Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2017/1438

De hulp van Allah – Juz’ 10

Juz’ 10 is een van de pittigste delen die ik tot nu toe gelezen heb, de onderwerpen in deze juz’ maken het lezen en reflecteren niet gemakkelijk. Ondanks de moeilijkheid, vond ik het leuk om uitgedaagd te worden. Ik moest op zoek naar de historische context waarin deze verzen geopenbaard zijn. Hoofdstuk 8, ‘De buit’ gaat voornamelijk over de slag van Badr. Dit was een belangrijke slag in de beginfase van de islamitische gemeenschap in Medina, die van grote betekenis was voor de machtsverhoudingen in de politieke realiteit van toen. Van hoofdstuk 9, ‘Het berouw’, is een groot deel van de verzen geopenbaard in de context van de slag van Tabouk. Die vond plaats na de verovering van Mekka door moslims.

Net op het moment dat moslims het voor het zeggen hebben in Mekka en de rust teruggekeerd is, iedereen weer zijn/haar leven op een normale manier leidt, moeten ze het tegen de Byzantijnen opnemen. Met dit in het achterhoofd las ik deze juz’ en wil ik graag reflecteren op vers 41 t/m 48 van hoofdstuk 8 : hoe heeft Allah moslims bij de slag van Badr geholpen? En wat betekent dat voor ons anno 2017?

8 – De buit
41. En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de
boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is, – indien gij in Allah gelooft en in hetgeen Wij aan Onze dienaar op de dag der onderscheiding nederzonden, de dag waarop de twee legers elkander ontmoetten. En Allah heeft macht over alle dingen.

Juz’ 10 begint met vers 41, waarin Allah duidelijk maakt wat de bestemming is van de oorlogsbuit. Dit is meteen ook een punt van focus in deze slag; de buit was slechts een middel, het gaat om geloof in Allah en zijn Gezant Mohammed (vzmh). Hoe moslims de oorlogsbuit spenderen zal een uiting zijn van hun geloof in Allah en zijn Gezant.

42. Toen gij op de nabij zijnde kant waart en zij zich op de andere zijde bevonden en de karavaan beneden u was; en indien gij een onderlinge afspraak hadt gemaakt, zoudt gij ten opzichte van die afspraak zeker (van mening) hebben verschild. Maar (dit gebeurde) zodat Allah hetgeen gedaan moest worden tot stand zou brengen, zodat hij die zou omkomen door een duidelijk teken zou sterven en dat hij die zou leven door een even duidelijk teken zou blijven leven. En voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

43. Gedenk de tijd toen Allah hen (de vijanden) in uw ogen als weinigen toonde;
had Hij hen u als velen getoond, dan zoudt gij voorzeker hebben geweifeld en met elkander over de zaak getwist; maar Allah bewaarde u; voorzeker, Hij heeft volle kennis over hetgeen in het innerlijk is.
44. En toen Hij hen in de tijd van uw ontmoeting als weinigen in uw ogen deed
voorkomen en u als weinigen in hun ogen deed voorkomen, zodat Allah hetgeen gedaan moest worden tot stand mocht brengen. En tot Allah worden alle dingen teruggebracht.

Allah beschrijft in de verzen hierboven een moeilijkheid die moslims meemaakten tijdens de slag van Badr. Vanaf vers 42 lezen we op welke wijze Allah de moslims bijstaat, Allah heeft een plan en Hij vervolmaakt Zijn plan. Alles wat ze meemaken tijdens de slag gebeurt er met een reden. Geloof in Zijn plan, berusting in het lot, is een belangrijk punt. Het is een onderdeel van Allah’s plan dat moslims in hun ogen de vijanden als minder zien. Ik denk zowel kwantitatief als kwalitatief, want Allah heeft het over de kennis van het innerlijk. Hoe zie je je vijanden? Wat zegt kwantiteit in een strijd? Hoe belangrijk is jouw (innerlijke) oordeel over jouw vijand en hoe beïnvloedt dit de strijd? Vragen om verder over na te denken…

45. O, gij die gelooft, blijft standvastig wanneer gij een leger (van
ongelovigen) ontmoet en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen.
46. En gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en redetwist niet met elkander,
anders zult gij laf worden en uw kracht zal vergaan. En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen.
47. En weest niet zoals degenen die pochend uit hun huizen kwamen om door de
mensen te worden gezien en om anderen van het pad van Allah af te leiden; en Allah omvat al hetgeen zij doen.
48. Toen deed Satan hun hun daden schoon schijnen en zeide: “Niemand onder de
mensen zal deze dag de overhand over u hebben want ik ben uw metgezel.” Maar toen de twee legers elkander in het zicht kwamen, wendde hij zich af en zeide: “Voorzeker, ik heb niets met u uitstaande, waarlijk, ik zie wat gij niet ziet, ik vrees Allah en Allah is streng in het straffen.”

Vanaf vers 45 volgen er adviezen om te slagen in een strijd. Hier in dit hoofdstuk gaat het om een werkelijke strijd waarin twee groepen letterlijk tegenover staan. Het is oorlog, maar de principes die in deze verzen naar voren komen, kunnen naar mijn mening ook van belang zijn voor de dagelijkse strijd die ieder mens voert op allerlei fronten tegen onrecht (op werk, school, binnen een familie etc.).

Wat zijn deze adviezen?
– Standvastig blijven. Hou het doel voor de ogen, namelijk geloof in Allah en Zijn boodschapper.
– Allah veel gedenken: in elke stap die je zet, denken aan Allah’s tevredenheid.
– Allah en Zijn boodschapper gehoorzamen door te doen wat Allah vraagt en het voorbeeld te volgen van de Profeet Mohammed v.z.m.h.
– Niet met elkaar twisten binnen de gemeenschap, want dat veroorzaakt lafheid en de kracht van eenheid neemt af. ( Herkenbaar of niet?)
– Wees geduldig in dit alles, want Allah is met diegenen die geduldig zijn.
– Wees niet hooghartig /zelfgenoegzaam als de vijanden die de weg van God blokkeren. Hoogmoed is uit den boze.

Ondanks dat ik dit een hele pittige juz’ vond, ben ik blij dat ik deze juz’ heb gelezen. Het voelt alsof ik een belangrijke hindernis in het lezen van de Koran heb genomen. Hierna zal geen andere juz meer zo moeilijk zijn om te lezen en reflecteren ( althans, dat hoop ik). Mijn liefde voor de Koran is toegenomen. Het is werkelijk ongelofelijk hoe de Koran in elkaar zit en wat de Koran een mens te vertellen heeft, als de mens de tijd en de moeite neemt om de Koran te begrijpen. De eerste 10 dagen van de ramadan zijn voorbij. De maand ramadan is de maand van de Koran. Hopelijk inspireert dit stuk de lezer om de komende dagen meer tijd te maken voor het woord van Allah, de Koran, opdat de lezer de schoonheid en de wijsheid hiervan zal ervaren.

Dit is deel 10 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2017/1438: