Voorpagina Maatschappelijk, Media, Politiek

Hou op met feestvieren, Wilders is groter dan ooit

ataraxia_hbd

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

37 Reacties op Hou op met feestvieren, Wilders is groter dan ooit

 1. avatar Rosalinda says:

  “Ten eerste omdat de rechters hem het groene licht hebben gegeven zijn fascistische programma voort te zetten. Hij is met een zijden handschoen over de vingers geaaid voor zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraak. Dit is niets minder dan een oproep tot etnische zuivering. Alle andere uitspraken en beleidsplannen die hij de laatste 10 jaar heeft gedaan zijn dus prima. De grens van wat je de allochtoon en de Marokkaan en de moslim en de vluchteling mag aandoen is in de tussentijd mijlen ver uitgerekt. Deze uitspraak markeert alleen maar de grenzen van politieke correctheid waarbinnen vervolging van verschillende gemeenschappen verder mag gaan. Met andere woorden: sla ze in elkaar, maar spreek netjes met twee woorden terwijl je dat doet.’

  Dit is nou net wat de rechters NIET hebben gezegd. Lees het vonnis en de motivering!

  Ze hebben hem zeker niet het groene licht gegeven, hij is nota bene veroordeeld!

  Hij is helemaal niet “geaaid”, hij is veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De rechters hebben geen moment gezegd dat al het andere wat hij gezegd&gedaan heeft prima is.

  Persoonlijk ben ik heel erg blij en opgelucht dat Wilders toch veroordeeld is. Het is een duidelijk signaal van de rechter: Tot hier en niet verder.

  Natuurlijk is er ook genoeg aan te merken op het vonnis. Ik had het nog beter gevonden als hij ook veroordeeld was voor haatzaaien én als er een straf was opgelegd.

  En ja, de strijd is nog niet gestreden, want Wilders gaat (uiteraard!) in hoger beroep en dan hebben we nog de verkiezingsstrijd die straks zal losbarsten. We moeten ons inderdaad opmaken voor de strijd tegen Wilders.

  Het zou een grote ramp zijn als hij de grootste partij zou worden, in de regering zou komen -of, God verhoede!- premier zou worden.

  Maar deze veroordeling is zeker een goed signaal en een stap in de goede richting.

  O, en hier is een link naar het vonnis: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:15014

 2. avatar Rosalinda says:

  Het volledige vonnis:

  ECLI:NL:RBDHA:2016:15014
  Permanente link:

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:15014
  InstantieRechtbank Den HaagDatum uitspraak09-12-2016Datum publicatie09-12-2016Zaaknummer09/837304-15
  RechtsgebiedenStrafrecht
  Bijzondere kenmerkenEerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie
  Uitspraak zaak Wilders rechtbank Den Haag 9 december 2016.
  VindplaatsenRechtspraak.nl
  Uitspraak
  Rechtbank DEN HAAG
  Strafrecht
  Meervoudige kamer
  Parketnummer: 09/837304-15
  Datum uitspraak: 9 december 2016
  Tegenspraak
  (Promisvonnis)
  De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen verdachte:
  Geert WILDERS,
  geboren te Venlo op 6 september 1963,
  te dezer zake domicilie kiezende aan het adres Binnenhof 1 A te (2513 AA) Den Haag.
  1Inleiding
  De rechtbank stelt voorop dat de vrijheid van meningsuiting één van de fundamenten van onze democratische samenleving vormt. Een democratische samenleving kenmerkt zich door pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid en vergt daarom dat er ook ruimte is voor het uitdragen van informatie, denkbeelden en opvattingen die de Staat of een groot deel van de bevolking choqueren, kwetsen of verontrusten. Aan de uitoefening van deze vrijheid kunnen echter beperkingen worden gesteld, onder meer ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
  En daar draait het in deze strafzaak om. Want het gaat om de vraag of verdachte zich op 12 en 19 maart 2014 heeft mogen uitlaten zoals hij heeft gedaan of dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en/of het aanzetten tot discriminatie van en haat tegen Marokkanen wegens hun ras.
  Er is maar één maatstaf ter beoordeling van de vraag of sprake is van strafbare feiten en dat is het recht, vastgelegd in wetgeving, internationale regelgeving en jurisprudentie. Niets meer en niets minder. Daarbij spelen persoonlijke opvattingen of voorkeuren geen rol.
  Dit is géén politiek proces want ook een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger zoals verdachte staat niet boven de wet. Ook op hem is het recht van toepassing. En ook voor hem is de vrijheid van meningsuiting begrensd. Wanneer hij als politicus uitlatingen doet die over die grens gaan, in die zin dat zijn gedrag een strafbaar feit oplevert, leidt het vaststellen van die overschrijding – en de strafvervolging daarvoor – echter niet tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het betreft dan immers geen uitlatingen die eerst wél en later níet meer gedaan mochten worden. Het gaat om uitlatingen die van meet af aan niet werden beschermd door de vrijheid van meningsuiting.
  Het standpunt van verdachte dat hij bij een veroordeling wordt beperkt in zijn mogelijkheden om zich te uiten en problemen die hij als politicus waarneemt te benoemen, is dan ook evident onjuist. Een veroordeling betekent slechts dat hij ten aanzien van de strafbare uitlatingen niet wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Niets meer en niets minder.
  2De tenlastelegging
  De beschuldigingen tegen verdachte zijn in de tenlastelegging opgenomen in meerdere kwalificatieve varianten, te weten dat verdachte de tenlastegelegde uitlatingen al dan niet in vereniging met anderen zou hebben gedaan (primair c.q. subsidiair), dan wel daartoe zou hebben uitgelokt (meer subsidiair), dan wel het tenlastegelegde zou hebben doen plegen (meest subsidiair).
  Feiten 1 en 2 betreffen uitlatingen van verdachte en de reactie van het publiek op 19 maart 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Grand Café De Tijd in Den Haag.
  Feiten 3 en 4 betreffen eerdere uitlatingen van verdachte op 12 maart 2014 tijdens een interview op de Loosduinse markt in Den Haag.
  De volledige tenlastelegging is integraal opgenomen als bijlage A en maakt onderdeel uit van dit vonnis.
  3Het onderzoek ter terechtzitting
  3.1
  De zittingen
  Op 18 maart 2016 heeft een regiezitting plaatsgevonden over het verloop van de strafzaak. Daar heeft de verdediging verschillende verzoeken gedaan. De rechtbank heeft op 7 april 2016 tussenuitspraak gewezen over die verzoeken.1 Op 26 mei 2016 zou de verdediging preliminaire verweren voeren. De verdediging is toen niet ter zitting verschenen. Op 23 september 2016 heeft de verdediging alsnog preliminaire verweren gevoerd.
  De rechtbank heeft bij haar tussenuitspraak van 14 oktober 2016 alle verweren van de verdediging verworpen en het openbaar ministerie ontvankelijk verklaard in de strafvervolging van verdachte.2
  De inhoudelijke behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in het Justitieel Complex Schiphol te Badhoevedorp op:

  31 oktober 2016: behandeling van het dossier;

  3 november 2016: horen van deskundige prof. dr. P.B. Cliteur, behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen en eerste termijn van de raadslieden van de benadeelde partijen;

  14 november 2016: voortzetting eerste termijn van de raadslieden van de benadeelde partijen en horen van deskundige prof. dr. T. Zwart;

  16 en 17 november 2016: requisitoir van de officieren van justitie;

  18 en 21 november 2016: pleidooi van de verdediging;

