says:

  @Mohammed Boubkari

  Nogmaals, het enige wat ik zeg is dat we verantwoordelijkheid moeten dragen voor onze daden. Moeten erkennen dat er problemen zijn en proberen daar oplossingen voor te vinden.

 42. avatar Mohammed Boubkari says:

  @ibo,

  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Slechts ouders kunnen tot een bepaalde leeftijd van hun kroost verantwoordelijk gehouden worden voor het doen en laten van hun kinderen.

  Het feit dat sommige moslims, zich schuldig maken aan zaken die niet door de beugel kunnen wil nog niet zeggen dat de rest – de overweldigende meerderheid – zich daar dan voor moeten verantwoorden of zich daarover schuldig moeten voelen.

  Jij in navolging van – de goegemeente/politici/media – maakt je schuldig aan schuld door associatie:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Association_fallacy

  Waarom moet de moslim, aangesproken worden op het doen en laten van lui waarmee hij toevallig zijn religie deelt? Waarom geldt dat niet voor niet-moslims?

  Waarom doet de afkomst/cultuur/religie/religieloosheid van lui die zich op carnavalsfeesten, oktoberfeesten etc. zich schuldig maken aan ongewenst seksueel gedrag er niet toe maar bij moslims wel?

  Waarom wordt het doen en laten van een moslim direct gelinkt aan zijn afkomst/religie en moeten medemoslims daar dan verantwoording voor afleggen?

  Waarom worden negatieve zaken die door moslims begaan worden gelinkt aan hun religie en afkomst maar positieve zaken niet? Want dan doet hun religie en afkomst er plots niet toe.

  Wanneer een moslim iets presteert op wetenschappelijk/economisch/sportief
  /kunstzinnig etc. vlak wordt dat nooit gelinkt aan zijn/haar religie/afkomst terwijl andersom dat wel direct gedaan wordt.

  Je zou denken dat als het doen en laten van moslims volledig bepaald wordt door hun religie en afkomst alles daar aan toegeschreven moet worden, het positieve en het negatieve. Of niet?

  Leg ons dat eens uit?

 43. avatar ibo says:

  Het is een gegeven dat er racisme, xenofobie, islamofobie bestaat. Zolang de mensheid bestaat, zullen deze dingen bestaan.
  Ik zeg dat het teveel energie kost om hier tegenin te gaan en uiteindelijk levert het bitter weinig resultaat op. Uiteindelijk raak je zelf gefrustreerd en verbitterd.
  In plaats daarvan kun je je energie en focus richten op jezelf. Ontdek je eigen ik en kom met jezelf in het reine. Probeer jezelf spiritueel en intellectueel te ontwikkelen. Probeer simpelweg een beter mens te worden. Als jij gelukkig bent straalt dit uit naar anderen. Ben vriendelijk en behulpzaam.
  En ja, mensen met vooroordelen zullen er altijd blijven. Maar dit is hún probleem. Ik weiger door zulke mensen mijn leven te laten bepalen.
  Kort gezegd, negeer zulke mensen en doe gewoon je ding.

 44. avatar Anoniem says:

  @ Meliha,

  Ten eerste; jouw perceptie omtrent mij is volledig misplaats alsmede doe je stellingen die kant noch wal slaan.
  Maar ik ben wel erg blij dat ik wederom heb gezien dat er met de (meesten Berbers) niet te praten valt: agressief en gelijk dreigementen uiten: Zoals het vingertje breken.

  Weetje wat het ergste van dit hele gebeuren is: Berbers hebben de Islam kapotgemaakt. Alhier en buitenaf. Berbers werden door de wijle koning Hassan flink aangepakt. Vraag jezelf af waarom? Berbers worden in Italie alsmede in Duitsland als problemen ervaren die hoog in de criminaliteit staan; want dat doen jullie zelf Meliha – de vinger brekende rif individu/ berber.

  Dag Meliha.

 45. avatar Abdelmajid says:

  @Anoniem

  Ten eerste is Meliha turks en niet berbers. En kom ons niet de les wijzen over islam want als ik jouw achterlijke opmerkingen zie dan heb jij zeker niets begrepen van de boodschap van Islam. Wellicht dien je eens jezelf wat meer te informeren en over Amazighen gesproken. Leer een keer dat een paar Azulisten niet de hele Amazigh gemeenschap vertegenwoordigen. En omdat je zo vel bent tegen Amazighen in het algemeen, dat concludeer ik uit jouw post, lijkt het mij dat je van die typische Arabische nationalisten bent die denkt dat die boven de mensheid staat alleen omdat die Arabische komaf heeft.

  Jij hebt duidelijk nog niets begrepen van de boodschap waarmee onze profeet mohamed vzmh is gekomen en nog heb jij iets begrepen van islam. Scheer je a.u.b. weg. Waar ik een hekel aan heb zijn die nationalisten zoals jouw daar walg ik het meeste van en dat zijn degene die deze ummah kapot aan het maken zijn.

 46. Pingback: Onze verkrachtingscultuur is ‘beschaafder’ dan die van jullie! | Opinie | Kritische Studenten Utrecht

 47. Pingback: Mansplain Monday #17: Onze “superieure” seksuele cultuur | Stellingdames

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.