Voorpagina Fatwa, Ingezonden, Islam, Maatschappelijk, Opinie, Politiek, Samenleving

Stemmen voor Nederlandse moslims: verplicht, toegestaan of verboden?

Nu de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur staan, laait de discussie weer op. Stemmen: halal of haram? Hedendaagse moslimgeleerden zijn het hier niet over eens. Er is een aantal geleerden dat vindt dat stemmen uit principe verplicht is. Een kleine minderheid is van mening dat stemmen principieel verboden is. De meerderheid kiest een middenpositie: stemmen is in principe toegestaan of zelfs aangeraden. In dit artikel lees je waarom stemmen de voorkeur verdient.

Wie denkt dat democratie haaks staat op islam, heeft het mis. De islam kent het principe van raadgeving, sterker nog: raadpleging (shura) is de basis van bestuur en wordt gezien als de enige weg om de belangen en meest passende ideeën en oplossingen op een gezonde manier voor individuen, gemeenschappen en landen te behartigen. De islamitische wet hecht veel waarde aan het principe van shura. Allah de Verhevene wijdt hier een soera aan, soera shura: … wier beleid onderling in beraad is … [42:38].

Verwarring
Toch is er onder de hedendaagse moslimgeleerden geen consensus over het rechtsoordeel inzake verkiezingen en het uitbrengen van je stem. Stemmen is een relatief nieuw verschijnsel, ook in islamitische landen. Er zijn geleerden die vinden dat stemmen uit principe verplicht is. Anderen zijn van mening dat stemmen principieel verboden is. Weer anderen kiezen een middenpositie: stemmen is in principe toegestaan of zelfs aangeraden.

Een aantal van de uitspraken van moslimgeleerden over verkiezingen en democratie opent de deur wijd open voor een aantal fanatici en extremisten om democratie en verkiezingen als een vorm van ongeloof (kufr) te duiden en democratische regimes in de islamitische wereld die verkiezingen uitschrijven, de (polemische) oorlog te verklaren.

Best verwarrend voor de gewone moslim. Sommige moslimkiezers brengen vanwege deze onduidelijkheid hun stem niet uit. Maar is dit verstandig? Feit is dat moslims belangen hebben die beschermd en gerealiseerd moeten worden. Denk aan behoud van het dragen van religieuze uitingen zoals een hoofddoek in openbare ruimten, slachten op islamitisch rituele wijze, behoud of oprichting van islamitische onderwijsinstellingen, geestelijke zorg en bijstand voor moslims in ziekenhuizen en gevangenissen en de lijst gaat door. Maar ook gewoon het behartigen van rechtvaardigheid in het algemeen. Het is dus noodzakelijk om voor onszelf als moslimgemeenschap in Nederland helderheid te verschaffen.

Stemmen is geen vernieuwing
Er zijn geen teksten in de Koran en Soenna die stemmen of meedoen aan verkiezingen verbieden, simpelweg omdat verkiezingen niet in het tijdperk van de neerdaling van de openbaring bestonden. Dan geldt de regel van de natuurlijke geoorloofdheid van zaken. Met andere woorden: zaken zijn van oorsprong toegestaan. Het feit dat stemmen een nieuw verschijnsel is, betekent nog niet dat het een vernieuwing (bid’a) is in de godsdienst.

Anders zou de samenstelling van de Koran in boekvorm ten tijde van Abu Bakr ook een vernieuwing zijn. De Arabische grammatica (naast de punten en hulptekens bij de letters) zou ook een innovatie zijn, omdat die pas beschreven werd ten tijde van Ali Ibn Abi Talib, de vierde khalief en later.

Iets overnemen van andere mensen of volkeren is dus niet verboden. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) nam vier opvallende dingen over van niet-moslims: de preekstoel (minbar), overgenomen uit Ethiopië (christelijk Habasha), de loopgraventactiek tijdens de Veldslag van de Partijen (Al-Khandaq), overgenomen uit Perzië (vuuraanbidders), de zegel (khatm), overgenomen uit Oost-Romeinse Rijk (christelijk Byzantijnse Rijk), een erg chique en kostbaar geschenk in de vorm van een Jemenitisch gewaad dat de profeet gewoon aantrok, afkomstig uit Jemen (toen nog niet-islamitisch).

In al deze gevallen gaat het om een niet-zuiver religieuze uiting. Het overnemen van bepaalde zaken van on- of andersgelovigen dient hier dus hogere doelen of zijn gewoon praktisch, handig of een esthetische verbetering.

Allah de Verhevene zegt: Wat de gezant jullie geeft, neem dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af [59:7]. Opvallend is dat er staat: ‘en wat de gezant jullie ontzegt’. Er staat uitdrukkelijk niet: ‘en wat de gezant niet heeft gedaan’. Er is een groot verschil tussen dingen nalaten en dingen niet doen. Als de gezant iets nalaat, dan zou dat voor ons verboden of afkeurenswaardig zijn en als de gezant iets niet doet, dat is dat voor ons toegestaan om te doen. Stemmen valt ook onder deze regel.

Stemmen is een vorm van ijtihad
Stemmen en politieke participatie is een terrein dat mentale inspanning (ijtihad) behoeft. Zolang de ijtihad rekening houdt met het belang van en het voordeel dat de islamitische gemeenschap kan halen uit zijn eigen vertegenwoordiging bij bijvoorbeeld de parlementsverkiezingen kan dit door niemand onwenselijk verklaard worden. Het resultaat van stemmen kan dus leiden tot het vergemakkelijken van de beleving van de islam in Nederland en van de toepassing van de shura. En alleen de poging daartoe, is dus in lijn met de opdracht van Allah (swt) om hiervoor op te komen.

Top 3 redenen om te gaan stemmen
1) Stemmen is een vorm van het afleggen van een getuigenis.
Meningsverschil onder de geleerden is het gevolg van verschil in inzicht over de grond voor het stemmen. Een groep geleerden ziet stemmen als een oproep om een getuigenis af te leggen over de mate waarin een kandidaat aan de (kwalitatieve) voorwaarden voldoet om de belangen van zijn kiezers te behartigen. Deze groep vindt stemmen een verplichting op basis van onder meer de volgende verzen:

En wie is zondiger dan hij die een getuigenis van Allah, die hij heeft, verbergt? Allah let goed op wat jullie doen. [2:140]


Jullie moeten de getuigenis niet achterhouden. Wie het achterhoudt, diens hart is zondig. Allah weet wel wat jullie doen. [2:283]

In beide verzen gebruikt Allah (swt) de gebiedende wijs en een gebiedende wijs duidt op een plicht, tenzij aanwijzingen deze plicht een andere wending geven, een wending met het predicaat toegestaan.

2) Stemmen is een manier om het behoorlijke te gebieden en het verwerpelijke te verbieden.
Andere geleerden zien een andere grond waarom stemmen verplicht is, de grond van het gebieden van het behoorlijke en het verbieden van het verwerpelijke.

Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en geloven in Allah. [3:10]

Dit vers beschrijft drie eigenschappen van een ‘goede gemeenschap’. Belangrijk is de volgorde waarin die voorwaarden in dit vers staan genoemd. De verwachting is dat op de eerste plaats het geloven in Allah staat, terwijl dit hier op de derde plaats staat. De reden hiervoor is om onze aandacht te vestigen op het belang van het gebieden van het behoorlijke en het verbieden van het verwerpelijke, een verplichting die op de gemeenschap rust.

De profeet zegt: Wie zich niet bekommert om de situatie van de moslims, behoort niet tot hen. [authentieke hadith, overgeleverd door Tabarani].

3) Stemmen is een vorm van vertegenwoordiging of volmacht.
Stemmen is een vorm van het aanstellen van vertegenwoordiging of het geven van een volmacht aan de winnende kandidaat. De winnende kandidaat of degene die een zetel krijgt in de verkiezingen is een vertegenwoordiger of een plaatsvervanger die jij gekozen hebt om (mede) jouw belangen te dienen. Het recht van vertegenwoordiging of machtiging is een legitiem recht in de islam. Stemmen is volgens deze grond aanbevolen, omdat anders jouw belangen als gemeenschap verloren gaan of geschaad worden.

