Categorie Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

De relatie tussen de verschillende soera’s – Juz’ 18


 

Voor vandaag wil ik stil staan bij de rabt bayn al-suwar, oftewel de relatie tussen de verschillende soera’s. De wijze waarop de 114 soera’s zijn gerangschikt, en met name het laatste vers gekoppeld met het beginvers van de volgende soera, geeft ons informatie omtrent bepaalde aspecten die Allah ons wil duidelijk maken.

Pas op voor het randje – Juz’ 17


 

Weet, beste broeders en zusters, dat de beste servicebalie die van Allah is, waar je met al je vragen en opmerkingen terecht kunt, via jouw smeekbeden. Allah nodigt jou uit om het gesprek met Hem aan te gaan wanneer Hij zegt: roep Mij aan en Ik zal jullie verhoren (Q 40:60). Doe dat ook, werk deze mooie maand extra hard aan je relatie met Hem, en zorg dat je niet op het randje komt te balanceren.

Juz’ 16 – Alternatieve reiniging van de ziel


 

Wat mij altijd echt bijgebleven is van het Bijbelse verhaal, is dat Maryam ging vasten. Nee, zij ging niet niet eten en niet drinken, maar zoals ook de Qur’an verhaalt:

“…ik heb de Barmhartige beloofd te vasten, dus zal ik vandaag tot geen mens spreken.” (Q19:26)

Hierbij moet ik aan mijn vele vrienden denken die helaas niet kunnen vasten door ziekte en medicaties. Ik vind dat we als Ummah meer stil moeten staan bij alternatieve vormen van vasten.

De Bedekker van zonden – Juz’ 15


 

Hoewel ook wij, vooral wij, ieder moment van de dag blootstaan aan Zijn zachtaardigheid en vergevensgezindheid, vergeten we dit dikwijls en voelen we niet een constant bewustzijn van hoe Allah Zich via deze eigenschappen manifesteert in onze levens. We schieten daardoor hopeloos tekort in het lofprijzen van Hem, zoals alles in de hemelen en de aarde dat wel doet.

Juz’ 14 – Een belofte van Allah


 

Als ik als eenling in het licht van het genoemde vers, het voorrecht krijg om mijn medemens te adviseren, zou ik zeggen dat we nooit hoop moeten verliezen op een beter leven. En dat we die hoop als drijfveer kunnen gebruiken om ons door de sleur van dit leven heen te slepen. Laten we ons blijven herinneren hoe kort het leven is, al zou tegenspoed de illusie wekken dat tijd langzamer loopt dan ooit.

Drie manieren om naar een profetenverhaal te kijken – Juz’ 13


 

Soms zijn wij geneigd om de gelaagdheid van de Qur’an te onderschatten. Wanneer over profeten en boodschappers gesproken wordt, dan lijken we dit erg ééndimensionaal te bekijken: deze profeten en boodschappers kwamen tot volkeren en velen van hen werden tegengewerkt, gemarteld, weggejaagd, dwarsgezeten, genegeerd of vermoord. Klaar.

Juz’ 12 – Yusuf en de tien broers


 

Als escapistische peuter was mijn favoriete profetische verhaal natuurlijk dat van Yusuf. Waar ik toen vooral werd gegrepen door de levendige, directe vertelwijze van het verhaal, waren het later de vele diepere betekenissen die mijn liefde voor het hoofdstuk alleen maar deden toenemen.

Juz’ 11 – Hypocrisie in het leven


 

De Ramadan is een maand die uitnodigt om de relatie met je Schepper te verstevigen en te verankeren. De gedachte dat Hij alles weet wat in je omgaat, je plannen doorheeft, je ideeën weet, je trukendoos door en door kent, maakt het makkelijk om in ieder geval de hypocriete aspecten uit je leven te bannen!

Aan wie geef jij armenbelasting? – Juz’ 10


 

Het woord zakaat betekent zowel reiniging/loutering als groei. Deze betekenissen moeten in deze context van het betalen van de armenbelasting als complementair gezien worden.

Juz’ 9 – De cycli van de geschiedenis en de menselijke ziel


 

Een jaar geleden zijn we verhuisd van Egypte naar Andalusië om te ontsnappen aan het tumult van het heden en soelaas te zoeken in de nostalgie van het verleden. Ik had Granada 10 jaar eerder al eens bezocht, een jaar of twee nadat ik het pad van de islam gekozen had.