  en 23 november 2016: tweede termijn van de raadslieden van de benadeelde partijen, repliek, dupliek en het laatste woord van verdachte.
  De rechtbank heeft het onderzoek ter terechtzitting formeel gesloten op 25 november 2016 te Den Haag.
  3.2
  De procespartijen
  Verdachte is tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak alleen verschenen op 23 november 2016. Wel zijn steeds, in wisselende samenstelling, verschenen de raadslieden van verdachte, mrs. G.G.J. Knoops, M. ‘t Sas, C.J. Knoops-Hamburger en J. de Koning, advocaten te Amsterdam. Mrs. Knoops en Knoops-Hamburger hebben het woord gevoerd.
  Voorts zijn steeds verschenen de officieren van justitie, mrs. W. Bos en S.M. van der Kallen, die ieder het woord hebben gevoerd. Op 31 oktober 2016 was mr. T. Berger, tevens officier van justitie, in de plaats van mr. Bos aanwezig.
  Namens een aantal van de benadeelde partijen hebben mrs. D.M.P. van Eijsden, advocaat te Den Haag, E.D. van Elst, advocaat te Veenendaal, en G.K. Sluiter en L. Nix, advocaten te Amsterdam, het woord gevoerd.
  3.3
  De proceshouding van verdachte
  Verdachte is – anders dan bij de regiezitting en de zitting waar preliminaire verweren werden gevoerd – bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak niet verschenen. Hij heeft wel gebruik gemaakt van de gelegenheid om aan het eind daarvan als laatste het woord te voeren. Dat recht heeft verdachte en de rechtbank heeft dat gerespecteerd.
  De rechtbank heeft verdachte steeds de cautie gegeven, ook bij de aanvang van de inhoudelijke behandeling, als hij twitterde. Het was de rechtbank namelijk niet ontgaan dat verdachte zich meermalen over deze strafzaak en de rechtbank had uitgelaten in berichten op zijn Twitteraccount. Zo schreef verdachte over een ‘neprechtbank’, dat het vonnis al klaar lag en publiceerde hij foto’s van de rechters met een verwijzing naar de politieke partij D66. Een feitelijke onderbouwing daarvan of een toelichting daarop heeft de rechtbank nergens kunnen ontwaren. Ook in zijn laatste woord heeft verdachte zich bepaald niet onbetuigd gelaten.
  De rechtbank acht deze reacties een gekozen volksvertegenwoordiger en medewetgever die een te respecteren plaats in de Nederlandse democratische rechtsstaat inneemt, onwaardig.
  4De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
  4.1
  Inleiding
  De rechtbank stelt (wederom) voorop dat de lat hoog ligt als het er om gaat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Dat geldt zeker als het de beslissing van het openbaar ministerie betreft om een zaak aan de rechter voor te leggen. In artikel 167, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is immers aan het openbaar ministerie de bevoegdheid toegekend zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. Uit vaste jurisprudentie volgt dat de beslissing om tot vervolging over te gaan zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing leent en dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. Maatstaf daarbij is dat in de gegeven omstandigheden geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn.3 In het geval van een zodanige, aperte onevenredigheid van de vervolgingsbeslissing is die vervolging onverenigbaar met het verbod van willekeur.4Binnen dat kader zal de rechtbank de ontvankelijkheidsverweren van de verdediging opnieuw bezien.
  4.2
  De political question doctrine
  Bij haar tussenuitspraak van 14 oktober 2016 heeft de rechtbank opgemerkt dat aan de onderhavige zaak politieke aspecten kleven. Verdachte is immers de partijleider van de PVV en namens deze partij fractieleider in de Tweede Kamer. In die dubbele hoedanigheid heeft hij de verweten uitlatingen gedaan. Voorts heeft de rechtbank toen overwogen dat deze omstandigheden er niet toe leiden dat het vervolgingsrecht aan het openbaar ministerie zou moeten worden ontzegd. Het is aan de rechtbank om uiteindelijk, op basis van de specifieke omstandigheden van deze zaak en naar aanleiding van het inhoudelijke debat, tot een oordeel te komen of al dan niet sprake is van een strafbaar feit.
  De verdediging heeft zich tijdens de inhoudelijke behandeling opnieuw op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, aangezien het bewust de scheiding der machten en haar vervolgingsmonopolie heeft geschonden met deze vervolging. Ter toelichting is aangevoerd – onder verwijzing naar wat de deskundige prof. Cliteur hierover ter terechtzitting heeft verklaard – dat het openbaar ministerie door verdachte te vervolgen het fundament van onze rechtsstaat, te weten tolerantie als basis voor democratie, ernstig en op ontoelaatbare wijze in gevaar heeft gebracht. De invulling van het begrip tolerantie is een politiek begrip, waar de strafrechter buiten dient te blijven. Het openbaar ministerie heeft het strafproces misbruikt ten behoeve van haar eigen rechtspolitieke agenda, aldus de verdediging.
  Ook thans slaagt dit verweer niet. Daargelaten dat van enige rechtspolitieke agenda van het openbaar ministerie niets is gebleken, heeft ook hier te gelden dat het aan het openbaar ministerie is om bij de verdenking van een strafbaar feit tot vervolging over te gaan. Van een aperte onevenredigheid van die vervolgingsbeslissing is (nog steeds) geen sprake.
  4.3
  De Castells-exceptie
  De verdediging heeft zich – onder verwijzing naar wat de deskundige prof. Zwart hierover ter terechtzitting heeft verklaard – op het standpunt gesteld dat de Staat haar macht in gepaste vorm dient te gebruiken. Het strafrecht dient enkel te worden toegepast indien andere wegen zijn bewandeld om iets aan ongewenste uitlatingen te doen, de zogenoemde Castells-exceptie. Gedacht kan worden aan een uitspraak van de regering dat die uitlatingen ongewenst zijn, het zich distantiëren van die uitlatingen door parlementariërs of een berisping op grond van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Aangezien niet langs een andere weg is gereageerd op de uitlatingen van verdachte en het openbaar ministerie evenmin heeft gekozen voor een minder ingrijpende reactie zoals een sepot, een transactie of strafrechtelijke mediation, heeft het openbaar ministerie rigoureus gehandeld zonder enig oog voor de belangen van een politicus, aldus de verdediging.
  De rechtbank overweegt dat het in de zaak Castells tegen Spanje ging om een verkozen volksvertegenwoordiger die kritiek had op de regering.5 Castells werd vervolgens veroordeeld voor belediging en uit zijn ambt ontzet. De aan verdachte verweten uitlatingen houden geen kritiek in op de regering of op overheidsoptreden, zodat alleen al hierom het verweer faalt.
  4.4
  Schending van het lex certa-beginsel
  Ter gelegenheid van de preliminaire verweren heeft de verdediging opgemerkt dat de tenlastegelegde uitlatingen van verdachte zijn gedaan negen maanden voordat de Hoge Raad het arrest in de zaak Felter heeft gewezen, waarin met betrekking tot artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht is geoordeeld dat het niet uitsluitend gaat om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie, maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid.6 Daarmee is, aldus de verdediging, een nieuw criterium geïntroduceerd, waarmee verdachte toen hij de uitlatingen deed niet bekend kon zijn. Dit is in strijd met het onder meer in artikel 7 van het EVRM vastgelegde lex certa-beginsel.
  Bij haar tussenuitspraak van 14 oktober 2016 heeft de rechtbank al overwogen dat de rechtbank over de reikwijdte van artikel 10 van het EVRM in deze zaak zal oordelen na een uitgebreid inhoudelijk debat hierover en dat hetzelfde geldt voor de vraag naar de betekenis, toepasselijkheid en gevolgen van het onverdraagzaamheidscriterium van de Hoge Raad. Ook is overwogen dat artikel 7 van het EVRM dat niet anders maakt. Het gegeven dat deze kwesties ter discussie staan, maakt niet dat het vervolgingsrecht aan het openbaar ministerie zou komen te ontvallen.
  De verdediging heeft zich bij pleidooi nogmaals op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat zij daadwerkelijk en in strijd met het lex certa-beginsel een beroep heeft gedaan op het onverdraagzaamheidscriterium van de Hoge Raad.
  De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.
  De vraag of al dan niet sprake is van strijd met dit beginsel is tijdens de inhoudelijke behandeling uitgebreid aan de orde gekomen. Daarbij heeft het openbaar ministerie aangegeven dat in haar visie van strijd geen sprake is en ook nader onderbouwd waarom zij die mening is toegedaan. De rechtbank vermag niet in te zien waarom dit zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.
  Ten overvloede stelt de rechtbank vast dat het openbaar ministerie zich primair op het standpunt heeft gesteld dat de term onverdraagzaamheid juist niet in de zaak tegen verdachte zou moeten worden toegepast.
  Dit verweer wordt daarom wederom verworpen.
  4.5
  Conclusie van de rechtbank
  Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging van verdachte.
  5. Beoordeling van de tenlastelegging 7
  5.1
  De feiten
  De volgende feiten en omstandigheden hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen op grond van de gebruikte bewijsmiddelen dienen als uitgangspunt voor de beoordeling van de bewijsvraag.
  5.1.1 12
  12 maart 2014
  Op woensdag 12 maart 2014 bezocht verdachte samen met een aantal Haagse PVV-partijleden de markt in het stadsdeel Loosduinen in Den Haag. Een deel van dit bezoek is uitgezonden in het NOS-journaal van woensdag 12 maart 2014. Tijdens dit bezoek deed verdachte in een interview onder andere de volgende uitspraak:8
  “Belangrijkste is toch voor de mensen hier op de markt de Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers zoals Léon dat altijd netjes en terecht noemt. Voor die mensen doen we het nu. Die stemmen nu op een veiliger en socialer en in ieder geval een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen.”
  [Getuige 1], voormalig woordvoerder integratie en Islam van de PVV, was er die dag bij. Hij heeft verklaard dat verdachte en zijn partijleden de hele dag door mensen uit de buurt werden aangesproken over criminele Marokkanen. [Getuige 1] denkt dat verdachte daarom tot zijn uitspraak kwam en dat hij dat niet vooraf heeft bedacht. Na het interview vroeg verdachte aan hem of hij dat wel ‘zo kon zeggen’.9
  [Getuige 2], toenmalig beleidsmedewerker van verdachte, heeft verklaard dat hij nogal verbaasd was toen deze uitspraak werd gedaan. Hij dacht dat verdachte zich versprak.10
  Voor [getuige 3], beleidsmedewerker van de Stichting PVV, kwam de ‘minder Marokkanen’-uitspraak op 12 maart 2014 ‘uit de lucht vallen’. Het algemene standpunt van de PVV is immers: minder criminelen, minder immigratie en vrijwillige remigratie.11
  Verdachte werd na 12 maart 2014 door verschillende media aangesproken op zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak en om een nadere uitleg gevraagd. Verdachte bracht onder andere naar voren dat hij enkel doelde op criminele Marokkanen en Marokkanen met een uitkering. Hij zei ook dat hij zijn uitspraak niet terugnam en dat hij achteraf zelfs nog meer achter zijn uitspraak stond.12
  5.1.2 19
  19 maart 2014
  Op woensdag 19 maart 2014 hield de PVV in de avond een verkiezingsbijeenkomst in Grand Café De Tijd in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst hield verdachte een speech, die is opgenomen en onder andere is uitgezonden op het NOS-journaal. Tijdens deze speech zei verdachte onder meer het volgende:13