Profeet Yusuf als voorbeeld
Het geloof in Profeten is een van de zes belangrijkste geloofsartikelen in de islam. Als wij naar het verhaal van onze profeet Yusuf (vzmh) kijken, dan zien wij dat hij heeft deelgenomen aan een ongelovig bestuur van een ongelovig land (Egypte). Hij heeft dit systeem van binnenuit proberen te verbeteren. Allah de Almachtige zegt bij monde van Yusuf:

Hij (Yusuf) zei: “Stel mij aan over de voorraadschuren van het land (Egypte). Ik ben een kundig beheerder.” Zo gaven Wij Yusuf een machtige positie in het land om zich erin te vestigen waar hij wilde. Wij treffen met Onze barmhartigheid wie Wij willen. Wij laten het loon van hen die goed doen, niet verloren gaan. [12:55-56]

De rechtsgeleerde Ibn Qayyim reageert hierop als volgt: Hij heeft zichzelf opgegeven voor een functie in een ongelovig (niet-islamitisch) land om de last van onderdrukking te verminderen en ruimte te maken voor zijn boodschap. Dit principe van profeet Yusuf geeft een verankering vanuit de oorsprong van de islamitische wet dat deelnemen aan verkiezingen een legitieme daad is. [Legitimiteit van verkiezingen, Shaykh Abdelmajid Zandani, p. 58].

Sayykh Abdul-Aziz bin Baz rahimahu Allah, hoofd van de Hoge Raad van Geleerden van Saoedi-Arabie zei in antwoord op een vraag, gesteld in het Koeweitse Al Mugtama magazine van 23-05-1989: “Wat betreft gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen voor het parlement, en het gebruik van stembiljetten is er niets mis mee, zolang het doel zoveel mogelijk het steunen van de islam en moslims is” [Legitimiteit van verkiezingen, Shaykh Abdelmajid Zandani, p. 95].

Wie mee wil tellen, moet meebeslissen
Vanaf de zijlijn toekijken, betekent dat je groen licht geeft aan racistische of anti-islampartijen. Een passieve houding aannemen in de samenleving en de besluitvorming, staat haaks op de getuigenis-functie die Allah ons heeft toegekend:

Zo hebben Wij jullie gemaakt tot een evenwichtige gemeenschap opdat jullie getuigen zullen zijn over de mensen en opdat de gezant getuige zal zijn over jullie.’ [2:143].

*

Over de auteur: Dit artikel is geschreven door drs. Hassan Barzizaoua, docent Arabisch en Islam. Een verkorte versie van dit stuk is in maart 2014 gepubliceerd in Moslim Vandaag Magazine.

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

41 Reacties op Stemmen voor Nederlandse moslims: verplicht, toegestaan of verboden?

 1. avatar Anoniem says:

  Mijn advies is om aan geen enkele verkiezing deel te nemen, niet in NL en niet van bijvoorbeeld Turkije. Ook van toepassing op referenda. Geen politiek vermengen met religie.

 2. avatar Abdelmajid says:

  @Anoniem

  Heeft iemand politiek gemengd met religie? Dus volgens jouw logica is iedereen die stemt verkeerd bezig in het licht van zijn religie? Waarop baseer je die opmerking? Heb veel onzinnigheid van zogenaamde ”islam deskundigen” zien langs komen de laatste tijd. Elke opmerking die ze maken, elke quote die ze gebruiken of elke bewijs die ze aanhalen kan in geen een opzicht worden toegepast op onze situatie hier. Islam is niet het geloof van begeerten of het geloof wat jij het wil zijn. Ik zou je als broeder in Islam willen adviseren om die oogkleppen af te doen en wat meer te luisteren. Zou je goed doen. Er is niets mis mee met stemmen, Wahalkum salam.

 3. avatar Nvb says:

  Nederland is geen democratie je kan stemmen wat je wilt de nieuwe kamer is allang al bekent

 4. avatar Anoniem says:

  De rechtsgeleerde Ibn Qayyim reageert hierop als volgt: Hij heeft zichzelf opgegeven voor een functie in een ongelovig (niet-islamitisch) land om de last van onderdrukking te verminderen en ruimte te maken voor zijn boodschap. Dit principe van profeet Yusuf geeft een verankering vanuit de oorsprong van de islamitische wet dat deelnemen aan verkiezingen een legitieme daad is. [Legitimiteit van verkiezingen, Shaykh Abdelmajid Zandani, p. 58].

  Sayykh Abdul-Aziz bin Baz rahimahu Allah, hoofd van de Hoge Raad van Geleerden van Saoedi-Arabie zei in antwoord op een vraag, gesteld in het Koeweitse Al Mugtama magazine van 23-05-1989: “Wat betreft gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen voor het parlement, en het gebruik van stembiljetten is er niets mis mee, zolang het doel zoveel mogelijk het steunen van de islam en mo slims is” [Legitimiteit van verkiezingen, Shaykh Abdelmajid Zandani, p. 95].

  Alleen DENK voldoet hier dus aan, gezien hun voortdurende klaagzangen? Is dit stukje dan een stemadvies??

  Is onderstaande dan wel in goede handen bij DENK??

  Feit is dat moslims belangen hebben die beschermd en gerealiseerd moeten worden. Denk aan behoud van het dragen van religieuze uitingen zoals een hoofddoek in openbare ruimten, slachten op islamitisch rituele wijze, behoud of oprichting van islamitische onderwijsinstellingen, geestelijke zorg en bijstand voor moslims in ziekenhuizen en gevangenissen en de lijst gaat door. Maar ook gewoon het behartigen van rechtvaardigheid in het algemeen. Het is dus noodzakelijk om voor onszelf als moslimgemeenschap in Nederland helderheid te verschaffen.

  DENK is een partij die alleen maar tweedracht teweeg brengt tussen moslims met verschillende roots, en ook richting “autochtonen”. Geen enkele vorm van integratie dragen zij uit.

 5. avatar meliha says:

  Waarom hechten Turken zoveel waarde aan hun taal en cultuur? Waarom zijn Turken zo georganiseerd? Waarom steunen ze elkaar en helpen ze elkaar? Waarom noemen zij elkaar “broer” “zuster” “tante” “oom”? Waarom voelen zij zich verbonden met elkaar? Is het de pijn dat ze delen? Is het hun gedeelde verleden? Is het het lot van andere Turken in Europa waar zij zich mee verbonden voelen?
  Waarom hebben ze na het stichten van moskeeën, scholen en verenigingen, een politieke partij opgericht? Is het hun gemeenschappelijke strijd om als minder machtige groep een sterkere positie in te nemen? Is het om weerstand te bieden tegen al dat haat en agressie?
  Turkse Nederlanders wonen pas 40 jaar in Nederland. Andere Turken wonen al eeuwen in Europa.
  En die Turken daar hebben veel eerder met extreme haat en geweld te maken gehad. Ook daar is er een man met geperoxideerd haar (niet toevallig natuurlijk) die Turken aanvalt. En ook daar heb je een Turkse politieke partij die opkomt voor de rechten van de onderdrukten. Beste Marokkaanse broeders en zusters, het is niets voor niets dat wij onze krachten bundelen. Er waait een ultra rechtse wind door Europa. De gevestigde partijen doen niets voor ons. Ze nemen zelfs de hatelijke rechtse taal over.
  Beste mensen, klik op de onderste link. Het is een veelzeggende documentaire. Deel het met anderen op Facebook voor meer bewustwording.

  https://www.youtube.com/watch?v=Hp5bBA7pfE8

  Stem op Denk.

 6. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Anoniem,

  Op wat voor partij stem jij als rechtgeaarde christen? En partij die jouw waarden en normen het dichts benaderd en wil realiseren? Of laat jij je niet leiden door die waarden en normen wanneer je stemt? Of stem je helemaal niet als overtuigt christen?

  Het advies is een pragmatisch advies zowel om te gaan stemmen als op wie te stemmen. Denk zal op z’n best 3 zetels halen en heeft geen zetels in de eerste kamer.

  Dus een moslimkiezer die pragmatisch denkt en dat betekent denken in machtsverhoudingen zal niet op Denk stemmen aangezien zijn/haar stem in dat opzicht een verloren stem is.

  Ergo dit is dus geen Denk stemadvies!

  Vertel eens hoe zaait Denk tweedracht tussen moslims onderling en tussen moslims en niet-moslims? Geeft eens wat voorbeelden? Hoe belemmert Denk de integratie? Definieer wel eerst even wat je verstaat onder integratie voordat je die belemmering uitlegt.

  Ik heb altijd gestemd uit een morele plicht maar als moslim heb ik nooit op welke partij dan ook gestemd en heb dus altijd blanco gestemd.

  Dit jaar ga ik voor het eerst op een partij stemmen en dat is: Denk.

  Niet omdat ik denk dat zij een uitstekende partij zijn of omdat ik geheel achter hun partijprogramma sta of ook maar denk dat zij iets voor elkaar zullen kunnen krijgen maar uit sympathie!