  “Maar voordat ik ga, zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen. Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord die onze partij, de PVV, definiëren. En de eerste vraag is: willen jullie meer of minder Europese Unie?”
  Hierop riep het publiek herhaaldelijk ‘minder’ en werd er geklapt.
  “En de tweede, de tweede vraag is, misschien nog belangrijker: Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?”
  Hierop riep het publiek herhaaldelijk ‘minder’ en werd er geklapt.
  “En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan, en misschien zijn er zelfs D66 officieren die het in proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie: Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?”
  Hierop riep het publiek meermalen ‘minder’ en werd er geklapt. Hierna eindigde verdachte zijn speech met de woorden:
  “Nah, dan gaan we dat regelen.”
  [Getuige 3] had bij deze verkiezingsbijeenkomst een coördinerende rol. Hij heeft verklaard dat hij eerder op de avond door [getuige 4] werd gebeld. [Getuige 3] hoorde van hem dat verdachte tijdens de speech aan het publiek zou vragen of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek moest reageren met ‘minder, minder, minder’. [Getuige 4] vroeg aan [getuige 3] of hij het publiek van tevoren over de vraag en het antwoord wilde instrueren. Dat heeft [getuige 3] ook gedaan.14
  Volgens [getuige 4] vond eerder die avond omstreeks 20.00 uur een bespreking met onder andere verdachte en [getuige 5] plaats. Aan [getuige 4] werd gevraagd mee te denken over de speech die verdachte die avond zou geven. De bedoeling was om een zo sterk mogelijke speech te bedenken waarin de zaken zo scherp mogelijk zouden worden benoemd. Men wilde met de speech aansluiten bij de achterban en daarbij nieuwswaarde genereren, zodat het door de pers zou worden opgenomen en uitgezonden. Er werd niet nagedacht over de juridische consequenties van de speech. Ook is besproken of verdachte in de speech zou spreken over Marokkanen of over criminele Marokkanen. Er bestond tijdens de bespreking enige zorg of het publiek wel op de juiste wijze zou reageren op de vraag. Om die reden heeft [getuige 4] [getuige 3] gebeld. Hij vroeg [getuige 3] om met hulp van anderen ervoor te zorgen dat de juiste interactie zou plaatsvinden.15
  [Getuige 5], beleidsmedewerker van verdachte, heeft verklaard dat hij tijdens de bespreking hoorde dat verdachte drie vragen aan het publiek zou stellen. Hij begreep dat de politieke lijn van een week eerder weer zou worden aangezet.16
  Naar aanleiding van de uitlatingen van verdachte op 12 en 19 maart 2014 is tegen hem bijna 6.500 keer aangifte gedaan van onder andere belediging en aanzetten tot discriminatie en haat. Ook zijn vanwege deze uitlatingen onder andere de partijgenoten [getuige 1], [getuige 3] en [ex-partijgenoot] uit de partij van verdachte gestapt.
  De uitlatingen van verdachte op 12 en 19 maart 2014 zijn nog steeds terug te vinden op diverse websites, waaronder die van de NOS, RTL Nieuws en Nu.nl.17
  Verdachte heeft ter terechtzitting erkend dat hij de ‘minder Marokkanen’-uitspraken heeft gedaan. Hij heeft verklaard dat hij nog steeds achter die uitlatingen staat.18
  5.2
  Het standpunt van het openbaar ministerie
  De officieren van justitie hebben, zoals weergegeven in hun schriftelijk requisitoir, gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte zich op 12 en 19 maart 2014 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van groepsbelediging (feit 1 primair en feit 3) en op 19 maart 2014 aan het medeplegen van het aanzetten tot haat en discriminatie (feit 2 primair).
  Verder hebben de officieren van justitie gerekwireerd tot vrijspraak van aanzetten tot haat en discriminatie op 12 maart 2014 (feit 4), omdat daarvoor het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt.
  5.3
  Het standpunt van de verdediging
  De verdediging heeft, zoals weergegeven in haar schriftelijk pleidooi, betoogd dat verdachte geen strafbare uitlatingen heeft gedaan en dat hij van alle feiten dient te worden vrijgesproken. Daartoe heeft zij als eerste aangevoerd dat Marokkanen geen ras zijn in de zin van artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht. Vervolgens is aangevoerd dat de uitlatingen van verdachte slechts een uiting waren van het bestaande partijprogramma van de PVV, dat niet strafbaar is. Daarnaast heeft verdachte zijn uitlatingen achteraf genuanceerd door te zeggen dat hij alleen criminele Marokkanen en Marokkanen met een uitkering bedoelde. Als laatste is naar voren gebracht dat verdachtes uitlatingen worden beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 10, eerste dan wel tweede lid, van het EVRM.
  5.4
  Het oordeel van de rechtbank
  5.4.1
  Is op 19 maart 2014 alleen maar een vraag gesteld?
  Verdachte heeft meermalen zijn verbazing over de strafvervolging uitgesproken omdat hij alleen maar een vraag gesteld had. Zo heeft hij ter terechtzitting van 23 september 2016 gezegd:
  “Ik heb hier helemaal niets te zoeken in deze rechtbank. Want wat heb ik gedaan? Ik heb gevraagd aan mijn kiezers of zij meer of minder Marokkanen willen. […]. Ik heb alleen gevraagd: wilt u meer of minder Marokkanen. […] Maar vragen aan het publiek, aan je eigen kiezers, willen jullie meer of minder Marokkanen? Dan sta je hier en dat is heel raar. […] Als je PVV-er bent en je bent lid van de oppositie en je stelt het publiek een vraag. Dan ben je de klos.”
  En ter terechtzitting van 23 november 2016:
  “En wat, vraag ik me iedere dag af, wat heb ik nou eigenlijk gedaan dat dit proces rechtvaardigt? Ik heb gesproken over minder Marokkanen op een markt en ik heb vragen gesteld aan PVV-ers tijdens een verkiezingsavond. […] Ik heb alleen gesproken over Marokkanen op een markt en vragen gesteld op een verkiezingsavond. […] En ik vroeg daarna wilt u meer of minder Marokkanen en ik heb toen ook niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. […] Ik heb gesproken en een vraag gesteld over Marokkanen.”
  Het is in dat licht opvallend dat door of namens verdachte geen inhoudelijk verweer is gevoerd noch een inhoudelijke reactie is gegeven op de hiervoor genoemde verklaringen van [getuige 3], [getuige 4] en [getuige 5] over de totstandkoming van de speech op 19 maart 2014. Daaruit rijst immers duidelijk het volgende beeld op: het was tevoren bekend dat verdachte tijdens de speech aan het publiek zou vragen of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek moest daarop reageren met ‘minder, minder, minder’. Om daar zeker van te zijn is het publiek geïnstrueerd.
  De rechtbank ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 3], [getuige 4] en [getuige 5] en zal dan ook bij de verdere beoordeling van de inhoud van hun verklaringen uitgaan. Uit deze verklaringen volgt dat geen sprake was van het alleen maar stellen van een vraag, maar van een vooraf geregisseerde interactie met het publiek. In dat samenspel is de boodschap van verdachte over het voetlicht gebracht.
  5.4.2
  Zien de uitlatingen op ‘ras’ in de zin van de artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht?
  Bij deze beoordeling stelt de rechtbank het volgende voorop.
  De implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie uit 1966 (hierna: het IVUR) heeft ertoe geleid dat in 1971 in het Wetboek van Strafrecht artikel 137c werd aangepast en artikel 137d een volledig nieuwe tekst kreeg. Kort gezegd kwam het erop neer dat alleen groepen die gekenmerkt werden door ‘ras’, ‘godsdienst’ of ‘levensovertuiging’ (later ook ‘geslacht’, ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’) onder de bescherming van deze strafbepalingen vielen.
  In de Memorie van Toelichting op het betreffende wetsvoorstel stelt de regering dat het begrip ‘ras’ moet worden uitgelegd naar de kennelijke strekking van artikel 1 van het IVUR.19 In artikel 1, eerste lid, van het IVUR wordt onder “rassendiscriminatie” verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ‘ras’, ‘huidskleur’, ‘afkomst’ of ‘nationale of etnische afstamming’.
  Het is aan de rechter om te beoordelen hoe, gegeven deze kenmerken, het begrip ‘ras’ in een concreet geval moet worden geïnterpreteerd. Duidelijk is verder dat de juridische betekenis van het begrip ‘ras’ veel ruimer is dan de betekenis die dit begrip in het Nederlandse spraakgebruik en de wetenschap gewoonlijk heeft.
  Verdachte heeft op 12 en 19 maart 2014 uitlatingen gedaan over een groep landgenoten. Hij heeft de groep landgenoten waarop hij het oog had op een voor iedereen heldere en duidelijke wijze geïdentificeerd. Hij heeft namelijk verwezen naar wat nu juist hen onderscheidt van andere bevolkingsgroepen in Nederland in wat voor hen kenmerkend is: hun gemeenschappelijke Marokkaanse afkomst.
  Vervolgens is het de vraag of het hierbij gaat om een groep die wordt gekenmerkt door ‘nationale of etnische afstamming’ in de zin van artikel 1 van het IVUR. Volgens de verdediging zien deze kenmerken uitsluitend op het verleden van personen, hun herkomst of oorsprong en niet op de ‘present status’. Bij Marokkanen gaat het echter om de ‘present status’ want zij bezitten naast de Nederlandse nationaliteit altijd de Marokkaanse nationaliteit, aldus nog steeds de verdediging.
  Deze beperkte uitleg volgt de rechtbank niet. Met ‘nationale of etnische afstamming’ wordt naar het oordeel van de rechtbank gedoeld op personen die een binding hebben met een nationale staat of grondgebied omdat zij afkomstig zijn uit eenzelfde land of streek en een gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke tradities, een gemeenschappelijke cultuur en/of een gemeenschappelijke taal hebben. Niet ter discussie staat dat van nagenoeg al deze aspecten bij de Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland sprake is. Dat zij naast de Nederlandse nationaliteit al dan niet gedwongen ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, maakt dat niet anders.
  Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de door verdachte gebruikte term ‘Marokkanen’ verwijst naar de in het IVUR opgenomen kenmerken ‘afkomst’, ‘nationale afstamming’ en ‘etnische afstamming’. Daarmee is sprake van een ‘ras’ in de zin van artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht.
  De rechtbank wordt in haar conclusie gesteund door eerdere uitspraken waarin is geoordeeld dat met de term ‘Marokkanen’ (evenals de term ‘Turken’) gedoeld wordt op een zekere etnische of nationale afstamming.20 Dat het in twee van deze zaken zou zijn gegaan om een ‘verbloemde raciale kwalificering’, zoals deskundige prof. Zwart heeft gesteld, kan de rechtbank uit die uitspraken niet afleiden. Zoals de officieren van justitie terecht hebben opgemerkt zijn de citaten in het rapport van prof. Zwart op dit punt niet geheel juist.
  Het voorgaande brengt met zich dat de rechtbank verdachte niet volgt in zijn standpunt dat hij expliciet heeft gesproken over personen met de Marokkaanse nationaliteit in de zin van het staatsburgerschap van Marokko.
  Dit betekent dat de rechtbank ook niet toekomt aan de vraag of het begrip ‘nationale of etnische afstamming’ in artikel 1 van het IVUR ook nationaliteit in deze zin omvat en hoe daarover in het internationale (publiek)recht wordt gedacht.
  5.4.3
  Feiten 1 en 2 (de uitlatingen op 19 maart 2014)
  5.4.3.1 Is sprake van groepsbelediging in de zin van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (feit 1)?
  De vraag of sprake is van belediging van een groep mensen dient te worden beantwoord aan de hand van de drie in de jurisprudentie ontwikkelde toetsingscriteria:

  i) is de inhoud van de uitlating beledigend, en zo ja;

  ii) neemt de context het beledigende karakter weg, en zo ja;

  iii) is de uitlating onnodig grievend?
  (i) Is de inhoud van de uitlating beledigend?
  De eerste toets betreft de vraag of een uitlating naar zijn bewoordingen en samenhang naar algemeen spraakgebruik beledigend van aard is. Een uitlating kan als beledigend worden beschouwd wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. Het oordeel dat daarvan sprake is, zal bij een uitlating die in het algemeen op zichzelf niet beledigend is, afhangen van de context waarin de uitlating is gedaan.21
  Ten aanzien van de groepsbelediging stelt de regering in de Memorie van Antwoord bij het wetsontwerp in verband met de hiervoor reeds genoemde aanpassing van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht in dit verband: “Strafbaar is enkel het aantasten van de eigenwaarde of het in diskrediet brengen van de groep, omdat die van een bepaald ras is, een bepaalde godsdienst belijdt of een bepaalde levensovertuiging is toegedaan. Kritiek op opvattingen en gedragingen – in welke vorm ook – valt buiten het bereik van de ontworpen strafbepaling.”22
  Zoals al is vastgesteld, heeft verdachte op 19 maart 2014 aan zijn publiek gevraagd “willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen”. In antwoord hierop werd door het publiek, zoals ook de bedoeling was, meermalen ‘minder’ gescandeerd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte met zijn vraag binnen de Nederlandse samenleving een hele bevolkingsgroep apart gezet. Deze groep kan in de visie van verdachte, anders dan andere landgenoten, immers minder aanspraak maken op verblijf in Nederland en moet in omvang slinken. Enig onderscheid binnen die groep is daarbij niet gemaakt door verdachte. De groep wordt collectief aangesproken en wordt dan ook collectief in haar eigenwaarde aangetast. De hele Marokkaanse bevolkingsgroep wordt weggezet als minderwaardig ten opzichte van andere Nederlanders. Het is verder volstrekt duidelijk dat verdachte de groep aanspreekt juist omdat ze van Marokkaanse komaf is.
  Uit de verklaring van de reeds genoemde [getuige 4] blijkt verder dat verdachte bewust heeft gekozen voor het gebruik van drie retorische vragen om zijn boodschap over te brengen en te versterken. Hij is ook bewust met de onderhavige vraag geëindigd en heeft ervoor gekozen deze vraag niet te beperken tot ‘criminele Marokkanen’. Hij wilde de zaken ten overstaan van de aanwezige camera’s zo scherp mogelijk benoemen om daarmee zoveel mogelijk nieuwswaarde te genereren.23
  Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de gewraakte tekst, in samenhang met de rest van de speech, zonder meer denigrerend en daarmee beledigend is voor de bevolkingsgroep Marokkanen. Voor vervolging van dit feit zijn geen aangiftes nodig en de daadwerkelijke impact die de uitspraken van verdachte op de samenleving hebben gehad, is niet relevant voor de vraag of sprake is van groepsbelediging. De rechtbank komt dan ook niet toe aan de beoordeling van de beweegredenen van de bijna 6.500 mensen die aangifte hebben gedaan. Wel merkt de rechtbank in dit verband op dat de omstandigheid dat mensen in groten getale aangifte hebben gedaan op zichzelf rechtvaardigt dat het aangiftetraject in meer of mindere mate is gestandaardiseerd.
  Verdachte wist dat er naar aanleiding van zijn uitlating op de markt op 12 maart 2014 aangifte tegen hem was gedaan.24 Hij heeft dan ook minst genomen het voorwaardelijk opzet gehad op het beledigende karakter van zijn uitlating.
  (ii) Neemt de bredere context het beledigende karakter weg?
  De tweede toets betreft de vraag of een uitlating in een bepaalde context is gedaan en zo ja in welke. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de context waarin een uitlating is gedaan het beledigend karakter van de uitlating weg kan nemen, indien de uitlating een bijdrage levert aan of dienstig is aan een publiek maatschappelijk debat, een uiting is van een geloofsopvatting of als de uitlating onder de bescherming van artistieke expressie valt.
  Zoals de rechtbank al heeft overwogen bij de beoordeling van de preliminaire verweren op 14 oktober 2016, zijn in de jurisprudentie van het EHRM over de uitlatingsvrijheid van politici twee lijnen te ontwaren: enerzijds de lijn dat aan verkozen vertegenwoordigers en andere politici een ruime uitingsvrijheid moet worden gegund en anderzijds de lijn dat juist zij vanwege hun belangrijke maatschappelijke functie moeten vermijden dat ze in hun openbare uitingen de intolerantie voeden. Uit die jurisprudentie valt ook af te leiden dat de omstandigheden van het geval maken of de ene dan wel de andere lijn wordt gevolgd. Die omstandigheden zien dan niet alleen op de inhoud van een uitlating, maar ook op de vorm waarin deze wordt overgebracht.

 3. avatar Yasmina says:

  Interessant stuk. Ik vraag me alleen wel af: wie of wat is volgens jou precies de onderdrukker? Je geeft aan dat ‘wij’ deze zouden moeten haten. Op welke manier zouden wij die haat moeten uiten?

 4. avatar Abu Farah says:

  Wat Rosalinda zegt.

 5. avatar Mohammed Boubkari says:

  Wilders is niet groot althans niet groter dan hij al was. In 2010 haalde de PVV 24 zetels twee minder dan de LPF in 2002. In 2012 verloor de PVV 9 zetels om er nadien nog 3 te verliezen aan dissidenten en heeft er nu 12.

  Het zal hoogst onwaarschijnlijk zijn dat de PVV in 2017 het aantal zetels van 2010 zal evenaren laat staan overtreffen.

  Helemaal gezien de versplintering op rechts die of stemmen zal wegtrekken bij de PVV of zal behoeden dat sommige kiezers op PVV gaan stemmen vanwege het feit dat er meer keuze is op rechts.