  Dus deze verkiezingen voor mij geen blanco stem maar een stem voor: Denk!

 7. avatar Abdelmajid says:

  @Anoniem

  Neem het advies hierboven ten harte en stop met het gebruiken van quotes die totaal uit hun context zijn gehaald. Het probleem met wat jij aanhaalt is dat je achterwegen houdt waarop die uitspraken betrekking hebben (tijd en plaats). Mensen die zo denken die doen onze religie te kort soms hoef je niet ver te zoeken al je wilt verklaren waarom er zoveel haat is jegens Islam. Als we deze mentaliteit blijven behouden dan kan ik je garanderen dat domheid zal zegevieren.

 8. avatar Tante Til says:

  Dit is een reactie op ‘politiek vermengen met religie’

  Religie en geweten hebben veel met elkaar te maken, en geweten en politiek ook. Ik stem op een partij die het best bij mijn geweten past (en waar ik het verder ook het meest mee eens ben). Toch merk ik dat mensen met dezelfde godsdienst als waar ik mee ben opgegroeid, een behoorlijk anders gebalanceerd geweten hebben, en volkomen anders stemmen. Misschien ook dat bij hen het geweten minder zwaar telt dan hun zelfbehoud en eigen belangen. En sommigen leven weer meer naar de regel van de religie, dan naar de geest (wat uiteraard ook weer per persoon verschillend is).
  Maar als ik zelf mijn geweten niet volg, ben ik religieus onjuist bezig, om het maar wat plat te zeggen.

 9. avatar Abdelmajid says:

  Even voor alle duidelijkheid als toevoeging, er is geen enkel moslim die het stemmen boven de wetten van Allah swt stelt. Het probleem met de mensen die stemmen verbieden is dat ze geen enkel kennis hebben van de onzin die ze uitten. Indien jullie echt een begrip hebben van dit geloof zou je zullke onzin van ”stemmen is shirk” niet eens durven te propageren. Ik trek mij terug uit deze discussie en zeg alleen waak over je uitspraken want op de dag des oordeels zou Allah je erover vragen en doe geen takfir op mensen want die takfir mentaliteit is datgene wat de eenheid al jaren heeft onmogelijk gemaakt.

  Moslims komen bijeen om wat te doen omwille van hun gemeenschap en dan komen die takfiris weer met nee is Shirk! Nee luister niet naar die want dat is shirk! Nee doe dat niet want is Shirk.

  Wat is jullie oplossing? Spreek met waarheid of zwijg

  Wahalkum salam.

 10. avatar Sandra says:

  Stemmen voor Nederlandse moslims, verplicht, toegestaan of verboden. Stemmen is en recht dat iedere Nederlandse Staatsburger krijgt, of hij of zij nu moslim is of niet. Wanneer mensen van dit recht gebruik willen maken, kunnen ze dat doen. Willen ze niet stemmen, dan laten ze dit recht aan zich voorbij gaan.

  Over de islam gaan veel verkeerde verhalen rond, iets dat soms best zeer kan doen. De islam is geen geloof, het is een leefwijze, een cultuur. Waar je ook komt, de warmste en meest sociale omgeving om te leven is tussen moslims.

  Laat partijen als PVV zich de ogen uit hun hoofd schamen, met een partijleider die alle negatieve dingen op moslims, in het bijzonder, op Marokkanen af probeert te schuiven. Het is in zijn ogen misschien leuk om mensen zonder gebleekt haar als verkeerd af te tekenen. Voor deze politieke ‘leider’ heb ik een paar tips:
  – verbeter de wereld, begin bij jezelf,
  – wanneer je criminelen aan wilt pakken, neem dan de hele groep, en zoek geen specifieke ‘minderheid’ om je op af te reageren,
  – wanneer je als politicus echt door wilt breken, neem dan een paar partijpunten die de mensen echt aan spreken,
  – wil je echt iets voor de maatschappij betekenen, stap dan uit de politiek, jou beveiligen kost handen met geld, geld dat beter besteed zou kunnen worden.

  Wat mensen ook doen, stemmen of niet, het is eigen keus, het is geen plicht. Wanneer je niet gaat stemmen, onthou je dan alsjeblieft ook van kritiek op de partijen die straks het land gaan besturen. Elke stem kan net het verschil in bestuur maken, elke stem kan net de doorslag geven, dus, niet stemmen, niet zeuren.

  Wat andere moslims doen, dat moeten ze allemaal zelf weten, ieder zijn of haar keus. Wat ik kan zeggen is, ik ben Nederlandse, van geboorte, ik ben terug gekeerde moslima, bij keus, ik ga stemmen. Dat recht heb ik gekregen doordat ik Nederlands Staatsburger ben, daar maak ik gebruik van wanneer ik kan.

  DENK! eens even mee, stemmen doe ik zeker, voor mijn geen PVV ;)

 11. avatar Mo Wi says:

  Ik zou zeggen dat moslims die werkelijk deel uit willen maken van de nederlandse samenleving en zich willen stellen achter de nederlandse normen en waarden, eindelijk eens een wat kritischer houding aan gaan nemen tav de geluiden uit de islam die niet passen bij de westerse en nederlandse manier van denken. Ik hoef maar enkele voorbeelden te geven om me te beseffen waarom de nederlanders zich zorgen maken over de islam, en mijns inziens terecht. Hoe denken wij daar nou eigenlijk echt over?

  https://www.youtube.com/watch?v=mm8gGX0lHTk

  https://www.youtube.com/watch?v=VX-qdYDxolY&t=7s

  in de laatste video zien we onze meningen en standpunten goed weergegeven, maar als ik dat bespreek met nederlandse mensen, dan ga ik steeds beter begrijpen waarom die positie zo anti-westers en anti-nederlands is. Dat valt toch niet te combineren?

 12. avatar Abdelmajid says:

  @Mo Wi

  Ten eerste moet u leren wat respect betekent alvorens u een discussie wilt gaan starten. Een gebruikersnaam aan nemen van ”mo wi” zegt al genoeg over de instelling die u hebt en kan ik al gelijk concluderen waar deze zwarte denkbeeld die u heeft ontwikkeld vandaan komt. Ten tweede beoordeelt u meer dan 1,6 miljard moslims op basis van een paar youtube videos en heeft u al de conclusie getrokken wie moslims zijn, wat ze doen en wat ze denken. Wow! Wat een sterke analytische vermogen heeft !? Ik zou haast denken dat ik hier met een kind te maken heb.

  En ik wil u ook een oprechte advies meegeven, leer eerst wat een ”onderzoek” betekent en wanneer u daar mee bezig bent vraag aan mensen die dat wel hebben om u wat fatsoen bij te brengen. Wellicht dat we dan een antwoord kunnen geven op deze zeer misplaatste argument.

  Een fijne avond verder.

 13. avatar Mo Wi says:

  @Abdelmajid,

  U heeft het over respect, maar U zult vast wel kunnen begrijpen dat ik nou niet echt onder de indruk ben van het “respect” dat ik zelf heb ervaren vanuit de islamitische gemeenschap van mijn ex-broeders, nadat ik het besluit had genomen om uit de Islam te stappen. En ik beoordeel moslims helemaal niet op een paar video’s van youtube, want ik ken de moslim-gemeenschap al minstens 30 jaar, en als u het over “onderzoek” wilt hebben, is er genoeg wetenschappelijk onderzoek dat de inhoud van die video’s en mijn beeld van de islamitische gemeenschap bevestigd. Ik kan u over dat wetenschappelijk onderzoek ook wel een linkje sturen, maar ik heb nou niet het idee dat dat enige impact op U zal hebben, want U bent het juist die zich gedraagt als een kind dat niet bij wil leren en niet realistisch is over de werkelijkheid. Er zijn namelijk voldoende geluiden zoals die uit bovenstaande video’s uit echt wetenschappelijk onderzoek, en bovendien komt die opname uit bovenstaande video uit een engelse documentaire waarvoor een groot sociologisch onderzoek was gedaan. Ook onderstaande link geeft een DAADWERKELIJK onderzoek weer onder 9000 westerse moslims.

  http://www.demorgen.be/binnenland/ruim-helft-moslims-in-belgie-moet-geen-homo-s-en-joden-bbab147b/

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3532355/More-half-Muslims-want-gay-sex-outlawed-nearly-quarter-support-areas-UK-run-sharia-law.html

  Bovendien zou ik U willen adviseren, mijn beste Abdelmajid, voordat U een ander beschuldigd van kinderlijk gedrag, om eerst zelf in ieder geval de nederlandse taal eens wat beter machtig te worden, want “deze zwarte denkbeeld” en “deze zeer misplaatste argument” moet natuurlijk zijn “dit zwarte denkbeeld” en “dit misplaatste argument”. Het is “het” argument, en “het” denkbeeld en dus ook dit denkbeeld en dit argument. Misschien dat U zich daarna eens werkelijk kunt verdiepen in dit moeilijker, meer politieke onderwerp over de zwarte aspecten van de Islam en de werkelijke reden dat veel niet-moslims daar kritiek en zorgen over hebben, en gelukkig ook steeds meer realistische moslims, en terecht. Het is jammer dat U dit weigert of misschien mentaal niet in staat bent dit te begrijpen. Ik ben U gaarne van dienst om uw oogkleppen te helpen verliezen of blijft U ervoor kiezen om uw hoofd in het zand te steken voor de werkelijkheid?? U denkt toch werkelijk niet dat de PPV zo groot wordt omdat wij nu eenmaal een net wat ander kleurtje hebben dan autochtone nederlanders en die nederlanders gewoon inherent zo vreselijk racistisch zijn? Dan zou er ook allang een Wilders geweest zijn die felle kritiek op chinezen had gegeven. Maar die ken ik niet. U wel? Het zou U sieren als U ook eens de hand in eigen boezem zou steken, maar blijkbaar neemt U liever de slachtoffer-rol aan.

  Fijne dag verder en veel sterkte.

 14. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Mo Wi,

  “…achter de nederlandse normen en waarden.”

  Het is: Waarden en normen en niet andersom aangezien de laatsten worden afgeleid van de eersten.Wellicht moet jij, jouw Nederlands ook eens gaan bijspijkeren? En ik denk dat als ik met de stofkam door je reacties ga, ook het een en ander tegen zal komen dat grammaticaal niet correct etc. Maar ik heb wel wat beters te doen dan hier een grammaticanazi uit te hangen.

  Je kunt de moslimgemeenschap niet kennen aangezien die niet bestaat uit één gemeenschap maar uit gemeenschappen. Een Marokkaanse moslim weet niet of nauwelijks hoe het er bij de Turkse geloofsgenoten aan toe gaat en vice versa.

  We hebben hier wel vaker mensen gehad die zich voordeden als ex-moslim maar na een aantal reacties vielen ze door de mand aangezien het op een aantal simpele vragen geen antwoord konden geven.

  Vraag 1: Dus als jij ex-moslim bent: Tot welke moslimgemeenschap behoorde jij?

  Een kijken hoe lang het duurt voordat jij jezelf ontmaskert.

  Youtube filmpjes posten en daarmee je gelijk claimen en ook nog eens beweren dat, dat gelijk staat aan wetenschappelijk onderzoek is een zwaktebod. Het verraadt dat je niet instaat ben om op basis van argumenten en feiten te discussiëren maar je verschuilt achter wat anderen beweren en hen nakakelt.

  Laat ik beginnen met je eerste stelling:

  “…achter de nederlandse normen en waarden.”

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  Iets zegt mij al, dat je op deze simpele vraag geen antwoord zult kunnen geven.

 15. avatar Mo Wi says:

  @Mohammed Boubkari,

  Moet je die arme Abdelmajid hier te hulp schieten? Kan hij het niet langer alleen af?Wel een behoorlijk zwaktebod van Abdelmajid is dat natuurlijk. Maar goed, laten we over jouw grammatica ook maar beter niet beginnen, want daar mankeert ook wel het een en ander aan. Ten eerste is je bewering over “Waarden en Normen” gewoon onzin, dus daar ga ik niet eens op in. Mocht je het daar niet mee eens zijn, dan verwacht ik enkele duidelijke linkjes van gerespecteerde neerlandici die jou onzin ondersteunen. Ik volg dit forum al enkele jaren en daarmee jouw reacties op anderen ook en ik weet hoe oneerlijk en achterbaks jij te werk gaat, dus jouw reactie zal ongetwijfeld wel van de soort zijn dat ik daarmee geen antwoord geef en dus ongelijk heb dat normen en waarden de onjuiste formulering is. Dat moet je dan maar denken en als je achterban jou gelooft, so be it. Het boeit me werkelijk niet.
  Een ander puntje is dit: “En ik denk dat als ik met de stofkam door je reacties ga, ook het een en ander tegen zal komen dat grammaticaal niet correct etc.”
  Iemand die beweert nog beter neerlandicus te zijn dan ik, zou deze niet fout maken. Het is immers “…grammaticaal niet correct IS..”. Ten tweede: “vielen ze door de mand aangezien het op een aantal simpele vragen geen antwoord konden geven”
  Het?? wat het? het mens? Dan is het dat “het mens geen antwoord KAN geven” en niet “konden geven”. Ten derde: “gelijk claimen en ook nog eens beweren dat, dat gelijk staat aan wetenschappelijk onderzoek”. Waar komt in godsnaam, of Allah’s naam (ooh nee, Allah is immers niet god, maar de Duivel, zoals hijzelf toegeeft in Sahih Al- Bukhari 73:224), die komma vandaan. Geen enkele echte neerlandicus zal dat goedkeuren, hoor.
  Ik volg dit forum al enkele jaren zonder dat ik reacties plaats en ik weet dus allang hoe jouw methode is: jij valt een tegenstander aan met een onmogelijke vraag en als hij die (uiteraard) niet exact op jouw manier beantwoordt, dan denk jij te mogen concluderen dat hij ongelijk heeft. Een ander voorbeeld van jouw oneerlijke manier van interactie en discussieren. Ik ga daarom ook niet mee in jouw manipulatieve manier van discussieren, als je het al discussieren zou mogen noemen, want jij bent een vreselijk laaghartig, beperkt en min mens. Zo heb ik eerder meegemaakt dat jij serieuze vragen en twijfels over de Islam uit de weg ging en de auteur persoonlijk ging aanvallen, en als je het niet kon winnen (want dat kun je meestal niet als er werkelijk kritiek komt), dan zorg je er wel voor dat deze persoon werd geblokkeerd, zodat het leek alsof jij had gewonnen. Ik vind dat werkelijk een misselijke en zeer lage manier van omgang en het toont slecht 1 ding aan, namelijk dat je vreselijk bang bent voor werkelijke kritiek en daar absoluut niet mee kunt omgaan. Ik durf hier wel op alles wat me lief is te garanderen en te zweren dat ik zelf in ieder geval niet stop met reageren, dus als ik ineens niet meer post, is dat hooguit dhr. Boubkari aan te rekenen omdat hij me heeft laten blokkeren door de moderatoren hier. Hij zal dat wel in alle toonaarden glashard gaan ontkennen in zijn volgende post, maar dat is precies zoals het hier altijd gaat.
  Maar in tegenstelling tot het voorgaande zou ik dhr. Boubkari willen uitnodigen om in te gaan op de vragen die ik stelde naar aanleiding van de linkjes, want daar draait het in de kern om, en elke ontwijking van jouw kant toont niks anders aan dan dat je deze vragen ook niet kunt beantwoorden op een wijze die recht doet aan zowel de islamitische wijze van denken en die van het westen en Nederland. De video’s laten zien hoe ver verwijderd de Islam staat van het westerse denken. Ik begrijp natuurllijk heel goed dat het verdraaid moeilijk is om een verhaal in elkaar te flansen dat zowel recht doet aan de islamitische dogmatiek en aan de westerse. Dat is namellijk erg moeilijk omdat het twee totaal verschillende en strijdige manieren van denken zijn over politiek, samenleven en alles wat er echt toe doet.
  Dhr. Boubkari meent te mogen stellen dat ik geen echt onderzoek aanhaal voor mijn argumenten. Het tegendeel is echter waar, want mijn eerste link, de video uit de engelse moskee waarin de spreker zijn publiek een aantal vragen voorlegt, komt uit Engeland en is te zien in een engelse documentaire waarin een groot onderzoek centraal staat waarin precies datgene dat ook uit de video blijkt, naar voren komt. De titel is: “What british muslims think”. Het wordt gepresenteerd door een zeer liberale, gekleurde presentator uit de engelse links-liberale media, en dat maakt het natuurlijk erg moeilijk om met de grond gelijk te maken. Bovendien gaat de video niet alleen over de doorsnee-denkbeelden uit de Islam, maar zien we er ook alleen maar islamitische mannen in. Zou dit fake zijn, om het rechte, racistische verhaal te benadrukken? Het lijkt me vergezocht, dus de enige conclusie kan zijn dat de doorsnee, gematigde westerse moslim inderdaad denkt op een manier die totaal strijdig is met hoe westerse mensen denken over dit soort dingen.
  De tweede video is gemaakt door een verborgen camera binnen een moskee. Nu kenden we al de documentaire die is gemaakt binnen een deense moskee en die enkele maanden geleden door de VPRO is uitgezonden, nou ook niet de eerste omroep die zo “racistisch” en “anti-Islam” is, dus dat zou best eens kunnen betekenen dat het een zeer realistische documentaire is. OOk deze documentaire laat duidelijk zien dat er door de Imams in engelse moskeeen wordt gedacht dat afvalligen (apostates) de doodstraf verdienen, dat de imam het recht heeft om de straf voor te schrijven en hem tot drie dagen toe dood kan laten bloeden.
  Dat zijn dus de standaard Islamitische manieren van denken over hoe we omgaan met medemensen en met de maatschappij, en iedereen die de Koran kent weet dat dat heus geen uitzondering is. En we weten ook dat dat natuurlijk totaal tegengesteld is aan de manier waarop in het westen wordt omgegaan met de maatschappij, intermenselijke relaties en straffen.
  Dit alles in ogenschouw genomen is het ook geen wonder dat er steeds meer niet-moslims zijn die nogal wat kritiek en tegenstand willen bieden aan de Islam. Wat is daarop nou precies het antwoord van Mohammed?? Domheid? Islamofobie? Xenofobie?? Of zou hij gewoon binnen korte tijd mijn reacties permanent laten vrwijderen door deze website, want we weten allemaal dat daar eigenlijk ook geen goed antwoord op is. En als dat er wel is, dan wacht ik met het meeste respect op zijn antwoord.