  De PVV wordt in de media en de peilingen ( en we weten hoe betrouwbaar die zijn) groter gemaakt dan de partij electoraal aan stemmen kan halen. Rechts van de VVD zijn +/- 25 zetels te behalen voor populistisch rechts en naast de PVV azen daar nu ook nog eens 5 ander partijtjes op.

  Wellicht dat de PVV er in 2017 wat zetels bij wint maar de PVV wordt niet de grootste partij, bij lange na niet.

 6. avatar Joris van Dam says:

  Nogal een pathetisch en op veel punten erg gefrustreerd artikel door Abulkasim. Maar er zijn geen problemen met Wilders binnen deze maatschappij, alleen problemen met de islamitische denkwijze in Nederland. Als die er niet zou zijn, waren er ook geen miljoenen autochtone nederlanders die deze incompatibiliteit van het islamitisch waardensysteem met het westerse zouden opmerken en dit zo belangrijk vinden dat ze vonden dat ze moesten gaan stemmen op Janmaat, Fortuyn en nu weer Wilders.
  Als iemand die moslim is, en dat is ieders goed recht, zijn manier van leven en denken hier in nederland wil voortzetten, en daardoor van alles claimt en eist op grond van zijn religie dat veel nederlanders onacceptabel vinden en in strijd met ons eigen waardensysteem, dan moet je ook niet verbaasd opkijken dat daar een reactie op komt. De politiek-correcten hebben het vasthouden aan de eigen religie en cultuur altijd sterk bevorderd en daardoor is het probleem nooit verdwenen. Als Wilders morgen ineens verdwijnt, bestaat het probleem nog altijd en komt er over een jaartje wel een nieuwe politicus die de mening van miljoenen nederlanders verwoord en daarmee slechts het symptoom is en niet het werkelijke probleem.
  Natuurlijk hebben ook moslims recht op het beleven van hun “religie”, maar doe dat lekker achter de eigen voordeur en moskee en eis niet hele grote stukken van de publieke ruimte op, want daarmee wordt het eerder een politieke ideologie. Helaas lijkt de moslim niet anders te kunnen, want het is immers de Koran die precies voorschrijft hoe de relatie tussen moslims en niet moslims hoort te zijn, dat het recht het shariah recht hoort te zijn, etc. En dat daar altijd een groot aantal nederlanders keirhard tegen zullen strijden, is logisch. Dat heeft niks met racisme of enofobie te maken, maar met het feit dat wij niet willen afglijden naar een islamitische staat waar we ons leven niet zeker zijn.

 7. avatar R. Dinmahomed says:

  Het is net als het opwinden van een automaat horloge. Of je nou rechts of links draait, het windt altijd op. Met alle soorten media aandacht wordt hij steeds populairder bij zijn achterban.

 8. avatar R. Dinmahomed says:

  Het grootste probleem van een “zogenaamde moslim” is hij zelf, want hij kent zijn eigen relegie matig en onvoldoende om zijn geloof op de juiste manier te kunnen beleiden. Ik weet het omdat ik zelf volgens mij een “goede” Muslim ben. Zoek als een goede moslim je tekortkomingen bij jezelf en leg de schuld niet bij anderen. Anderen hoeven zelfs jouw oprechte belevingen niet te accepteren, laatstaan de “onkundige”. Het enige doel van een moslim is om door alle beproevingen heen een goede plek in het hiernamaals te bemachtigen. Dat bereik je alleen door geduld en gebed. Als je in deze westerse samenleving niet voor jezelf op een gemoedelijke manier je weg kan uitstippelen, dan kan je je hier onmogelijk aarden. Trek dan je conclusie maar zelf. Geen enkele “nonmoslim” hoeft een moslim te accepteren. En dat schijnen de onkundige moslims te zijn vergeten!

 9. avatar meliha says:

  Jij hebt het helemaal door. Je hebt helemaal gelijk. Glashelder. Prachtig uiteengezet. Jammer, dat veel moslim zitten te slapen en niet door hebben wat er allemaal gebeurt. Geen inzicht hebben, zich niet bewust zijn.

  We hebben mensen nodig als jij.

 10. avatar Rosalinda says:

  Joris: Stop met je islamofobe gebral.

 11. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Joris van Dam,

  “die de mening van miljoenen nederlanders verwoord en daarmee slechts het symptoom is en niet het werkelijke probleem.”

  In 2010 gingen 9.442.977 kiezers stemmen, daarvan stemden er 1.454.493 kiezers op de geblondeerde populist uit Venlo. Nog geen anderhalf miljoen dus. Wat resulteerde in 24 zetels.

  In 2012 gingen er 9.462.223 kiezers stemmen, daarvan stemden er 950.263 op de geblondeerde populist uit Venlo. Een klein miljoen dus. Wat resulteerde in 15 zetels.

  Waar blijven die miljoenen kiezers?

  De grootste partij in 2012 de VVD kreeg 2.504.948 stemmen goed voor 41 zetels. Meer dan een kwart van het totaal aantal stemmen. Iets waar de geblondeerde populist uit Venlo alleen maar van kan dromen!

  Wat hij in wezen ook niet wil aangezien hij met zijn strapatsen zich doelbewust in een doodlopende steeg heeft gemanoeuvreerd waar vanuit hij zonder enige verantwoordelijkheid kan roeptoeteren wat hij wil. Wetende dat er genoeg kiezers zijn die hem tot zijn pensionering op het pluche zullen houden.

 12. avatar daphne (danoenie) says:

  Ik las het stuk van Abdelkasim en dacht ‘Wooow dit is echt helemaal het type van onze Meliha!’ En ja hoor, zie ik Meliha helemaal warmbloedig reageren, vet schattig. Zijn jullie allebei nog vrijgezel? Ik zeg daten!

 13. avatar Joris van Dam says:

  @Mohammed,

  Ach, hij zal bij de komende verkiezingen ongetwijfeld wel weer flink meer kiezers en zetels krijgen en dat vind ik toch een hele prestatie met al het linkse-mediageweld dat tegen hem is ingezet. Dat hij in een doodlopende steeg is gemanoevreerd is puur het perspectief van politiek correct nederland dat denkt dat hij allemaal onzin, racisme en xenofobie uitkraamt. Over die laatste term hebben we het eerder gehad….;) Wat dat betreft vind jij mij uiteraard ook een xenofoob, maar ik weet wel beter. Ik zou ook het allerliefst een mooi nederland willen met veel kleurtjes, maar ja, als sommige kleurtjes dan op een islamitische manier denken en steeds meer mensen dat ge-eis, dat slachtoffer-drama, en al dat anti-westerse, en anti-autochtoon denken en de agressie van heel veel moslims op een dagelijke basis zien en ook nog eens zien dat de doorsnee politiek dat alleen maar onder het vloedkleed wil vegen, en vanuit de politiek horen dat de Islam zo’n geweldige, vreedzame “religie” is, terwijl ze de tegengestelde waarheid dagelijks meemaken, dan zal er altijd een Wilders-achtige partij in het nederlandse bestel zijn. En als je dat niet leuk vindt, ligt het in jullie kamp om het echte probleem op te lossen. Maar ja, ik snap ook wel dat dat natuurlijk niet kan, dus ik weet ook niet waar het eindigt, maar soms denk ik wel eens dat de polarisatie alleen maar meer op zal lopen en er uiteindelijk best wel eens een burgeroorlog kan uitbreken.

 14. avatar R. Dinmahomed says:

  Wilders komt zeker met zijn anti-islam propaganda heel vet in de Nederlandse politiek terug. Dit heeft hij niet aan zichzelf te danken maar aan de soort kiezers die voor hem stemmen. Dit zijn volgens mij zeer gefrustreerde kiezers die in de meeste gevallen beïnvloed worden door de media naar aanleiding van de verschrikkelijke terroristische daden in de wereld gepleegd door zogenaamde moslims. De Islamgeleerden weten bliksemsgoed dat deze terroristen geen moslims kunnen zijn, want terrorisme en Islam gaan niet samen. Toch horen wij weinig of geen afkeuring uit de “Islamitische wereld” van deze verschrikkelijke daden. Dit gebeurd alleen in de Moskeeën bij het vrijdag gebed, maar dit is niet voldoende. Want je bereikt hiermee alleen de vrijdag-gebedsgangers. Ik weet dat de Islam geen verdediging nodig heeft, maar
  toch vind ik dat de Islamgeleerden zulke verachtelijke godsgruwelijke pschopatische daden, onder de dekmantel van de Islam gepleegd, zeer zeker met uitermate klem moeten afkeuren. Want de Islam staat zulke afschuwelijke daden niet toe. De Islamgeleerden moeten wereldwijd aktie ondernemen om vooral de moslims
  daaromtrent te informeren en op te voeden. Ze zijn zelfs daartoe verplicht volgens de Islam. De middelen daartoe liggen voor handen. B.v. Islam televsiechannals, Social media, YouTube enz. Een moslim weet dat als hij, al is het maar één, onschuldig mens doodt, dan is het net alsof hij de gehele mensheid heeft gedood. Quran-S.Al-Maeda 5:32

 15. avatar Abdelmajid says:

  @Joris van Dam

  Ik weet niet onder welke steen jij gelegen hebt en of je überhaupt het nieuws volgt maar de media beschrijven als anti Wilders dan mankeert er echt iets met je. Ik kan tig van teksten schrijven met duidelijke bewijzen hoe de media Wilders nog meer faam heeft gebracht en hoe diezelfde media moslims de afgelopen jaren heeft gedemoniseerd.