 16. avatar Abdelmajid says:

  @Mo Wi

  Ik heb ook nog een leven die jij blijkt te missen zo te zien. Ik sta niet 24 uur ter beschikking zodat ik op je nonsense kan ingaan.

 17. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Mo Wi,

  Ach gut een hele lap tekst vol blablablabla om maar te verhullen dat je mijn simpele vraag niet kunt beantwoorden.

  Hier nogmaals:

  “…achter de nederlandse normen en waarden.”

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

 18. avatar Sandra says:

  @ Mo Wi,

  je gaat hier even lekker tekeer, terwijl het nergens voor nodig is. Jij hebt, net als ieder mens, een eigen mening, dat recht heeft iedereen. Waarom moet je ineens zo fel van leer trekken als mensen het niet met je eens zijn, blijf alsjeblieft rustig. De tijd gaat er echt niet sneller van, meningen veranderen daardoor ook niet.

  Het is verder jammer te lezen dat je ex-moslim bent. Het is gelukkig niet aan ons daarover te oordelen, ieder mens is uniek en neemt zijn of haar eigen beslissingen. Ik hoop in ieder geval dat je gelukkig bent in je leven sinds deze stap.

  Mijn keus is net andersom geweest, ik ben terug gekeerd naar de islam, omdat veel dingen hierin en hier aan mij juist enorm aanspreken. Al ben ik Nederlandse van geboorte, van Nederlandse ouders, Nederlandse grootouders en zo nog in ieder geval 5 generaties verder terug, in de islam heb ik mijn leidraad, mijn richting voor dit leven gevonden.

  Ondanks de negatieve publiciteit rondom de islam en moslims, elk mens is uniek, dus een hele gemeenschap be-, her- of veroordelen vanwege een aantal mensen die de islam aanhalen wanneer ze verkeerde dingen doen, dat is verloren tijd. Elk ander geloof, elke andere cultuur, elke andere levenswijze heeft plus- en minpunten voor de buitenstaander.

  In 1 van je reacties haal je iets aan over een ander kleurtje dan autochtone Nederlanders. Ook hier blijf ik erbij, het is jouw mening, die mag je geven. Wanneer je dan eens gaat kijken naar wie of wat een autochtone Nederlander is, die bestaat eigenlijk niet eens,

  Zo’n 400/450 jaar geleden was het grootste deel van Nederland water en moeras, net ontdekt door mensen uit andere delen van Europa. Zij hebben met alle middelen die ze hadden de boel bewoonbaar gemaakt, zich hier gevestigd. Zij hebben dit “Nederland” (laagland) genoemd. Het Wilhelmus vertelt hier zelfs nog over. “Den Konink van Hispanje, wordt geroemd, “ben ik van Duitschen bloed”, wordt er gezongen, zo kun je nog even verder gaan.

  Nederlandse historici hebben het begrip “autochtone Nederlander” onderzocht, een onderzoek van tientallen jaren. Zo halverwege de jaren 90 hebben ze een onderzoek gepubliceerd, waaruit naar voren gekomen is, dat op dat moment ongeveer 1 miljoen mensen, die op dat moment in Nederland woonden, nog voor de volle 100% autochtoon waren. Dit onderzoek is tot 5, indien mogelijk, 6 generaties terug wezen kijken, bij iedereen die op dat moment in Nederland geregistreerd stond.

  Het betekent dus dat, halverwege de jaren 90, ongeveer 15 miljoen mensen al allochtoon bloed door hun aderen hadden stromen. Ondertussen zijn we alweer ongeveer 20 jaar verder in de tijd. Hoeveel van die ongeveer 1 miljoen 100% autochtone Nederlanders zouden er nu nog in leven zijn?.

  De partijleider van de PPV die je aanhaalde, voor het gemak maak ik daar PVV van, iedereen kan zich een keer vergissen met typen, is zelf niet eens 100% autochtoon Nederlands. In zijn familie, ook door zijn lichaam, zoek Wikipedia er maar eens op na, of Google onze grote geblondeerde ‘vriend’ maar eens, dan zul je verrast worden, stroomt allochtoon bloed.

  Mijn familie is volgens genetisch onderzoek 100% autochtoon Nederlands, en ik kan je dus nu zeggen: never judge a book by the cover. Mijn familie, heeft in ieder geval geen problemen met de islam, met moslims,net zo min als met andere geloven en culturen. Mijn vrienden en bekenden, velen van hem zijn moslimoen, zijn in mijn familie allemaal even welkom als ik ben.

  Ik ben Nederlandse van geboorte, mijn ouders, grootouders en overgrootouders zijn Nederlands van geboorte. Ik ben terug gekeerde moslima, en ik ben er trots op. Het is mijn eigen vrije keus geweest, niks “door een moslim vriend”, of “gedwongen”, zoals mensen me wel eens hebben gedacht en gevraagd, het is MIJN eigen keus geweest.

  Mijn grootste angst was niet die voor de reactie van de mensen op straat. Die mensen kom je 1 keer tegen, daarna zie je ze nooit meer. Mijn grootste angst was die voor de reactie van mijn familie, omdat ze allemaal katholiek zijn. Degene die mij het meest na staat brak het ijs, dat was mijn moeder.

  Na jaren stilte vertelde ze mij dat het eerst een schok was, horen dat haar oudste dochter moslima geworden is. Later vertelde ze dat ze zag dat ik gelukkiger en rustiger was, meer mezelf dan ik vroeger ooit ben geweest. Ze vertelde dat ze hier heel wat uren over hebben zitten praten met zijn allen.

  Het einde van haar verhaal vertelde ze mij iets waardoor de tranen in mijn ogen sprongen: “je manier van leven is niet tot nauwelijks verandert, je bent nog steeds dezelfde dochter van toen. Het is net of je altijd al als moslima geleefd hebt. Het is even wennen geweest, maar jij lijkt je geluk en je rust gevonden te hebben. Als jij je zo gelukkig voelt heb je mijn steun, heb je onze steun, wat anderen er ook over mogen zeggen. Jij bent en blijft deel van onze familie. Je bent mijn oudste dochter, ons nichtje, de kleindochter die we jaren hebben gemist”.

  Mochten wij elkaar op straat of waar dan ook eens tegen komen, dan zal je uiterlijk of je kleur mij niet afschrikken, zal ik je niet de rug toe keren, zal ik niet tegen je schreeuwen. Ik zal rustig met je aan tafel gaan zitten, je iets te drinken aanbieden, praten over dat wat naar voren komt, ik zal naar je verhaal luisteren.

  Autochtone en allochtone Nederlanders kunnen alle kleuren hebben die er maar bestaan, dat maakt helemaal niks uit. Hoe mensen ook denken of handelen, hoe ze er ook uit mogen zien, ze zijn en blijven allemaal mensen, allemaal uniek, allemaal op deze planeet met een reden, allemaal onderdeel van een systeem met meer dan 7 miljard mensen. Ik zal ze in ieder geval allemaal, jou dus ook, het zelfde benaderen en behandelen, zoals ik zelf ook behandelt wil worden, met respect.