  Ik ben bekend met dat rechtse gasten vaak van die broodje aap verhalen rond smijten dat nu.nl/rl nieuws/nos etc. allen links zijn en dus anti-Wilders. Dit is pure onzin en klopt voor geen meter.

  De volgende keer als je zulke onzin verspreid wees ervan bedacht dat dit geen Stormfront is waar ze deze onzin makkelijk slikken.

  Overigens ben ik ook niet voor Linkse media. Nieuws moet gebaseerd zijn op feiten en niet op onderbuik gevoelens.

 16. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Joris van Dam,

  Links mediageweld? De MSM pakt hem met zijden handschoenen aan. De geblondeerde lijer hoeft nog geen scheet te laten of ze doen er in kleuren en geuren verslag van. Alleen bij de gedachte hem te mogen interviewen krijgen ze een orgasme.

  Als er politicus is die onkritisch gevolgd wordt dan is het wel de geblondeerde lijer. En als er kritiek is dan is het meestal op de vorm en niet de inhoud. In de trant moet men dat wel zo zeggen of kan het iets minder hard.

  Ben je, je al aan het voorbereiden op de burgeroorlog:

 17. avatar Simsalabim says:

  Een mooi stuk, wat me een inzicht geeft over de manier waarop je denkt.

  Zoals in alle stukken die ik hier voorbij zie komen wordt er geklaagd over dat autochtonen zo negatief zijn over arabieren en afrikanen en moslims. (Er wordt hier vaak geroepen dat de autochtonen de pest hebben aan allochtonen, maar het zijn deze twee groepen die de autochtoon bedoelt. Niet Aziaten en niet oost Europeanen.)

  Alleen de oorzaak van deze afkeer komt hier nooit aan de orde. Waarom zijn Nederlanders zo afwerend? Je hebt het wel over “monster van wraak”, maar waarom wraak diep je helaas niet uit. In je onderbewustzijn zit kennelijk iets wat je niet hardop erkent: er zijn kennelijk dingen gebeurd die wraak rechtvaardigen.

  Onderdanigheid hoeft niet. Je misdragen hoeft ook niet. Als je bij een nieuwe groep wilt horen dien je je afwachtend op te stellen. Doe je dat niet, dan zal de groep je niet accepteren, hoogstens tolereren. Misdraag je je in de groep, dan zal de groep zich van je afkeren. En in dat stadium zitten we nu. Al heel lang.

  En het is waar dat “wij” Irak hebben aangevallen en dictators in Afrika en het midden oosten hebben gesteund. En het is waar dat het westen zich op een pestilente, neerbuigende manier bemoeit met de wereld. En heel veel mensen in het westen zijn tegen die bemoeienis, kijk maar naar het midden oosten, of noord Afrika. De dictators die eerst westerse steun kregen krijgen die niet meer en komen in moeilijkheden. Dus we zijn ons al internationaal aan het afkeren, het is een proces in gang. Overal in het westen staan (nog te verkiezen) mensen op die verhoudingen tussen zuidoost en west willen rechtzetten. Precies dat waar jij je zo voor uitspreekt. Rechtvaardigheid.

  Maar het westen is nu soft, en zolang wij op onze rug liggen te wachten op het genadeschot zullen Arabieren en Afrikanen ons verachten. En gelijk hebben ze.

  En voor wat betreft de laatste alinea’s: als je als Nederlander hetzelfde zou zeggen krijg je een proces wegens oproep tot geweld, :)

  Het feit dat beide partijen zich tekort gedaan voelen geeft op een pijnlijke manier de onmogelijkheid om samen te leven weer… Er moet iets gebeuren wat de totaal verziekte verhouding rechtzet.

  Een burgeroorlog komt er niet. Politici, rechtssysteem en politie falen te vaak en leggen de kiem, maar economisch gaat het te goed en er zijn te weinig slachtoffers gevallen. De crisis is op zijn eind, de karavaan zal verder trekken. De scheiding is een realiteit, maar zal zich hopelijk via de weg der geleidelijkheid voltrekken.

  Als er bomaanslagen komen met westerse slachtoffers, dan denk ik dat het uur van de afrekening nadert, maar eerder niet. Mogelijk ligt hier een mooie taak voor de terugkerende vrijheidsstrijders van ISIS. Misschien helpen zij je met het verkrijgen van het recht met actie, waar je anderen zo hartstochtelijk toe oproept.

  Succes ermee!

 18. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Het enige wat je nou niet toont in je reactie is inzicht. Wat je wel toont is jouw denkwijze:

  “Als er bomaanslagen komen met westerse slachtoffers, dan denk ik dat het uur van de afrekening nadert…”

  En dat zegt genoeg!

 19. avatar Alfred says:

  Oneens met “max 25”. Er zijn 2 additionele stromen waaruit Wilders tapt:
  1) PvdA en SP stemmers. SP was 10-20 jaar geleden net zo sociaal conservatief OOK richting immigranten in volkswijken als de PVV. Onder Roemer m.n. is dat veranderd. Er is een hele groep stemmer die daar niet OOK mee is. Dat zie je ook terug in gebrek aan extra zetels SP. Zelfde met PvdA. Monasch is daar een uitdrukking van.

  2) De 5 extra partijen zullen geen zetel krijgen. Als je b.v. de telegraaf comments leest was 1 ding duidelijk: de meesten stemmen strategisch en zijn zich bewust van risico verbrokkeling. En dan is de hele PVV vs. VVD nog niet eens begonnen. Dat leidt tot een soortgelijke bundeling van stemmen als in 2012 PvdA vs VVD

  3) de NIET stemmers. Net als Trump en Brexit zal Wilders een aantal niet-stemmers trekken die nu voelen dat er een kans ligt voor hen. Opkomst is behoorlijk laag de laatste 20 jaar dus daar ligt veel potentie. Juist omdat veel van die niet-stemmers demografisch en qua “race” precies de doelgroep is. De woede onder deze groep richting islam, moslims, immigranten en de gevolgen van de veranderende samenleving
  (globalisering, technology) is enorm en intens.

  Dus het zou mij persoonlijk niet verbazen als de PVV boven de 40 uitkomt. De Hondt die niet alleen polls maar ook “modelling” gebruikt schat hen ook veel hoger in dat andere polls, namelijk +/- 35. Dat is om dezelfde reden: hij neem dieperliggende emoties en gedragingen mee in zijn model.

 20. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Alfred,

  Ik zou zeggen analyseer de opkomst van de afgelopen 6 verkiezingen en de fluctuaties in verlies van zetels van de PVDA en VVD versus die van de populistische links of rechtse partijen:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Tweede_Kamerverkiezingen_1977-2012.png

  wellicht begrijp je dan waarom ik tot de conclusie kom dat de PVV niet of nauwelijks meer dan het aantal zetels in 2010 zal halen.

 21. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 17/12/2016 at 23:16

  Ik hoop niet op een vechtscheiding, ik hoop op een echtscheiding. Dus geen slachtoffers, maar uiteindelijk twee ongebonden volkeren:
  – mensen die een aanwinst zijn voor de maatschappij
  – mensen die zowel financieel als maatschappelijk een verlies zijn voor onze maatschappij.

  Het is voor iedereen beter als twee groepen die tegenover elkaar staan ieder een andere weg opgaan en niks meer met elkaar te maken hebben.

 22. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  “Als er bomaanslagen komen met westerse slachtoffers, dan denk ik dat het uur van de afrekening nadert, maar eerder niet. ”

  Daar staat geen woord Spaans bij! Je denkt duidelijk dat er een afrekening komt als er iets ergs gebeurd in Nederland.

  Dus mensen die niet arbeidsproductief zijn om wat voor reden dan ook: ouderdom, chronische ziekten, fysieke/geestelijke handicap etc. wil jij uit de maatschappij verbannen?

  Op welke manier?

  En wie zijn die twee volkeren?

 23. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 18/12/2016 at 19:58

  Ik zeg toch wat ik bedoel? Ik zeg dat ik verwacht dat de volkswoede verder stijgt als er doden vallen, zoals nu weer in Berlijn.

  Nee hoor, ik wil graag moslims uit Nederland, omdat ik niet zie hoe die als groep iets bijdragen. Niet financieel, niet maatschappelijk. Ik vind dat bij voorbeeld Riffers als groep in alle zinnen Nederland meer meer kosten dan opleveren, zowel financieel als maatschappelijk.

  Ik stel me voor dat de mooiste – of minst lelijke manier – is om ze collectief uit te zetten met behoud van uitkering tot het eind van hun leven in de Rif. Riffers kunnen daar leven als een god in Frankrijk en wij zijn tegen relatief zeer lage kosten van ze af. Dat is voor iedereen de minst rotte oplossing.

  En dan kan je zeggen dat ik er naast zit, maar zeg nu zelf, wat voor goeds hebben moslims Nederland nu gebracht..?

  En volkeren was een verkeerd woord, ik bedoelde met
  wij: mensen die in Nederland wonen en een gedrag en zienswijze hebben die aansluit op ons gedrag en zienswijze. (Aansluiten wil niet zeggen “gelijk aan”)
  zij: mensen die niet kunnen of willen passen in Nederland omdat ze kiezen voor wat hier totaal ongepast is. (Alleen op agressieve manier hun standpunt kunnen verwoorden, nooit iets van iemand aannemen.)

  Wat het heel moeilijk maakt om met een moslim zelfs maar tot een probleemstelling te komen is dat elk verschil van mening zorgt voor spanning en dat moslims alles persoonlijk lijken op te vatten.

  Als een westerling iets fout doet zal die je aankijken en zeggen dat die iets fout had. Hij zal zijn verontschuldigingen aanbieden als die je gekwetst heeft. Moslims hebben alleen zoveel respect verloren door gedrag dat nog maar weinig mensen zin hebben om respect te tonen naar moslims.

  Er is gewoon geen basis om samen te leven. Je loyaliteit ligt bij islam en niet bij onze samenleving en de afgelopen 30 jaar is bewezen dat dat gewoon niet samen gaat. We kunnen gewoon niet samen leven. Ik wil niet in een land waar je voortdurend bedacht moet zijn op een aanslag.

 24. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Dit is wat jij schreef:

  “Als er bomaanslagen komen met westerse slachtoffers, dan denk ik dat het uur van de afrekening nadert, maar eerder niet. ”

  In de VS, Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk, Duitsland etc. zijn grote aanslagen gepleegd met tientallen doden tot duizenden doden.

  Daar is geen afrekening geweest. Kennelijk denk jij dus dat, dat het in Nederland anders zal zijn. Waarom denk je dat?

  Enige decennia geleden werd ook verkondigd dat bepaalde volksgroepen nutteloos waren en we weten hoe dat afgelopen is.

  Riffijnen maken deel uit van de in Nederland wonende Marokkaanse-Nederlanders en zijn burgers van dit land of jij dat nu leuk vindt of niet.

  Overigens ging het om moslims en Riffijnen zijn daarin een minderheid.

  Dus laten we gewoon over moslims spreken.

  Moslims gaan niet weg althans de overgrote meerderheid ook niet als ze een uitkering voor het leven krijgen om te vertrekken. Het feit dat jij denkt dat mensen primair gedreven worden door geld om hier te blijven en dat de meesten zouden azen op een levenslange vertrekpremie om dan direct te vertrekken zegt meer over jou dan over de hier wonende moslims. Waarvan nu een meerderheid hier getogen of geboren is.

  Overigens die vertrekpremie was jarenlang beleid van de overheid echter slechts een minderheid heeft daar ooit gebruik van gemaakt.

  Dus blijf jij met het probleem zitten dat de overgrote meerderheid van de moslims niet vertrekt.

  Wat is dus de volgende stap?

  Westerlingen die direct fouten toegeven? Hahahahahahahaha wat voor drugs gebruik je?

 25. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 21/12/2016 at 15:45

  Ik denk nog steeds dat elke aanslag van jullie de wens versterkt om eens en voor goed van de ellende die jullie hier en overal veroorzaken af te zijn.

  Joden waren – en zijn – niet gevaarlijk. Je kan tegen een Jood zeggen dat je het met hem oneens bent. Als je zou willen kan je een Jood en zijn/haar geloof beledigen. Joden hebben humor. Joden zijn intelligent. Joden zijn pragmatisch. Geloof me, als moslims zich gedroegen als Joden dan was er geen probleem. Joden assimileren ook niet, maar ze zorgen voor zichzelf. Ze accepteren homofilie, Ze zijn goed voor hun vrouwen. Joden, homo’s en zigeuners vervolgen en doden was een niet goed te praten daad. Hij leek hierin warempel wel een moslim uit deze tijd.

  En is vergassing, of de zee indrijven niet een stapje erger dan gedwongen repatriëring naar het thuisland met een verzekerd maandelijks inkomen.

  Ik vind het inderdaad niet leuk dat Riffijnen in ons land wonen, want ze zorgen voor overlast, net als veel andere moslims. Maar – en dat moet ook gezegd worden – ik heb nooit gehoord dat een Riffijn zich opblies in de naam van vul maat wat in. Dus Riffijnen zijn blijkbaar zeker de ergsten niet.

  Ik denk dat veel moslims hier uitsluitend zijn omdat het hier goed van eten is, ja. En als je ze een maandelijkse uitkering geeft om naar het land van hun voorouders te gaan om daar een zaak te bouwen (of de zaak in het honderd te sturen, maar in jullie thuislanden word je daar wel voor gestraft – daar wel), dan is iedereen geholpen.

  Ja, die vertrekpremie was ook veel te laag. Om de islam weer op een leuke manier uit Nederland te krijgen zal veel kosten. De zee indrijven is veel goedkoper, maar immoreel.

  Ik heb geen volgende stap in gedachten. Ik eet mijn boterham verder op en ik ga weer aan het werk.

  Misschien verwar je Nederlandse politici met westerlingen… De meeste Nederlandse politici na Drees zijn parasieten, die verder in al het denkbare falen. Ons land wordt geregeerd door absoluut incompetente mensen, die boven zijn komen drijven.

  Verder bieden westerlingen hun excuses wel aan als ze iets fout hebben gedaan, behalve als de excuus eiser alleen maar geld willen. (Zoals bijvoorbeeld de excuus eisers voor de slavernij. Heb je ze wel eens gezien in Saudi Arabië, Qatar, Nigeria en zoveel landen meer waar tot op de dag van vandaag slavernij min of meer legaal is? Nee! En waarom niet? Omdat ze daar geen geld kunnen krijgen.)

  Maar alle gekheid op een stokje, het is echt niet zo dat elke moslim een potentiële zelfmoordterrorist is. Alleen doen de verwarde mensen met een licht getinte huidskleur dit altijd in naam van de islam. En moslims keuren het wel af, maar bekennen zich wel tot dezelfde groep.

  Voorbeeld:
  Stel, iemand zegt tegen een Jood: “Ik ben voor de invoer van de BTW, voor gezondheidszorg, voor snelwegen, voor gelijkschakeling voor pachtkamers, enzovoort. Ik ben dus een nazi, want nazi’s zijn daar ook voor. Ik ben tegen Jodenvernietiging, dat keur ik af, maar ik ben wel een nazi.”
  Zal de Jood deze nazi hogelijk waarderen voor zijn standpunt, of niet? Zal de Jood deze iemand een gunst verlenen, of zich toch maar niet anfreunden met deze persoon?
  Als je ergens in je nog een rudimentaire hersenkwab hebt die empathisch vermogen op kan wekken, dan zal je antwoord zijn dat de Jood weinig meer op heeft met deze persoon.
  De meeste Nederlanders denken zo over moslims. Wantrouwend. Diep wantrouwend.

 26. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Blijf vooral fantaseren – en jouw waanideeën projecteren op de rest van de Nederlandse bevolking – over een moslimvrij Nederland als dat idee jouw geestelijk op de been houdt.

  Ondertussen blijven wij moslims gewoon in dit land!

  Wellicht is emigratie naar Groenland, Noord-Korea en natuurlijk Vaticaanstad en optie.

  Effe snel gegoogeld maar de eerste moslim schijnt al gesignaleerd te zijn op Groenland:

  https://muslimvillage.com/2013/03/25/37153/the-only-muslim-in-greenland-who-fasts-for-21-hours/

  Blijven dus alleen Noord-Korea en Vaticaanstad over.

 27. avatar Simsalabim says:

  “Ik denk nog steeds dat elke aanslag van jullie de wens versterkt om eens en voor goed van de ellende die jullie hier en overal veroorzaken af te zijn.”

  Dat stuk neem ik teug, dat is veel te hard gesteld… Ik bedoelde te zeggen

  “Elke aanslag verwijdert Nederlanders en nieuwelingen verder.

 28. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 22/12/2016 at 17:55

  Misschien is het laatste stuk een beetje te puntig, als je geen Arabisch meer spreekt zal wennen best lastig zijn.

  Maar zoals het nu gaat is het toch ook niks.

  Wat vind jij dan een goede oplossing voor alle maatschappelijke en economische problemen? Er wonen nu sommige moslims al vier generaties hier, maar er is zoveel wederzijds ongemak.

  Ik heb je verteld wat mijn idee is van een oplossing voor alle partijen en jij vindt dat een slecht plan. Ok, terug naar de tekentafel voor mij. Maar wat vind jij dan een goede oplossing? Gaat er volgens jou iets mis?

  Ik beloof je dat ik stop met mijn praatjes over weggaan en ik beloof je dat ik je idee op geen enkele manier afkraak als je jouw toekomstvisie met me deelt.

 29. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Je projecteert je eigen denkbeelden op de overige 13 + miljoen inheemse Nederlanders in dit land. Er zullen ongetwijfeld honderdduizenden min of meer denken zoals jij maar dat is nog steeds een kleine minderheid.