  Om je een beetje op dreef te krijgen heb ik alvast dit voor je: Sahih Al- Bukhari 73:224, de tekst die jij vrij vertaalt als Allah die toegeeft dat hij zichzelf als de duivel ziet.

  Nu is Arabisch niet mijn moedertaal, ik ben Nederlands-/Duitstalig groot geworden. Voor zo ver ik de Koran begrijp staat er iets heel anders, wat ik dan, op mijn manier “vrij” vertaald, lees als het feit dat Allah een hekel heeft aan arrogante mensen.

  Wanneer iemand anders dan Allah (subhanah wa ta’ala) zich “Shahan Shah”, “de Koning der Koningen”, durft te noemen, dan is dat in zijn ogen het toppunt van arrogantie, iets wat hij van niks en niemand wil of zal accepteren, ook niet hoeft te accepteren. Er is maar 1 Koning der Koningen, dat is Allah zelf.

  ‘ana muslim wa’ana fakhur

 19. avatar Daoud says:

  @Mo Wi

  Volume 8, Book 73, Number 224 :
  Narrated by Abu Huraira
  Allah’s Apostle said, “The most awful name in Allah’s sight on the Day of Resurrection, will be (that of) a man calling himself Malik Al-Amlak (the king of kings).”

  Allah vind de naam van de man (mens) die zichzelf de koning der koningen noemt het ergst, en dan maak jij er van dat hij toegeeft dat hij de duivel is…. O_o. Volgens mij heb je ze niet helemaal op een rijtje.

 20. avatar Harold Overdijk says:

  Ik had voorheen nog wel wat geduld met DENK maar na dit Erdogan debacle niet meer. DENK verdient net zo’n benadering als de PVV: een cordon sanitaire. Stem dan artikel 1 van Sylvana Simons als je een stem tegen racisme wilt uitbrengen.

 21. avatar Abdelmajid says:

  @Harold Overijd

  Dus Denk is de schuldige van waarom dit is geëscaleerd? Bent u dronken?

 22. avatar Harold Overdijk says:

  @abdelmajid

  ???? Zeg ik dat dan? Waarom het zo escaleerde is nu al zo breed uitgemeten, je hebt alle argumenten intussen al 10x kunnen lezen.

  Erdogan’s motieven zijn glashelder. Die van DENK ook. En hun relatie. That’s it. Ik geef hier alleen aan wat ik van DENK denk. Als je een anti-racisme (en anti-sexisme) stem wilt uitbrengen is Sylvana een prima kandidate. Geweldige vrouw.

 23. avatar joshua says:

  Mohammed Boubkari says:

  Hier nogmaals:

  “…achter de nederlandse normen en waarden.”

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  Wedden dat jij deze vraag zelf niet kanbeantwoorden !

 24. avatar Mohammed Boubkari says:

  @joshua,

  Het antwoord is heel simpel,het zit namelijk in de vraag besloten. Denk er nog maar eens over na!

 25. avatar joshua says:

  Mohammed Boubkari

  De 1 miljoen moslims zijn per definitie tegen alle waarden en normen van de 16 miljoen niet moslims.

  De islam is superieur, toch??

 26. avatar Marc says:

  @Mohammed Boubkari : voorbeeld van ‘normen en waarden’, OK, hier gaan we :
  – wetenschap is de basis van alle onderwijs, alle kinderen hebben recht daartoe
  – godsdiensten mogen hun eigen verhaal houden, op eigen kosten, buiten schooltijd
  – vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen, in alles, altijd, overal
  – alle sexuele geaardheden hebben dezelfde rechten als hetero’s, in alles, altijd, overal
  – ieder is vrij zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden, zolang niet haatdragend
  – niemand mag kwaad gedaan worden vanwege zijn godsdienst of levensovertuiging
  – afvalligen van de islam of een andere godsdienst mogen geen kwaad gedaan worden
  – bekering tot een godsdienst : nooit onder wat voor vorm van dwang dan ook
  – vrouwenbesnijdenis en eerwraak zeer zwaar strafbaar, voorzover nog niet
  – sharia-rechtspraak is ondergeschikt aan rechtspraak en is alleen ‘religieus advies’
  – geweld vanwege geloofsovertuiging is nooit een excuus
  – het gebruik van bedwelmende middelen staat een ieder vrij, voorzover binnen de wet
  – het genieten van wetenschap, kunst of muziek staat een ieder vrij
  – er is vrijheid van meningsuiting, moslims moeten daar eindelijk eens tegen kunnen
  – oproepen tot geweld zijn buiten oorlogstijd, bijna altijd dus, zeer zwaar strafbaar

  Afijn, morgen weet ik er nog een paar. Ik heb een Koran, in gelezen, niet blij van geworden : zoveel geweld en haat. Maar OK, ben niet van jullie club.
  Ik interesseer me in de geschiedenis en de ontwikkelingen van de wetenschap.
  Zonder dat had bijvoorbeeld niemand een iPhone.
  Verbaast me dat de IS-jongetjes die wel hebben, terwijl ze salafistisch anti-wetenschap zijn.
  Maar we hadden zonder wetenschap ook geen TV, computers, internet of ziektebestijding. Wetenschap is onze vriend, religie onze vijand.
  ‘Godsdienst is opium voor het volk’ (Marx). Had hij toch op 1 punt gelijk . . . .

 27. avatar Abdelmajid says:

  Beste allen

  Mocht ik ooit iemand hier gekwetst/beledigd hebben met mijn comments mijn oprechte excuses daarvoor. Mens maakt fouten, leert wellicht daarvan en komt wellicht tot nieuwe inzichten. Mag Allah ons doen vermeerderen in kennis.

  Insa allah leeft de site weer op want laatste tijd worden er weinig dingen op geplaatst. Bedankt voor jullie bijdragen en kritische comments ze zijn leerzaam. Mag Allah jullie behouden.

  @Harold

  Ik ben het niet eens met de vergelijking die u maakt. Maar ik laat het hierbij zetten en zeg stem waarop u het gemakklijkste bij voelt. Een fijne avond verder.

  Wa halakum salam.

 28. avatar Mohammed Boubkari says:

  @joshua,

  De stelling was:

  “…achter de nederlandse normen en waarden.”

  Mijn vraag was:

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  Simpel toch?

 29. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Marc,

  Ik stelde een simpele vraag en jij komt met een opsomming die kant nog wal slaat.

  Mijn vraag was:

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  1 voorbeeld simpeler kan het niet.

 30. avatar SanderS says:

  Bij deze wil Nederlandse moslims feliciteren met de behaalde zetels voor DENK. Ik heb redelijk wat symphatie voor deze partij, hoewel ik uiteindelijk niet op ze gestemd heb. Ik vind het op zichzelf goed dat een stevig tegengeluid tegen al het moslimsbashen nu een vaste voet in het parlement heeft weten verkrijgen. Hopelijk kunnen ze dienen als een contragewicht.

  Zelf heb ik Partij voor de Dieren gestemd. Het verbod op ritueel slachten was een faux pas, maar toch weegt voor mij zorg voor deze planeet als zwaarste factor.

  Gelukkig zie ik dat DENK hier ook een paragraaf aan wijd in haar programma. Hopelijk voegen ze ook op dat punt daad bij woord.

  Ik zou toch bij moslims onder aandacht willen brengen dat de strijd tegen klimaatverandering eigenlijk prioriteit nr 1 zou moeten zijn, zelfs nog belangrijker dan tegen discriminatie. Ik zou zelfs op de blonde landsverkrachter stemmen indien hij als enige dit probleem serieus nam.

 31. avatar Joshua says:

  Mohammed Boubkari

  eerdere reactie:
  De 1 miljoen moslims zijn per definitie tegen alle waarden en normen van de 16 miljoen niet moslims.

  toevoeging:
  Jij hebt het overigens over ALLE 1 miljoen moslims, wat ik betwijfel.

  Moet ik onder islamitische waarden en normen ook die van Erdogan e.c. scharen die ons nu al weken worden toegeroepen vanuit Turkije maar ook door een deel van de Turken in NL? Dit zijn zeker geen Nederlandse waarden en normen.

  Dit is toch diep treurig en is zeker geen bevordering van wederzijds begrip of acceptatie? Contraproductief. Ook binnen de verdeelde Turkse gemeenschap geeft dit alleen maar spanningen. Deze website zal hier ook hinder van ondervinden, immers wie wil/durft zich nog uiten, uit vrees voor de anderen?

  We kunnen via deze website natuurlijk wel elkaar allerhande vragen voorleggen,en antwoorden afdwingen, maar die zijn maar een doekje voor het bloeden. Ofwel moeilijk doen voor gevorderden, waar ik een hekel aan heb.

 32. avatar Abdelmajid says:

  Nu de verkiezingen achter de rug zijn worden zaken steeds meer helder over het vertrek van Sylvana bij Denk. Ik had liever gezien dat ze bleef dan had Denk wellicht meer zetels kunnen binnenslepen. Je kan o.a. zeggen dat Sylvana haarzelf in haar voet heeft geschoten door eruit te stappen. Uiteindelijk behaalde ze niet eens 1 zetel in de kamer. Hierbij een interessant stukje van Marit van Splunter over hypocrisie binnen een groep activisten/ feministen die zeggen voor gelijkwaardigheid te strijden:

  Marit Splunter

  Een persoonlijk verhaal over mijn tijd als DENK vrijwilliger, de oprichting van onze vrouwenbeweging, de breuk van Sylvana en Ian, en mijn constatering van hypocrisie binnen een groep activisten/ feministen die zeggen voor gelijkwaardigheid te strijden.

  #DENK

  Een jaar lang ben ik bij DENK als vrijwilliger betrokken geweest. Een jaar lang heb ik mogen meemaken met hoeveel passie mensen een betere samenleving van gelijkwaardigheid nastreven. Hoe tientallen vrijwilligers voor de campagne zich hebben ingezet voor hun idealen en principes. Hier ben ik ontzettend door geïnspireerd. Het heeft me veel meer hoop gegeven voor de toekomst waar ik me eerder vaker vrij pessimistisch en stuurloos voelde. Ik heb een thuis gevonden waar ik trots op ben. Maar ik heb ook meegemaakt hoe sommige mensen niet eerlijk, en niet serieus met deze zaken omgingen. Bijvoorbeeld mijn efforts als vrijwillig regio campagneleider en mede initiatiefneemster van de vrouwenbeweging van DENK.

  #Vrouwenbeweging

  Na onze oprichting en allereerste bijeenkomst in mei 2016 was ik enthousiast om verder met de vrouwenbeweging aan de slag te gaan. Ik kreeg kort daarop goed nieuws; onze nieuwe aanwinst, Sylvana Simons, diende zich aan. Zij zou o.a. de vrouwenbeweging gaan trekken volgens onze campagnestrateeg Ian van der Kooye. Een bekend gezicht, iemand met ervaring en connecties. Sinds een tijdje zag ik haar ondanks de tegenwerking en bagger opkomen in de media voor de anti-racisme agenda en tegen zwarte piet, waar ik veel respect en bewondering voor heb gekregen. Destijds vóór haar aantreden heb ik anoniem nog een Facebook steun pagina in haar verdediging opgericht met iemand, om haar een hart onder de riem te steken. De pagina haalde enkele duizenden likes. Perfect, dacht ik, en zag uit naar een mooie samenwerking.

  Jammer genoeg bleef het na deze mooie aankondiging toch stil. Meerdere van mijn verzoeken tot contact leken gericht tegen dovemansoren. Nooit, kwam er een contact moment terwijl wij feitelijk maar met z’n drieën in die vrouwenbeweging zaten, Sylvana als trekker en Meryem Bouaicha (Mer Yem) en ik als oprichters. Niet eens was er sprake van uitwisseling van telefoonnummers of een persoonlijk gesprekje met een van ons. Waar ik eerder nog begrip had voor een mogelijk periode van gewenning en inwerking begon ik steeds minder te snappen van het uitblijven van contact. Letterlijk een maandenlange stilte volgde. Mijn geduld raakte op.

  Ik wilde aan de slag, maar ik had destijds geen positie om meer te doen dan enkel aandacht hiervoor te vragen bij van der Kooye. Ik wilde intersectioneel feminisme op de politieke agenda zetten. Maar ik verschilde hierin van opvatting met van der Kooye over waarom een vrouwenbeweging bij DENK moet bestaan. Die is er in mijn optiek niet om enkel vrouwelijke stemmers naar de partij te brengen, hoewel hij mij dat letterlijk zo heeft medegedeeld tijdens een evaluatie na de eerste bijeenkomst. Ik zag er meer een werkgroep in, die actief maatschappelijke thema’s die vrouwen aangaan oppakt en aankaart, waarin we de diepte en inhoud opzoeken. Maar wie was ik, enkel een vrijwilliger.

  Mijn wens om de vrouwenbeweging op te bouwen heb ik toen uiteindelijk maar – met veel onuitgesproken frustratie – opgegeven. Ik voelde mij als vrijwilliger en collega verwaarloosd. Waren wij niet bezig met onze principes en idealen? Is dit nu politiek? Waarom neemt Sylvana geen contact op met ons? Dit waren een aantal van mijn gedachten destijds. Middels andere activiteiten ben ik toen weer actief geworden. Onder andere bij het persoonlijke campagne team van Farid Azarkan en ook bij burgerrechten beweging Movement X. Hier werd wel van mijn inzet en kwaliteit gebruik gemaakt en werd ik als persoon gewaardeerd. Daar ben ik erg dankbaar voor.

  #Ongeloof

  Een poosje later, in december, las ik tot mijn grote schrik in de Volkskrant dat Simons en van der Kooye stiekem gebroken hadden met DENK. In het geheim hadden zij zich voorbereid om een nieuwe partij op te richten. Gender en LGBTQ issues zouden geen ruimte krijgen, het was allemaal onmogelijk. Ik kon het nauwelijks geloven. De oude bekende stereotypering van moslim mannen vulden door hen gegeven interviews en nieuwsartikelen. Er leek geen eind aan te komen. Dat heeft mij persoonlijk behoorlijk geraakt. De suggestieve antwoorden op cliché vragen vanuit de mainstream media waarin de indruk werd gewekt dat conservatisme binnen de partij het allemaal tegen zouden hebben houden. Ik heb persoonlijk om hulp gevraagd bij Ian en Sylvana voor onze vrouwenbeweging en aangegeven dat ik klaar stond mij 100% in te zetten. Het heeft tot niets geleid.

  Ik heb hierover – en over andere schrijnende integriteitszaken betreft onze campagnestrateeg van der Kooye en mij persoonlijk – destijds bij alle media frenzy tijdens de breuk met geen woord gerept. Dit terwijl ik talloze leugens heb moeten lezen in kranten en op internet. Voor een strijdbare vrouw die er met haar hart en ziel in zit om ook gender ongelijkheid aan te pakken, is dat niet gemakkelijk geweest. Hetzelfde liedje, keer op keer. Maar laat maar gaan Marit, karma bestaat, zo heb ik mijzelf voorgehouden. Ik ga gewoon door…

  #Diversiteit

  Ondanks alles heb ik nooit verborgen dat ik Art1kel ook graag met een plek in de Tweede Kamer terug zie komen. Het leek mij onrealistisch op dit moment maar mijn wens om de electorale politiek diverser, kleurrijker en gebalanceerder te zien was en is onveranderd. Onze standpunten zijn immers hetzelfde en iedereen in Nederland moet zich gerepresenteerd voelen in de politieke arena. Het gaat mij niet om de poppetjes maar om de principes. Ik zou het dan ook heel mooi vinden als de groep van Art1kel niet opgeeft en over 4 jaar daadwerkelijk weer een serieuze poging doet om dit te bewerkstelligen. Dit keer allicht met een betere start.

  #Hypocrisie

  Ik blijf echter op verschillende manieren een voor mij onwerkelijk soort hypocrisie constateren. Bij mensen waar ik eerder echt tegenop keek. Het is teleurstellend om zogeheten allies in activisme en feminisme te zien herhalen waar wij met z’n allen gezamenlijk tegen zouden moeten strijden. Steeds vaker zie ik het begrip van intersectionaliteit uitgehold worden met de constante stereotypering van moslim mannen. Ik zie mainstream media frames aan de lopende band overgenomen worden wanneer het mensen uitkomt als het over DENK gaat. Van progressievelingen. Van feministen. Van activisten. Ik vraag mij werkelijk af waar die mensen mee bezig zijn. Radicale gelijkwaardigheid is geen “optie” om van tijd tot tijd toe te passen, je gelooft erin of niet.