  De overgrote meerderheid van de mensen in dit land weet heel goed extremisten en hun wandaden te onderscheiden van de overgrote meerderheid van de moslims die daar niets mee te maken hebben en die daden ook categorisch afwijzen.

  Er wonen geen moslims vier generaties in dit land hoogstens twee en derde generatie is nog slechts een paar duizend groot en heel jong.

  Om oplossingen te vinden moeten er ook daadwerkelijke problemen zijn. Want voor niet bestaande problemen zijn er geen oplossingen.

  Voor alle overige reële maatschappelijke problemen zijn er geen kant en klare oplossing maar dient men al gaande weg tot een oplossing te komen en sommige zaken zijn overigens nooit op te lossen maar slechts terug te brengen tot beheersbare proporties.

 30. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 23/12/2016 at 17:53

  Ik zeg de volgende zin niet om je standpunt in het belachelijke te trekken, maar alleen om te begrijpen wat je zegt. Begrijp ik het goed dat je vindt dat er geen grote problemen zijn met allochtonen met betrekking tot overlast, (selectieve) criminaliteit, gezondheidszorg en werkloosheid?

  Dit is een cruciaal punt. Als de een zegt dat er geen grote problemen zijn en de ander vindt van wel, dat is een (vermeende) oplossing vinden onmogelijk, omdat de probleemstelling niet te maken valt.

 31. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Er zijn inderdaad problemen echter men kan problemen ook zodanig problematiseren dat men ze opblaast tot zulke proporties dat men haast zou denken dat het hier zou gaan om zulke gigantische catastrofale problemen dat het land er aan onder dreigt te gaan.

  Ik vind het feit dat een deel van de Marokkaanse jongens tussen 12 – 24 jaar in de criminaliteit belanden een probleem.

  Maar geen probleem dat Nederland als natie en staat op de rand van de afgrond brengt verre van het is in feite in het groter geheel een marginaal probleem.

  Ondanks de zeer grote aandacht in het nieuws daalt criminaliteit al jaren:

  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/geregistreerde-criminaliteit-daalt-met-5-procent

  Hetzelfde geldt voor al die andere problemen die jij opsomt. Ja het zijn problemen maar geen problemen die Nederland als natie en staat op de rand van de afgrond brengen.

 32. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 24/12/2016 at 20:25

  Ik kan hier we weer tegen n gaan, maar ik heb er geen zin an. Ik ben blij dat ook leden van “de andere kant” vaststellen dat er een probleem is. Als alle kanten erkennen dat er een probleem is, dan is een oplossing op terijn mogelijk.

  Dat is het hoogst haalbare. Respect, dank je wel en een gelukkig 2017!

 33. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Ik weet niet onder welke steen jij geleefd heeft maar er is de afgelopen 15 jaar over niets anders gepraat in de media, politiek etc.

  In feite is men al sinds eind jaren 80 bezig met het in kaart brengen van problemen aangaande problemen met criminele jongeren van Marokkaanse komaf.

  Maar hele volksstammen waaronder jij doen alsof men vanuit de politiek, politie, wetenschap dat probleem negeert en er niets aan doet.

  Wederom wat jij denkt is niet de realiteit maar alleen wat er in jouw brein zit!

 34. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 03/01/2017 at 12:42

  De criminaliteit daalt niet al jaren. Er worden minder aangiftes gedaan, omdat de politie er toch niks mee doet. Zelfs van verzekeringsmaatschappijen hoef je geen aangifte meer te doen. Geen hond heeft nog vertrouwen in die flitsers en parkeerwachters. Of in politici en “wetenschappers”, die al 30 jaar bezig zijn met “onderzoek”. Iedereen ziet de constante factor, en de afgelopen 30 jaar hebben politici en “wetenschappers” alleen meer moeite gekregen de oorzaak van veel problemen te benoemen zonder het woord islam daarbij te gebruiken.

  Maar je hebt gelijk, er wordt niet niks met het probleem gedaan. Omdat politici onderzoeken nodig had om het islamprobleem naar de bevolking down te “gaslight’en” hebben talloze “onderzoekers” hun verdienmodel afgestemd op wat politici willen horen: het mag aan alles liggen, maar vermijd woorden als “islam”, “moslim”, “immigratiegolven” en “kansloos”.

  Ik weet wel dat er problemen zijn. Het mag een godswonder heten dat 1 moslim erkent dat er een probleem is met Marokkanen. Normaliter ligt het aan racisme, de samenleving, het weer, enz. Nederlanders zijn niet racistisch geworden vanwege jullie huidskleur, Nederlanders zijn racistisch geworden, omdat mensen met jullie huidskleur zich vaker misdragen. Vaker crimineel zijn. Vaker vrouwen mishandelen / onderdrukken. Vaker hun hand ophouden. Vaker zorg nodig hebben. Van alles wat in onze samenleving als negatief wordt ervaren zijn moslims zwaar oververtegenwoordigd.

  Waarom zijn Nederlanders niet racistisch tegen oost Aziaten? Omdat die zich wèl gedragen en wèl bijdragen! Het zijn overigens niet Marokkanen, of andere Noord-Afrikanen die het probleem zijn. Het is de islamitische ideologie die de wortel is van veel problemen. Ik weet dat ik je daarmee beledig, sorry, maar ik benoem een feit. Islam = problemen. Soms zijn die problemen te verdoezelen met olie, maar vaak ook niet.

  Dit alles valt jou niet aan te wrijven en jij bent niet koning van de wereld, die alle moslims kan oproepen om zich te gedragen. (Niet aanpassen, dat is te hoog gegrepen, maar alleen geen overlast veroorzaken. Maar wat ik je kwalijk neem is dat je hier zaken verkondigt die apert niet kloppen. Daarmee misleid je anderen.

 35. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Dat jij de wereld graag wilt zien zoals jij denkt dat die is en niet zoals die in werkelijkheid is, is je goed recht. Moet je vooral blijven doen. Maar ik en de realiteit hebben daar geen boodschap aan.

  Dus blijf je vooral wentelen in je slachtofferrol en je islamfobie en blijf vooral alles ontkennen dat niet in je denkraam past.

  Ondertussen draait de wereld gewoon door en zijn moslims in Nederland burgers van dit land die hier zijn en zullen blijven.

 36. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 04/01/2017 at 14:02

  Nou, fijn om te horen dat jullie allemaal blijven. Bedankt voor alle problemen die jullie nu veroorzaken en alvast bedankt voor alle problemen die jullie gaan veroorzaken.

  Ik zie dat je niet in staat wilt zijn om bestaande problemen te extrapoleren. Met de toename moslims in Nederland nemen ook de problemen toe. In de jaren ’80 begonnen de problemen en die problemen worden alleen maar groter. En dat is jammer, want voordat er 20 jaar lang moslims Nederland zijn ingeheveld was het best wel een mooi land eigenlijk. Ik heb de maatschappij zien veranderen en dat was geen mooi gezicht. We zitten op een boot waar westerse kapiteins 20 jaar lang iedereen die wilde aan boord hebben gelaten. Dat is niet jouw fout, maar het maakt wel dat de boot steeds verder kapot gaat.

  De Turkse en Marokkaanse regeringen lachen zich helemaal te pletter toe wij hun schorriemorrie kamen ophalen. Jouw voorouders en het verklaart uitstekend waarom jij hier bent. En zolang het hier goed van eten is blijven moslims ook wel. Ik voorspel dat de kansloze have nots uit Syrië hier ook blijven. Net zoals dat geldt voor veel andere moslims. Fijn jongens! Alleen de aanpakkers gaan terug om wat van hun land te maken. Some people follew their pride, some people follow the money.

  Maar, heel fijn dat jullie er zijn!

 37. avatar Taiyib Saleem says:

  Al- Jaberi,

  Zucht! Dit land is prachtig, en wij allen mogen blij zijn dat we alhier woonachtig zijn. Er zijn problemen (dat zal ik niet ontkennen alsmede bagatelliseren) echter, kan je dat op een beschaafd manier oplossen dan wel met onderbouwde argumentaties.
  Mijn adagium is dan ook: “niet boos worden en je stem heffen, maar met betere argumentaties komen” – kom je veel verder mee, Jaberi.
  Daarmee bedoelend op jouw gedrag: wat probeer jij precies te bereiken? Als jij dit soort gedragingen (jij weet dondersgoed waarover ik het hebt) had geëffectueerd in landen zoals Irak of omstreken dan had men je voor tíg jaren opgesloten. Alhier, neem je al hetgeen voor ‘granted’. Je loopt mensen op te hitsen en de maatschappij te ontwrichten met je anarchistische trekjes.

  Als jij Nederland dan wel ‘het Westen’ een verschrikkelijke entiteit vindt, ga dan gewoon weg! Je bent echt vrij om weg te gaan, en in plaats van jou kan er bijvoorbeeld een bewoner van Birma (Rohingya) komen. Die zullen – in tegenstelling tot jij zelve- wel een (positieve) bijdrage leven aan de maatschappij.

  Sir winston Chruchill: “Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen”.

  Veel succes,

  Taiyib Saleem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.