  Als je zegt voor gelijkwaardigheid te staan neem je daarmee een morele verantwoordelijkheid aan. Wat hebben we aan een dubbele maat binnen het strijden tegen de dubbele maat? Verwar niet het uiten van kritiek, de vrijheid van meningsuiting of persoonlijke belevingen met het reproduceren van islamofobie stereotypering, holle “kritiek” welke tevens nooit constructief is geweest en ten alle tijden vaag en suggestief is gebleven. Verwar ook niet het uiten van kritiek met etnisch discriminatoire retoriek als je praat over Turkse Nederlanders in de politiek. Verwar jezelf niet met een integer persoon wanneer je je schuldig maakt aan het selectief toepassen van bepaalde emancipatoire principes en weer andere te verloochenen. Verdedig niet het onverdedigbare. Sta niet kritiekloos aan de zijlijn terwijl je op Facebook en in opinie artikelen zo capabel bent om je analyse van ongelijkwaardigheid los te laten op andere situaties. Het valt op en het stinkt.

  #Waarom

  Ik schrijf dit (nu pas) op om verschillende redenen. Ten eerste wil ik transparant zijn over mijn persoonlijke belevingen in de politiek, maar wil ik tijdens de verkiezingen niet afleiden van de kern waar het mij simpelweg allemaal om te doen is. Namelijk strijden voor een maatschappij van radicale gelijkwaardigheid. Tijdens het maken van de keuze op wie we willen stemmen hebben we allemaal het recht om zonder gedoe te kunnen oordelen op visie, standpunten, programma’s, daden en acties. Als we een soap willen zien kunnen we GTST aanzetten. Ten tweede wil ik dat strijders en strijdsters voor radicale gelijkwaardigheid daarin consequent zijn. Practise what you preach. Doe dat niet selectief maar doe je naam en je streven eer aan.

  Groen in de politiek ben ik. Maar mijn principes en idealen zijn niet groen. Die zijn geboren en gegroeid met het bewandelen van een kronkelig levenspad en veel levenservaring. Die principes en idealen wonen permanent in mijn hart. Daar, doe ik geen compromissen. Nu niet en in de toekomst niet. No weak sauce, dus ik spreek erover. Dan ben ik straight met mezelf. Want wat bezit je nu werkelijk in dit leven, zonder integriteit?

  Marit van Splunter
  Kandidaat Kamerlid DENK
  (Kersverse) Voorzitster vrouwenbeweging DURF
  Movement X activiste

 33. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Joshua,

  Volgens mij was de vraag gewoon in jouw moerstaal gesteld er staat geen woord Spaans bij.

  Nogmaals:

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  Waar blijft dat ene voorbeeld? Maar één voorbeeld vraag ik niet meer en niet minder.

  Dus gewoon: Een waarde en de daaruit afgeleide norm noemen die unaniem door de niet-moslims in dit land gedeeld wordt en unaniem door de moslims in dit land afgewezen wordt.

  Bespaar ons de rest van de nonsens!

 34. avatar Abdelmajid says:

  @joshua

  Wie stopt Wilders en de linkse partijen die alsmaar het beleid van Wilders overnemen waardoor ze snel veranderen in PVV light?

 35. avatar Joshua says:

  Mohammed Boubkari

  Volgens mij heb je last van dwangneurose.

  Herhaling:
  We kunnen via deze website natuurlijk wel elkaar allerhande vragen voorleggen,en antwoorden afdwingen, maar die zijn maar een doekje voor het bloeden. Ofwel moeilijk doen voor gevorderden, waar ik een hekel aan heb.

  Jouw vraag:
  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  Een dergelijk voorbeeld kunnen jij en ik niet vinden. En dat weet je best. Het is gewoon moeilijk doen van jouw kant, dat is je hobby.

 36. avatar joshua says:

  Mohammed Boubkari

  Dat jij mijn reacties afdoet met “nonsens”zegt meer over jouw dan over mij.
  Je zit blijkbaar in de ontkenningsfase.

 37. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Joshua,

  Mijn simpele vraag toont heel eenvoudig aan dat diegenen die emmeren over Nederlandse waarden en normen en dat moslims die waarden en normen categorisch zouden afwijzen uit hun nek lullen.

  Dat is wat ik hier doe: Simpele vragen stellen.

  Dat jij en vele anderen dan het antwoord schuldig blijven toont alleen maar aan dat jij en anderen hier nonsens verkondigden. Keer op keer dezelfde nonsens, die hier ook al weer tig keer ontkracht is. Jij brengt hier niets nieuws te berde. Zie de reacties onder praktisch elk artikel in het archief van WBH.

 38. avatar Marc says:

  @Mohammed : je bent geen goede debater : steeds als er intelligente, maar kritische reacties zijn kom jij terug met steeds dezelfde dooddoener : ‘ik stel simpele vragen en iedereen antwoord ingewikkeld & het bevalt me maar niets’. Je reacties klinken dom, omdat je helemaal niet ingaat op wat mensen in hun reacties naar voren brengen.
  Dingen simpel voorstellen is uitgevonden in religies en wordt geëchoot door religieuzen.
  Eenvoud is prettig, bescherming tegen die ingewikkelde wereld, religie voorziet in die eeuwenoude behoefte.
  Wordt wakker, eindelijk : de werkelijkheid is erg ingewikkeld.
  Tenminste : voor ons mooie, maar toch beperkte brein.
  Je ooit verdiept in de huidige stand van de wetenschap ? Kon je het volgen ?
  OK, nee dus, net zoals 99 % van de mensen, geeft niets.
  Maar bedenkt in alle nederigheid dat religie een menselijke uitvinding is, meestal een van ongeveer 1000 – 3000 jaar oud, uit het Midden-Oosten, de wereld was nog niet erg ontwikkeld, toen, paar uitzonderingen daargelaten.
  Waarom heb je die religie nou zo nodig ? Waarom maken mensen religie zo belangrijk en beginnen ze oorlogen ervoor ?
  Snap best dat mensen een heerlijk gevoel hebben bij een voorstelling van een godheid, echter, de voorstelling van een God in Thora, Bijbel en Koran is zo primitief en archeologisch.
  Bestaat God, dan zou hij of zij, na het scheppen van 200 miljard melkwegen met elk 200 miljard sterren met elk iets van 10 planeten in slechts 1 van de vele universa wel iets anders aan het hoofd hebben dan primitieve en kleinzerige regeltjes zoals het niet mogen eten van varkensvlees, het verplicht stellen van een sluier of het dubbel zoveel waarde toekennen aan een man dan aan een vrouw. Enzovoort, the lijst gaat eindeloos verder . . .
  Dat zijn oude gebruiken van duizenden jaren geleden, nogal achterhaald, zeker geen uiting van een superieure God, kom op zeg, dan onderschat je God wel erg.
  Onbegrijpelijk dat religieuzen vasthouden aan die oude folklore, mag van mij, maar sla andersdenkenden niet de schedel in omdat ze mogelijk wel hun hersens gebruiken, OK ?

 39. avatar Marc says:

  Belangrijkste vergat ik : als er geen verkiezingen meer mogen en er dus geen democratie meer is, wie bepalen dan wat er moet gebeuren ? Wie krijgt dan dus de macht ?
  Die vraag heb ik steeds aan alle anti-democratie fanatici.
  D ‘geleerden’ waar jullie het vaker over hebben ? Dat zijn mensen die de Koran en eeen deel van de Hadith uit hun hoofd geleerd hebben. Niet eenvoudig, want nogal veel.
  Dat zijn dus mensen die goed zijn in uit het hoofd leren van iets, is niet bijzonder veel intelligentie voor nodig, toch ? Geen ‘geleerden’ dus, maar ‘onthouders’, om geleerde te zijn moet je volgens mij iets van wetenschap weten, iets geleerd hebben, niet alleen iets gelezen en onthouden.
  OK, indien geen democratie : wie mag er dan aan het roer staan ?
  Vast een paar oudere mannen, uit het MO afkomstig, met baard & witte jurk, die veel uit het hoofd hebben geleerd en die verder niet zoveel wijsheid of kunde hebben.
  Niet zo’n goed idee, lijkt me.

 40. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Marc,

  Lui die veel beweren die kun je eenvoudig de mond snoeren door gewoon een simpele vraag te stellen. Socrates deed het al. Vaak beginnen ze dan te draaien en uitvluchten te verzinnen of ze lullen zichzelf klem.

  Dooddoeners blablabala…. Ik voer geen debat met jou. Heb je dat nog niet door? Ik heb jou waar ik je hebben wil en iedereen die meeleest kan dat zien.

  Mijn vraag was:

  Geef eens 1 voorbeeld van die waarden en normen waar alle 16 miljoen niet-moslims unaniem achterstaan en waar alle 1 miljoen moslims unaniem tegen zijn?

  1 voorbeeld maar simpeler kan het niet.

  Wij alleen weten waarom je deze vraag niet kunt beantwoorden. En dat jij dat niet kan toegeven omdat het jouw hele betoog hier in feite te niet doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.